Advies afwijking bouwvoorschriften buitenisolatie bestaande woningen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Een belangrijk deel van het Mortselse woningpark is relatief oud en het isolatiepeil van deze woningen blijft achter. Het verbeteren van het E-peil is een belangrijke energiebesparende maatregel bij het opwaarderen van het stedelijk woningpark.

Om de isolatiepeil van een bestaande woning op te waarderen kan best gekozen worden voor het toepassen van buitenisolatie. Deze werkwijze minimaliseert het risico op koudebruggen, is kosteneffectief en je verliest geen plaats binnenin de woning.
Het zal dus zorgen voor meer energiebesparing en wooncomfort, minder stookkosten en CO2-uitstoot.

In de praktijk was dit nagenoeg nooit mogelijk. De straatgevel sloot aan tegen de rooilijn of de uitbouwstrook is volledig benut.

Een nieuw decreet (vaststelling en realisatie van de rooilijnen - Belgisch Staatsblad 03/07/2009) onderkent het probleem en biedt een uitkomst.

Het is nu toegelaten de rooilijn of de bouwlijn met ten hoogste veertien centimeter te overschrijden om gevelisolatie aan te brengen.

Met dit decreet is de eerste horde genomen, maar in de praktijk zijn er nog enkele hinderpalen die het afleveren van een bouwtoelating voor buitenisolatie kunnen bemoeilijken:

Advies milieuraad van 10 september 2009:

Het is de taak van het stadsbestuur om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot het investeren in energiezuinig wonen.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om, in afwachting van de actualisatie van BPA’s, RUP’s en het bouwreglement, om in de geest van het decreet systematisch een afwijking toe te staan voor:

De milieuraad vraagt om deze afwijkingen ook op individuele basis toe te kennen – de versnipperde eigendomsstructuur maakt het niet mogelijk om aanpassingen voor ganse woonblokken op te leggen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen deelt (in zitting van op 21/12/2009 mee dat dit advies nog verder onderzocht gaat worden

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad verzoekt het college om zoveel als nodig en mogelijk afwijkingen toe te passen voor gevelafwerking in functie van isolatiewerken, een lichte verhoging van de nokhoogte en gebruikte dakbedekkingsmaterialen in kader van dakisolatiewerken.

Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de Vlaamse overheid voor gevalafwerking in functie van isolatiewerken met het decreet 'houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen' van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009) het wettelijke kader heeft voorzien dat na-isolatie van voorgevels toestaat voor zover hiervoor de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat bij de na-isolatie van hellende daken dikwijls het principe van het zgn ‘Sarking-dak’ wordt voorgesteld waarbij er een isolatielaag en een nieuwe dakbedekking bovenop de bestaande kepers wordt aangebracht waardoor de nokhoogte stijgt met 10 tot 30cm t.o.v. de buren. Hoewel dit economisch één van de meest interessante opties is voor de na-isolatie van bestaande ingerichte zolders, is dit vanuit de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening enkel toelaatbaar voor zover de nokhoogte ofwel niet wijzigt ofwel voor het gehele bouwblok op een zelfde manier wijzigt (gezamenlijke uitvoering van de werken door alle betrokken eigenaars).

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:03/01/11