Advies stimuleren "ideale scheimuur"

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In Mortsel Info van februari 2009 kunnen we lezen dat bij nieuwbouwprojecten steeds meer uitgegaan wordt van de ‘ideale scheimuur’, waarbij aan iedere zijde een muur van 14 cm dik wordt opgetrokken met daartussen een isolatielaag van 2 tot 4 cm. Dit is o.a. beter voor de akoestiek en de stabiliteit.

Het huidige bouwreglement beveelt een andere bouwwijze aan, zowel naar muurdiktes, opbouw als bouwmaterialen toe.

Het huidige bouwreglement laat echter toe dat het college van burgemeester en schepenen voor scheimuren uit constructief oogpunt en ter wille van de thermische isolatie, een andere bouwwijze kan toestaan.

Advies milieuraad van 10 september 2009:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om, in afwachting van een geactualiseerd bouwreglement, toekomstige bouwers automatisch een afwijking toe te staan op de bepalingen van het huidige bouwreglement bij het oprichten van een ‘ideale scheimuur’.

De milieuraad stelt voor om alle nieuw te bouwen scheimuren te laten optrekken in twee bladen van elk minstens 14 cm dikte met een spouw van minstens 3 cm gevuld met isolatie. De as van de spouw wordt gelegd op de perceelsgrens. (cfr. bouwreglement Menen 2008)

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om bij projecten die aanbouwen tegen een bestaand gebouw, de bouwers aan te raden om te streven naar muuropbouw die zo sterk mogelijk aanleunt bij het profiel van de ‘ideale scheimuur’.

Door systematisch te streven naar de ‘ideale scheimuur’, kunnen we op lange termijn de kwaliteit en wooncomfort van de woningen in Mortsel op vlak van akoestisch comfort (minder geluidsoverdracht tussen woningen) als op vlak van energieprestatie (minder koudebruggen, minder energieverlies, minder stookkosten en CO2-uitstoot) opwaarderen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen deelt (in zitting van op 21/12/2009 mee dat dit advies nog verder onderzocht gaat worden

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad stelt voor dat het college van burgemeester en schepenen een permanente afwijking op de gemeentelijke bouwverordening goedkeurt, waarbij voor scheimuren wordt gewerkt met 2 spouwbladen van minimum 14cm dikte aan beide zijden van de perceelsgrens, gescheiden door een spouw van minstens 3cm breed, opgevuld met isolatiemateriaal.

Het college van burgemeester en schepenen is op de hoogte van het feit dat een scheimuur bestaande uit een afzondelijk spouwblad per woning, gescheiden door een spouw opgevuld met isolatiemateriaal, akoestisch en thermisch gezien het meeste wooncomfort biedt. In de nieuwe gemeentelijke bouwverordening (in opmaak) zullen hiervoor aangepaste voorschriften worden uitgewerkt.

Met de huidige bouwverordening kan deze constructiewijze bij afwijking nu reeds worden gerealiseerd mits akkoord van beide eigenaars en met spouwbladen van minimaal 18cm dik aan beide zijden van de perceelsgrens.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10