Advies aanpassing subsidiereglement REG

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor aan het subsidiereglement Rationeel Energie Gebruik (REG):

Advies milieuraad van 15 oktober 2009:

De milieuraad heeft geen zicht op de beschikbaren middelen van de stad voor 2010. De milieuraad ondergaat daarom gelaten het schrappen van de subsidie voor de plaatsing van fotovoltaÔsche zonnepanelen. Bij budgettaire krapte kan inderdaad beter gekozen worden om de middelen te besteden aan het verbeteren van de isolatiegraad van woningen omdat de energiewinst hiervan hoger is.
Men mag niet vergeten dat een subsidie, hoe klein ook, een erg goede stimulus is die menig burger kan overhalen om een investering te doen.

Gezien het stadsbestuur de klemtoon wil leggen op isolatie, vraagt de milieuraad om ook een tussenkomst te voorzien voor gevelisolatie (enkel isolatie langs de buitenzijde, niet voor het opvullen van de spouw of bij het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde)
Gelet op het nieuwe rooilijnendecreet, komen er nu veel panden in aanmerking voor deze ingreep. (zie ook advies milieuraad “gevelisolatie” van september 2009)
Deze subsidie kan ook deel uitmaken van het subsidiereglement “gevelverfraaiing”.

De milieuraad heeft natuurlijk geen bezwaar tegen de voorgestelde administratieve vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor REG- subsidies.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/12/2009 volgend gevolg gegeven:

De milieuraad adviseert om de plaatsing van PV panelen verder te subsidiŽren en de plaatsing van gevelisolatie ook te subsidiŽren.

De gemeenteraad (23 november 2009) besliste het nieuwe subsidiereglement REG goed te keuren.
Hierbij werd een subsidieregeling voor PV panelen behouden (250 euro per gebouw).
De gemeenteraad (23 november 2009) besliste het aangepaste subsidiereglement gevelverfraaiing goed te keuren waarbij het aanbrengen van bepleistering e.d. verplicht gekoppeld wordt aan de plaatsing van muurisolatie.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10