Advies begroting milieu 2010 – gedeelte “milieu”

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het ontwerp begroting 2010- gedeelte milieu wijkt nauwelijks af van de begrotingen van vorige jaren.

De milieuraad had op voorgaande begrotingen geen fundamentele opmerkingen.

Advies milieuraad van 15 oktober 2009:

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2010 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/12/2009 volgend gevolg gegeven:

Gunstig advies (door de milieuraad) op het voorstel van budget, opgemaakt door de milieuambtenaar.
De gemeenteraad zal in zitting van 14 december 2009 het budget voor 2010 vaststellen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10