Advies belasting ophalen GFT – aanpassing belasting GFT-rolcontainers

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur wenste met de invoering van de 120-rolcontainer voor GFT de inzameling van deze afvalfractie aan te moedigen.

Voor de ophaling van GFT-afval door de stad met een rolcontainer van 120 liter dient per werkjaar een bijdrage of retributie van 30 euro betaald te worden. Dit bedrag is even hoog voor iemand die in het begin van het jaar in het ophaalsysteem, als voor iemand die in de laatste maanden wil instappen.

Uit reacties van burgers en uit waarnemingen van hat stadspersoneel blijkt dat de burgers sterk geremd zijn om de laatste maanden van het jaar over te schakelen op de GFT-container. Men is immers voor de laatste maanden van het jaar evenveel verschuldigd als voor een gans jaar. De burger stelt zijn overstap daarom uit tot januari van het daaropvolgende jaar.

Het stadsbestuur misloopt zo een deel GFT-afval (vb. de gevallen herfstbladeren).

In het verleden stelde het stadsbestuur naar aanleiding van een (mondelinge of schriftelijke vraag?) dat een tarief in functie van de looptijd niet toegestaan wordt door de hogere overheid.

Bij navraag bij de dienst gemeentetoezicht van het provinciebestuur blijkt echter dat de gemeente een belastings- of retributiereglement kan opstellen voor:

Advies milieuraad van 12 november 2009:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de belasting of retributie voor de ophaling van GFT-afval aan te passen zodat het retributiebedrag per maand wordt vastgelegd, en het geïnd wordt in functie van het nog te gaan aantal maanden van het kalenderjaar.

Hierdoor zou het retributiebedrag dalen naarmate het werkjaar verlopen is en wordt er een eerlijkere inning bekomen. De burger zal tijdens de laatste maanden van het jaar ook niet meer geneigd zijn om de aankoop uit te stellen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/12/2009 volgend gevolg gegeven:

De betaalstickers voor GFT+ emmers en containers zijn een jaar geldig. Nieuwe inwoners of inwoners
die met de selectieve inzameling starten in bijvoorbeeld oktober moeten de volledige aankoopprijs van
de sticker betalen, ook al is de sticker nog maar enkele maanden geldig.
De milieuraad stelt voor om de aankoopprijs te stelselmatig te verminderen in functie van de nog resterende geldigheidsduur.

Het college is principieel akkoord maar zal eest het advies van de stadsontvanger terzake inwinnen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De betaalstickers voor GFT+ emmers en containers zijn een jaar geldig. Nieuwe inwoners of inwoners die met de selectieve inzameling starten in bijvoorbeeld oktober moeten de volledige aankoopprijs van de sticker betalen, ook al is de sticker nog maar enkele maanden geldig. De milieuraad stelt voor om de aankoopprijs te stelselmatig te verminderen in functie van de nog resterende geldigheidsduur.

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op 21/12/2009 reeds principieel akkoord verklaard met het voorstel van de milieuraad en heeft advies gevraagd aan de stadsontvanger.

De stadsontvanger gaf op 14/1/2010 een negatief advies en wel om volgende redenen:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10