Advies fietsenstallingen in de voortuin

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In verschillende wijken worden berghokjes, afdakjes, takkenmatten en hagen in de voortuin geplaatst om o.a. fietsen, bakfietsen en aanhangwagentjes voor kindervervoer in te stallen. Deze constructies worden geplaatst omdat de woningen vaak niet over een aanpalende garage beschikken. Dit fenomeen kan wellicht in verband gebracht worden met de verjonging van de bevolking en het stijgend gebruik van de fiets.

Vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening staan de meeste van deze constructies illegaal in de voortuinen.
In het kader van de openbare onderzoeken van RUP’s heeft de milieuraad gevraagd om deze situatie te regulariseren door bepalingen voor dergelijke fietsconstructies op te nemen.
De GECORO is echter van oordeel dat dit eerder moet bekeken worden in een algemeen gemeentelijk reglement, en niet in RUP’s. Vandaar dat de milieuraad overgaat tot de formulering van volgend advies..

Advies milieuraad van 12 november 2009:

De milieuraad vindt het uiteraard positief dat de fiets steeds vaker gebruikt wordt. Het oprichten van fietsstallingen in de voortuin is een logisch gevolg. Woningen zonder garage hebben immers vaak geen ruimte om fietsen veilig en droog in op te bergen.

De milieuraad is evenmin blind voor de gevaren van een wildgroei van dergelijke constructies. Het risico is immers niet onbestaande dat deze constructies het straatbeeld schaden.

In de praktijk bestaat er op dit ogenblik een gedoogbeleid. Hierdoor zijn er geen normen qua afmetingen, inplanting en uitzicht.

De milieuraad vraagt daarom aan het stadsbestuur om bepalingen rond fietsstallingen in de voortuin op te nemen in een gemeentelijk reglement.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen deelt (in zitting van op 21/12/2009 mee dat dit advies nog verder onderzocht gaat worden

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad vraagt om in de nieuwe gemeentelijke bouwverordening de mogelijkheid te voorzien om constructies voor het overdekt stallen van fietsen in de voortuinstrook toe te staan.

Het college van burgemeester en schepenen vindt de creatie van een stedenbouwkundig kader voor het veilig stallen van fietsen in de voortuinstrook bij bestaande woningen zonder garage of andere stalmogelijkheid zeer belangrijk en wenst daarom op korte termijn een nieuwe afzonderlijke gemeentelijke bouwverordening voor deze problematiek op te stellen en goed te keuren.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10