Advies duurzaamheid ruimtelijke projecten toetsen met NGO-advies

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

'Duurzame' projecten, 'duurzame' stadsontwikkeling of 'duurzame' wijken, het zijn klinkende begrippen. Wie hier vanuit de praktijk invulling aan moet geven stoot echter vaak op een heel aantal vragen en dilemma’s.

Om de ‘duurzaamheid’ van projecten op een onafhankelijke wijze te toetsen, kan men gebruik maken van de zogenaamde “NGO-toets” waarbij een aantal non-profitorganisaties vanuit hun expertise de plannen bekijken en evalueren.

Liefst gebeurt deze duurzaamheidstoets zo vroeg mogelijk in het proces: zo kunnen de plannen nog eenvoudig bijgestuurd worden.

Deze duurzaamheidtoets laat ook toe op basis van objectieve criteria verschillende varianten van een plan met elkaar vergelijken en zo een juiste keuze te maken.

Verschillende organisaties bieden een dergelijke duurzaamheidtest al aan:

Advies milieuraad van 1 april 2010:

Omdat ruimtelijke kwaliteit én duurzaamheid hand-in-hand moeten gaan, vraagt de milieuraad het stadsbestuur om toekomstige ruimtelijke projecten (RUP’s, maar ook verkavelingen en grote bouwprojecten) steeds te onderwerpen aan een onafhankelijke duurzaamheidtoets.

De duurzaamheidtoets kan wars van persoonlijke, financiële en andere drijfveren de kwaliteit van een plan objectiveren en bijsturen. Dit komt de levenskwaliteit van alle inwoners nu en in de toekomst ten goede.

De duurzaamheidstoets kan ook een belangrijk element vormen in de communicatie van ruimtelijke projecten naar de bevolking toe.

Voor stedelijke projecten kan dergelijke toets dadelijk toegepast worden. Voor private projecten kan men dit enkel aanbevelen zolang dit niet opgelegd wordt via een bouwreglement. De milieuraad vraagt daarom dit ook mee te nemen met de geplande aanpassingen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad vraagt om nieuwe RUP’s, verkavelingsaanvragen en grote bouwprojecten voorafgaand te onderwerpen aan een onafhankelijke duurzaamheidstoets door een non-profitorganisatie met voldoende expertise zoals Steunpunt duurzaam bouwen Limburg e.d.

 Het college van burgemeester en schepenen meent dat er binnen de GECORO en de milieuraad de nodige deskundigheid aanwezig is en er voldoende informatie beschikbaar is om zelf een duurzaamheidstoets uit te voeren. De milieuraad en de verschillende ambtenaren (milieu, mobiliteit, groen,… ) worden nu van in de beginfase bij de opmaak van RUP’s betrokken om het aspect duurzaamheid niet uit het oog te verliezen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/08/16