Advies inzameling ongebonden asbest

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Sinds 1 januari 2008 kan elke burger met zijn gebonden asbesthoudend bouw- en sloopafval terecht op zijn gemeentelijk containerpark. De inzameling gebeurt gratis of tegen kostprijs, naargelang het type afval (bv. asbestcement), de hoeveelheid en de gemeente.

Problematischer is de inzameling van ongebonden asbest. Deze toepassingen zoals asbestkoord, lage densiteit asbestcementen isolatieplaten, asbesthoudende plaaster en leidingisolatie, worden niet erkend als KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en worden daarom in principe niet aanvaard op een containerpark of verzamelpunt voor KGA.

In de praktijk komt dergelijk asbesthoudend materiaal, zeker wanneer het kleine hoeveelheden betreft, vaak onverpakt op het containerpark terecht. Ook komt een deel van dit afval bij het restafval terecht.

In het ‘Actieplan Asbest’ van LNE staat letterlijk als knelpunt vermeld: ‘Particulieren weten doorgaans niet wat er moet gedaan worden met kleine hoeveelheden ongebonden toepassingen van asbest’.

In haar advies van 30 november 2010 vraagt de PMiNa-Raad aan de Vlaamse overheid om kleine gebruiksvoorwerpen die (mogelijk) ongebonden asbest bevatten (zoals ovenhandschoenen, onderzetters, hoezen voor strijkplanken e.d. en ook kleine hoeveelheden asbestkoord), gratis in te zamelen via de gemeentelijke containerparken bij het ‘KGA’. Het ingezamelde materiaal moet aangeboden worden in een dubbele, luchtdichte, plastieken zak voorzien van een etiket ‘Asbest’.

Advies milieuraad van 1 april 2010:

In afwachting van acties van de Vlaamse overheid alvast starten met de inzameling van kleine hoeveelheden ongebonden asbest op het recyclagepark (enkel dubbel verpakt en gelabeld zodat er geen risico is voor de werknemers, noch voor de buurt).
De stad Mortsel kan hiermee een voortrekkersrol spelen in het inperken van de diffuse afvalstroom van niet-gebonden asbest van de gezinnen.

De milieuraad is er zich van bewust dat dit in principe niet toegelaten is, maar het probleem van ongebonden asbest bij burgers negeren verplicht de burger asbesthoudend materiaal ongecontroleerd te verwijderen via andere afvalstromen.

Inzameling van ongebonden asbestafval op het recyclagepark vermindert het risico op asbestbesmetting voor de werknemers van het recyclagepark en de buurt omdat de bestaande diffuse afvalstroom van ongebonden asbest gecontroleerd en op een veilige wijze kan behandeld worden.

De kostprijs van een dergelijk initiatief is beperkt (geschat: 125 euro per lading aangeboden afval). De milieu- en gezondheidskosten verbonden aan het illegaal verwijderen van deze afvalfractie is vele malen hoger.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Op initiatief van de milieuraad Mortsel heeft de provinciale milieu- en natuurraad op 30/11/2010 aan de Vlaamse overheid geadviseerd om kleine hoeveelheden ongebonden asbestafval van particulieren (vb asbesthoudende kachelkoord, buisisolatie,…) als KGA te aanvaarden op de Vlaamse containerparken. Momenteel is dit wettelijk verboden.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om dit wettelijk verbod naast zich neer te leggen en toch al kleine hoeveelheden ongebonden asbestafval van particulieren (vb asbesthoudende kachelkoord, buisisolatie,…) als KGA te aanvaarden op het recyclagepark.

Het college van burgemeester en schepenen wenst hierover eerst het standpunt van de Vlaamse overheid te kennen zoals gevraagd door de provinciale milieu- en natuurraad en is als overheid meer dan wie ook verplicht om de wetgeving inzake asbest (zowel op vlak van milieu als gezondheid) na te leven.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10