Advies aanpassing subsidiereglement scholen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Overzicht bestaande en voorstel nieuwe subsidiemogelijkheden voor scholen:

Subsidie Voorwaarden  Bestaande subsidie Voorstel
nieuwe subsidie
1: Drankverpakking:
 • verkoop drank in herbruikbare drankverpakkingen (ook bij drankautomaten)
 • aanbieding van zelfbereide dranken in herbruikbare tassen of bekers
 • sensibilisatie ouders en leerlingen om geen wegwerpverpakking mee te nemen naar school
1,5 euro /leerling
(jaarlijks)
1,5 euro /leerling
(jaarlijks)

enkel indien punten 1 tot 3 vervuld zijn

2: Brooddozen
 • sensibilisatie ouders en leerlingen om een brooddoos en geen wegwerpverpakking mee te nemen naar school
0,75 euro /leerling
(jaarlijks)
 
3: Zwerfvuilactie
 • middelbare scholen: minstens één klas meewerken aan zwerfvuilactie
/  
4: Fair trade /
biologische producten
 • aankopen van producten met fair trade of Biogarantielabel
 • leerlingen en hun ouders hierover sensibiliseren
/ 30% van kostprijs;
(jaarlijks)

max. 1,00 euro /leerling

5: Composteren
 • plaatsing van minimum 1 compostvat of -bak voor verwerking van groen- en/of keukenafval
 • onderhouden gebeurt in samenwerking met leerlingen
 • het composteren integreren in het lessenpakket
0,50 euro /leerling
(éénmalig)
0,50 euro /leerling
(éénmalig)
6: MOS/Groene school
 • deelname aan project MOS (kleuter- en basisschool)/Groene school (secundair onderwijs) georganiseerd door de Vlaamse overheid met behalen van een logo
1,50 euro /leerling
(éénmalig)
1,50 euro /leerling
(éénmalig)

Subsidie voor brooddozen en herbruikbare drankverpakkingen zijn goed ingeburgerd bij de scholen. Gezien een subsidie bedoeld is om nieuwe of speciale zaken te stimuleren, werd door het stadsbestuur uitgekeken naar nieuwe initiatieven.

De subsidie voor brooddozen en herbruikbare drankverpakkingen werd daarom samengevoegd en uitgebreid met een zwerfvuilactie (voor middelbare scholen).
Ook het subsidiebedrag werd verlaagd van 2,25 euro naar 1,50 euro/leerling/jaar.

Deze besparing laat ene opening om te sensibiliseren rond een duurzaam aankoopbeleid. De scholen kunnen met het voorgestelde nieuwe subsidiereglement meer geld verdienen dan voorheen door bijkomend te sensibiliseren rond fair trade en biologische producten. Dit kan de scholen tot 1,00 euro/leerling/jaar opleveren, waardoor de nieuwe jaarlijkse subsidie van maximaal 2.25 euro naar 2.50 euro/leerling/jaar stijgt.

De eenmalige subsidies composteren en MOS/Groene school werden tot nog toe slechts door de helft van de scholen aangevraagd. Te hoge werklast wordt als belangrijk tegenargument door de scholen gebruikt.
De subsidie wordt uitbetaald op het einde van het driejarige traject.
Daarom wordt door het stadsbestuur voorgesteld om de subsidies Composteren en MOS/Groene school te behouden.

Advies milieuraad van 3 juni 2010:

De milieuraad kan zich vinden in het standpunt van het stadsbestuur om het bestaande subsidiereglement aan te passen zodat ingeburgerde initiatieven minder betoelaagd worden en dat de vrijgekomen middelen gebruikt worden om nieuwe initiatieven rond duurzaamheid te stimuleren.

De milieuraad gaat daarom akkoord om:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad geeft gunstig advies bij de voorgestelde wijziging van het subsidiereglement scholen.

De gemeenteraad keurde het gewijzigde subsidiereglement scholen goed op 22 juni 2010.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10