Advies RUP Cantecroy

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het rup Cantecroy kadert in de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Mortsel.

De stad Mortsel streeft naar het behoud van de site en er wordt een nieuwe bestemming voorgesteld in de sfeer van lokale gemeenschapsfuncties, aangevuld met wonen.

Het domein Cantecroy is vandaag een gesloten parkgebied.
De eigenaar wenst een nieuwe en ruimere bestemming te geven aan het kasteeldomein door:

In de marge van het rup wordt de terreinbestemming van een viertal woningen die gelegen zijn in huidig parkgebied omgezet naar woonzone en tuinzone.

Advies milieuraad van 9 september 2011:

Het integreren van duurzaamheidsprincipes in punt 0.A van de bindende voorschriften wordt door de milieuraad als een pluspunt voor het RUP ervaren. De bepalingen inzake duurzaam materiaalgebruik blijven wel vaag, en hebben schijnbaar weinig toegevoegde waarde. Mogelijk kan dit punt uitgebreid en verduidelijkt worden.

De verplichte buffering van hemelwater op eigen terrein en de daarbij horende filtering van mogelijk vervuild water van gebouwen en wegenis (p.4 bindende voorschriften) is lovenswaardig.

De afvoer van “vervuild water naar een eigen zuiveringsinstallatie” en de “geïntegreerde zuiveringssystemen voor het grijs water” zijn door VLAREM niet toegelaten in de zuiveringszone waarin het plangebied ligt (p.4 bindende voorschriften)”.

De bepalingen rond integraal waterbeheer gelden voor de ganse planzone. Voor de 4 woningen aan de Neerhoevelaan is het niet evident hieraan te voldoen (de slotgracht is geen “eigen domein” voor deze panden).

De noodzaak van de bepalingen inzake toegankelijkheid (punt 0.D bindende voorschriften) dienen afgetoetst te worden aan de hogere regelgeving hieromtrent die sinds maart 2010 van kracht is, en die in 2011 aangevuld en/of aangepast werd.

De milieuraad vraagt om de verbinding tussen fort 4 en de oude spoorwegbermen (aan de andere zijde van de Krijgsbaan) indicatief aan te duiden op het plan. In dezelfde context wordt gepleit voor het voorzien van een veilige (ondergrondse?) oversteekplaats van de Krijgsbaan ter hoogte van de Cantecroylaan N-Z.

Omdat het aantal parkeerplaatsen op het domein van het kasteel beperkt is tot zowat 0,66 plaatsen/wooneenheid) vreest de milieuraad dat de parkeerdruk te veel zal afgewend worden op het openbaar domein in de omliggende straten. De milieuraad stelt ook vast dat het ondergronds parkeren beperkt wordt tot de voetafdruk van de bestaande kelderruimte. De milieuraad vraagt om:

Art. 2 H. fiets- en wandelwegen: “Aan de buitenzijde van de slotgracht is het toegelaten een fiets- en wandelweg te voorzien”. De term “toegelaten” wordt door de milieuraad als erg vrijblijvend ervaren en garandeert de aanleg van de getekende trage wegen niet. De milieuraad vraagt deze twee oude paden (pad tussen afsluiting kasteel en zijtuinstrook laatste woning Meidoorn plus buurtweg n° 30) verplicht terug open te stellen.

 De toegang via het poortgebouw lijkt in rechtstreekse verbinding te komen staan met de brug over de slotgracht in de Rozentuin (via parking). De milieuraad vraagt deze verbinding enkel doorwaadbaar te maken voor zachte weggebruikers.

Art. 3 zone voor volkstuintjes in een parkachtig kader: De milieuraad is reeds jaren vragende partij om volkstuinen in te richten. In dit RUP wordt er nu wel ruimte voorzien voor volkstuinen. Het voorzien van volkstuinen op deze plek is echter niet erg zinvol zonder bijkomende ingrepen: De tuinen zijn erg beschaduwd, de grond blijkt te drassig te zijn en komt regelmatig onder water te staan. De opbrengsten van deze tuinen zijn dan ook ondermaats. Indien deze zone voor volkstuinen toch behouden blijft bij gebrek aan alternatieven, vraagt de milieuraad om in de zone ook de inplanting van afsluitbare hokken voor kleinvee (kippen, konijnen, …) mogelijk te maken.

De mogelijkheid om een geluidsberm aan te leggen langs de krijgsbaan is positief (en een oude vraag van de buurtbewoners).

Art. 7 Bd – erfafsluiting in enkel een levende, streekeigen haag; aansluitend aan woning: levert dit geen problemen op i.v.m bepalingen gemeentelijk bouwreglement en burgerlijk wetboek i.v.m. inkijk bij de buren? Een kort stukje afsluiting aansluitend aan de woning in materialen waar men niet kan doorkijken dient vergunbaar te zijn.

Art. 7Bb – parkeerplaatsen: Het toestaan van één parkeerplaats in de (voor)tuinstrook vormt een afwijking t.o.v. het gemeentelijk bouwreglement én de stedelijke politiek om parkeren in voortuinen niet toe te staan. Hoe dient deze uitzondering geïnterpreteerd te worden?

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

.......

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14