Advies R11bis

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 8 december 2011:

De milieuraad adviseert het project R11bis door Mortsel ongunstig.

De milieuraad is bezorgd over volgende aspecten:

Luchtverontreiniging:

Er moet minimaal worden voldaan aan de Europese normen ter zake, ook langs de hoofdwegen. Er zijn weinig of geen garanties dat de uitvoering van dit project op dit vlak een oplossing zal bieden, eerder integendeel. Het project vormt ernstige bedreiging van de leefbaarheid in deze dichtbevolkte omgeving.

Aantasting natuurwaarde en open ruimte:

Het project zorgt voor een serieuze aantasting van 3 belangrijke open ruimte- en groengebieden (oude spoorwegberm, Klein Zwitserland, open ruimte gebied Gasthuishoeven en Koude Beekvallei voor verbindingsweg R11-N10 en rond punt luchthaven). Deze gebieden hebben een grote toegevoegde waarde voor de leefbaarheid van Mortsel, zowel wat betreft de natuurwaarde ervan, als de potentie voor de natuurbeleving in een verstedelijkt gebied.

De uitvoeringstechniek “cut en cover” is niet geschikt voor het tracé tussen luchthaven en Amadeus Stockmanslei. Het resterend wegentracé neemt teveel ruimte in en dient compacter te worden ontworpen. Het verlies aan natuurwaarden moet, op hetzelfde tijdstip als de uitvoering van de werken, in de onmiddellijke omgeving worden gecompenseerd.

Het project ‘groene wandel- en fietsberm Mortsel’ is door de Vlaamse minister voor leefmilieu goedgekeurd (17/12/2002) als ‘vernieuwend en voorbeeld stellend project voor groene verbindingen in verstedelijkt gebied’ in kader van het harmonisch park- en groenbeheer. Deze studie dient mee als streefbeeld voor de uitvoering van dit project te worden meegenomen.

Mobiliteit:

Er is niet aangetoond dat het project een oplossing zal vormen voor de mobiliteitsproblematiek in de Antwerpse zuidrand en de Antwerpse agglomeratie in het algemeen. Er ontbreken studies naar alternatieven (v.b. tracé verder van de Antwerpse agglomeratie bij voorkeur in combinatie met bestaande lijntrajecten eventueel in combinatie met een betere ontsluiting van de as Mechelen - Lier) en maatregelen om het aantal voertuigen en gereden voertuigkilometers te beperken (sturend beleid ondermeer door tolheffing/km-heffing en andere maatregelen om de modal shift te verhogen).

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/01/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"...  Het advies van de milieuraad is ter kennis gebracht aan de gemeenteraadsleden op 20 december 2011 en samen met de adviezen van het bestuur, de andere adviesraden en verenigingen e.d. aan de provinciegouverneur en de bevoegde Vlaamse minister overgemaakt.

Bij de kennisgeving van het plan-MER zal kunnen nagegaan worden of en op welke wijze er rekening is gehouden met al deze adviezen en opmerkingen.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:20/02/12