Advies subsisieaanvraag Park Savelkoul

Advies Milieu Advies Raad:

• Inleiding

In kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid, kan de stad voor 2012 een subsidie-aanvraag indienen (subsidiepot 11.000 euro).
De stad Mortsel wenst de herinrichting van de plantenbank park Savelkoul tot parkgebied in te dienen (zie gemeenteraad november 2011 en aanvraag als bijlage).
Hiervoor is een advies van de milieuraad vereist.

In 2010 en 2011 werd het stadsbestuur eigenaar van het parkgebied Savelkoul langs de Koude Beek. Een deel van dit gebied (zgn. plantenbank) wordt gebruikt als opslagplaats voor de stedelijke dienst stadswerken.
In kader van dit project wordt de opslagplaats buiten dienst gesteld en wordt de bestaande verharding en omheining verwijderd. Daarna wordt de ruimte terug als parkgebied ingericht.
In het GNOP en het RSP Mortsel wordt de herwaardering van de natuurwaarden in de Koude Beekvallei als belangrijk aandachtspunt weerhouden.
Er wordt nu een RUP voor dit gebied opgemaakt dat deze beleidskeuzes nog versterkt (RUP Koude Beek voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 15/11/11).

Advies milieuraad van 8 december 2011:

De milieuraad geeft gunstig advies aan dit project

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/01/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuraad geeft gunstig advies. De subsidieaanvraag werd intussen ingediend bij de Vlaamse overheid.

De afbraak van de verharding werd toegewezen aan een gespecialiseerde aannemer.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:20/02/12