Advies afvoer huishoudelijk afvalwater

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De lozing van huishoudelijk afvalwater gebeurt bij voorkeur rechtstreeks in de openbare riolering (3) . Een rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft namelijk een voldoende grote vuilvracht nodig om goed te kunnen werken. Daarom is het algemeen standpunt van Aquafin als waterzuiveraar dat septische putten bij voorkeur kortgesloten worden voor woningen die aangesloten zijn op een functionerende RWZI (Riool WaterZuiveringsInstallatie) om zoveel mogelijk afvalwater rechtstreeks naar het zuiveringsstation te leiden.

Het stadsbestuur kan een septische put opleggen omwille van de afwateringssituatie of de toegepaste zuiveringstechnologie.
Het probleem van aanslibbing en zwavelzuuraantasting van riolen wordt vaak overschat.

De Mortselse rioolbeheerder Rio-link neemt gemakkelijkheidshalve het in het verleden genomen bestaande gemeentelijk beleid over in de gemeenten waar zij instaan voor het rioolbeheer.

Het zuiveringsrendement van een septische put is beperkt en wisselvallig (1) . Het te ruimen slib uit de septische put wordt uiteindelijk ook afgevoerd naar een RWZI voor verwerking.

De in septische tanks door anaŽrobe vergisting gevormde methaan komt in de atmosfeer terecht. Methaan draagt 21 maal meer bij tot het broeikaseffect dan CO2 dat gevormd wordt in de (aerobe) vergisting in de riolering en het RWZI.
Het aandeel van de emissies bij het lozen van afvalwater en septische putten bedraagt 2,4 % van de huishoudelijke uitstoot aan broeikasgassen (2) .
Er is berekend dat met het beperken van emissies uit septische putten tot 10% van de opgelegde besparing aan CO2-equivalent emissies gerealiseerd kunnen worden. (1)

De verplichting van de stad Mortsel om op het ganse grondgebied een septische put te verplichten, heeft voor de burgers een niet verwaarloosbare financiŽle impact: deze wordt geraamd op 200 euro/gezin/jaar of omgerekend jaarlijks 2.5 miljoen euro overbodige uitgaven door de inwoners (afschrijving installatie + onderhoud).
Die betaalt bovendien nu reeds voor de rechtstreekse afvoer onder de vorm van (een deel van de) saneringsbijdrage op drinkwater.

De standaard aansluitvoorwaarden die RIO-link bepalen dat de onderzijde van de afvoerbuizen buizen op maximum 80 cm onder het maaiveld mogen liggen.
Bij woningen met een doorgedreven vloer- en dakisolatie (passief- en lage-energiewoningen) zijn genoodzaakt om de vloerplaat te laten zakken om voldoende hoge woonvertrekken te kunnen realiseren.
In dergelijke situaties is het quasi onmogelijk om voldoende verval (2 cm/m voor zwart en grijs water) in het afwateringssysteem te realiseren om verstoppingen te vermijden als men zich moet houden aan:

Advies milieuraad van 16 mei 2013:

De milieuraad adviseert unaniem om het stedelijk beleid septische putten en aansluitdiepte op de straatriolering aan te passen in functie van nieuwe inzichten rond energiezuinig bouwen en waterzuivering.

Gelet op de milieueffecten en de financiŽle consequenties van het verplichten van de plaatsing van een septische put en gelet op de beperkte negatieve gevolgen voor de stedelijke riolering van het rechtstreeks lozen van fecaliŽn vraagt de milieuraad om:

De milieuraad vraagt om nieuwe gescheiden stelsels dusdanig te berekenen dat, rekening houdend met de afwezigheid van septische putten, het risico op aanslibbing minimaal is zodat de plaatsing van septische putten niet noodzakelijk is.

De milieuraad vraagt om de aansluitvoorwaarden die Rio-Link oplegt te versoepelen zodat burgers hun privaat rioleringsstelsel met een voldoende verval kunnen aanleggen voor gravitaire afvoer zodat de kans op verstopping minimaal is.


(1) MicrobiŽle omzettingen in septische putten: aard, omvang en betekenis - E. Vincke & W. Verstraete - Laboratorium MicrobiŽle Ecologie en Technologie - Universiteit Gent
(2) MIRA - Emissie van broeikasgassen door huishoudens – januari 2013.
(3) VLAREM II, Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, Artikel 6.2.2.2.1. ; ß 2.:
“In het centrale gebied en in het collectief geoptimaliseerde buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks in de openbare riolering geloosd. Indien de afwateringssituatie of de aard van de toegepaste zuiveringstechnologie het vereist, kan het college van burgemeester en schepenen opleggen dat het afvalwater via een voorbehandelingsinstallatie geleid wordt voordat het in de openbare riolering geloosd wordt.”

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuraad vraagt aan het stadsbestuur om de algemene verplichting voor de plaatsing van een septische put bij elke woning op te heffen en deze verplichting enkel nog te behouden in straten waar er effectieve problemen met aanslibbing in de openbare riolering bestaan of mogelijk zijn. De lijst van deze straten dient in samenspraak met Riolink te worden opgesteld.
Het stadsbestuur dient het buitengebruik stellen van septische putten in de straten die niet in deze lijsten voorkomen, actief aan te moedigen.

Het college is bereid om in kader van de geplande aanpassing van de gemeentelijke bouw- en woningverordening en in samenspraak met Riolink dit advies van de milieuraad zoveel als mogelijk te volgen. ...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13