Advies diverse belastingsreglementen

Inleiding:

De milieuraad wordt gevraagd een dringend advies te geven omtrent de aanpassingen aan de belasting- en retributiereglementen voor de periode 2014-2019:

De teksten die op de gemeenteraad van 24 september 2013 zullen besproken worden, werden laattijdig (13 september 2013) aan de milieuraad bezorgd, en konden niet tijdens de vergadering besproken worden. Tijdens de milieuraad van februari 2013 kwam het punt van belastingen en retributies wel al eens aan bod, en werden er een aantal algemene principes toegelicht. Verder kregen de voorzitter en secretaris een korte toelichting per mail op datum van 13 september 2013. Op basis van deze elementen kon volgend beknopt advies geformuleerd worden.

Briefadvies milieuraad van 23 september 2013:

De milieuraad wenst volgende punten op te merken:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuadviesraad betreurt de prijsstijging van de grote restafvalzakken en het gebrek aan een transparant verband tussen de inkomsten en de uitgaven op vlak van milieuzorg. De milieuadviesraad vindt het wel positief dat sorteren beloond wordt doordat de prijzen voor de GFT+, papier en PMD ophalingen ongewijzigd blijven.
Voor de grof huisvuilophalingen vraagt de milieuadviesraad of de oude metalen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten niet afzonderlijk kunnen worden opgehaald om de ophaalkosten voor de inwoners te verminderen.

Het college wenst te vermelden dat de prijs van de kleine restafvalzakken 30 liter ongewijzigd is gebleven om mensen die afval voorkomen en sorteren te belonen. De verkoopprijs van de restafvalzakken dekt ook na deze aanpassing van het belastingreglement nog lang niet de reŽle kosten voor de ophaling en verwerking van restafval. De inkomsten van de verkoop van de restafvalzakken worden m.a.w. integraal gebruikt om de ophaling en verwerking van deze fractie te financieren, waarbij er nog een belangrijk aandeel uit de algemene middelen van het stadsbestuur moet worden bijgepast.

In Mortsel is ťťn ophaler erkend om gratis oude metalen aan huis op te halen. De bewoners hebben wettelijk het recht om hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten gratis mee te geven aan de leverancier van een nieuw toestel (terugnameplicht). De inwoners hebben dus andere goedkopere alternatieven voor de grof huisvuilophaling van deze afvalstoffen in opdracht van het stadsbestuur.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14