Advies geluidsnormen muziekevenementen

Inleiding

Het stadsbestuur wenst een richtkader vast te stellen om een coherent beleid te voeren rond het toekennen van vergunningen voor muziekevenementen.

Het college kan hierbij zelf normen opleggen en heeft hierbij een grote vrijheidsgraad.
De normen zijn een richtkader en dus niet bindend.

Advies milieuraad van 22 januari 2015:

De normen die de stad oplegt dienen in eerste instantie gefundeerd te zijn op de wil om het publiek en de omwonenden te beschermen tegen een te hoge geluidsdruk.
Hierbij dient in het bijzonder aandacht geschonken te worden aan jongeren, die sneller gehoorschade oplopen.

De milieuraad pleit voor eenvoud in de reglementering.

Het stadsbestuur dient met de norm een voorbeeldfunctie te vervullen voor haar eigen inwoners.

De milieuraad kwam tot besluit dat een maximaal geluidsniveau van 90 dB(A) LAeq15min dient opgelegd te worden.
Dit niveau werd gekozen omdat dan de muziekervaring voldoende luid is. (overstemt voldoende het omgevingslawaai).

Om de hinder door luide lage tonen te beperken vraagt de milieuraad om op te leggen dat de geluidsdruk gemeten als dB(C) maximaal 12 dB hoger mag zijn dan deze gemeten als dB(A).

Ter bescherming van het publiek vraagt de milieuraad om:

De milieuraad vraagt om langdurige evenementen met groter te verwachten hinder (vb. festivals) te concentreren in het sportlandschap. In deze zone kan een hogere geluidsdruk dan 90db(A) LAeq15min getolereerd worden.
Deze zone is voldoende afgelegen om de burenhinder tot een minimum te kunnen herleiden.

De milieuraad vraagt om het aantal evenementen per zone te beperken i.p.v. per locatie.
De hinder van verschillende evenementlocaties kan immers overlappen zodat burgers erg frequent aan geluidshinder blootgesteld worden (vb. voor omwonenden stadsplein en fort4).

De milieuraad vraagt om bij toelatingen voor evenementen op fort 4 rekening te houden met de verstoring van de natuur.

Het opleggen van geluidsnormen is zinloos zolang handhaving ontbreekt. De milieuraad vraagt daarom dat het stadsbestuur de nodige schikkingen treft dat de stad of de politie rechtsgeldige geluidmetingen kan uitvoeren tijdens de vergunde evenementen.
Als preventiemaatregel vraagt de milieuraad dat een organisator vooraf beroep kan doen op deze deskundigen om het toegelaten geluidsniveau / hinder te bepalen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op ../ ../20.. volgend gevolg gegeven aan het advies:

....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:31/01/15