Advies kappen canadapopulieren Koeisteerthofdreef

Advies milieuraad van 11 januari 2018:

Inleiding

 Het stadsbestuur heeft de gronden Koeisteerthof in erfpacht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning cvba. Deze gronden zijn over een oppervlakte van +/-1,25 ha beplant met kaprijpe canadapopulieren.
Er zijn al verschillende bomen omgewaaid en zonder verdere maatregelen zal dit proces doorgaan.

 De huidige monocultuur van canadapopulieren zonder onderbeplanting, enkel gras dat door de koeien wordt begraasd, is weinig biodivers en heeft weinig natuurwaarde.

 Het stadsbestuur wenst deze bomen te kappen om ze nadien te vervangen door een streekeigen gemengd loofbos dat niet meer voor de koeien toegankelijk zal zijn en kan opengesteld worden voor de buurt.

 De kapwerken en de heraanplant kunnen in het najaar van 2018 worden uitgevoerd mits goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en het bekomen van een omgevingsvergunning voor de kapwerken.

 Advies milieuraad van 11 januari 2018:

 De milieuraad adviseert de kap van de canadapopulieren gunstig mits ze vervangen worden door een streekeigen gemengd bos dat publiek toegankelijk is en een grotere natuurwaarde heeft dan de huidige invulling.

 De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de bestemming van de heraangeplante zone te bestendigen als “bos” zoals vb. via een RUP.

 De milieuraad vraagt aan het stadsbestuur om te blijven aandringen om de aangrenzende canadabossen, die ook kaprijp zijn, te laten herbebossen met een streekeigen gemengd loofbos.

 De milieuraad adviseert het stadsbestuur om van de heraanplant een groepsgebeuren te maken door de buurt  en de verenigingen erbij te betrekken. Hierdoor zal dit nieuwe bos meer gerespecteerd en gedragen worden door de bevolking.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:07/03/18