Advies heraanleg Krijgsbaan (zone Eggestraat-Heirbaan)

Advies milieuraad van 24 januari 2019:

Inleiding

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel plannen een volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.
Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

 Advies milieuraad van 24 januari 2019:

De milieuraad heeft kennis genomen van de uitvoeringplannen van het project zoals voorgestel op de website van Agentschap Wegen & Verkeer ( https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-krijgsbaan-r11-Mortsel )

Volgende opmerkingen op het plan werden gemaakt:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 20/05/2019

(Reactie Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin op vraag/advies stadsbestuur wordt aangegeven in blauw)

De milieuraad heeft onderstaande opmerkingen bij de plannen van AWV voor de heraanleg van de R11 tussen Eggestraat en Heirbaan:

 1. De aansluiting wandelpad boven op de spoorwegberm (sectie tussen Eggestraat en spoorlijn 25) op de Krijgsbaan vraagt extra aandacht zodat dit punt conflictvrij is met het fietspad en goed afgescheiden is van de rijbaan. Er moet ook een goede voetverbinding naast de rijbaan aangelegd worden tussen dit wandelpad op de berm en de Dosfellei.

  Antwoord AWV: Aan de oostelijk zijde van de spoorwegbrug (zijde Dosfellei) voorziet het ontwerp de aanleg van voetpaden, waar deze heden niet aanwezig zijn. Aan de westelijke zijde van de spoorwegbrug (zijde Eggestraat) is er nu geen goede aansluiting met de trap naar de brug toe. Het ontwerp voorziet niet in de aanleg hiervan (conform goedgekeurde projectnota). Deze kan als de stad dit wenst worden uitgevoerd binnen dit project als aanvullende opdracht (art. 38/1) ten laste van de stad Mortsel. In hoeverre de beschikbare ruimte dit toelaten.

  September 2019: punt staat nog ter discussie aangezien AWV de plannen geheel moet herwerken op vraag van de hulpdiensten. Op de gemeenteraad van oktober 2019 zullen de gewijzigde plannen ter goedkeuring worden voorgelegd.
 2. Ter hoogte van de aansluiting met de Grotenhof wordt gevraagd om de groenstrook zijde Eggestraat te verlengen. Hierdoor zijn fietsers beter zichtbaar voor het afdraaiende verkeer en hebben wagens die uit de Grotenhof komen een betere kijk op het aankomend verkeer. Ter compensatie kan de groenstrook zijde met dezelfde lengte verkort worden. -

  Antwoord AWV: . Heden voorziet het ontwerp een groenstrook van 10 m komende vanaf de Eggestraat ter hoogte van het verhoogde kruispunt met de Grotenhof. In bestaande toestand wordt de parkeerstrook onderbroken vanaf een afstand van 20m voor het kruispunt. De groenzone kan verlengd worden over deze afstand, er gaan dan echter parkeerplaatsen verloren die reeds schaars zijn in deze omgeving. AWV vraagt dan ook de stad Mortsel hun standpunt hieromtrent.

  September 2019: punt staat nog ter discussie aangezien AWV de plannen geheel moet herwerken op vraag van de hulpdiensten. Op de gemeenteraad van oktober 2019 zullen de gewijzigde plannen ter goedkeuring worden voorgelegd.
 3. Ontbreken van een veilige voetgangersverbinding over Krijgsbaan tussen beide zijden van de Cantecroylaan (historische verbinding) en ontbreken van een voetpad tussen Esso-tankstation en voetgangersoversteek Heirbaan zijde spoorwegbrug.
 4. De milieuraad ziet geen reden waarom de bomen op de middenberm tussen Dosfellei en Eggestraat niet voorzien zijn. Er wordt gevraagd om deze wel te voorzien.

  Antwoord AWV: . Er zullen geen bomen voorzien worden in de zone, gezien wij hier conform de goedgekeurde projectnota werken. Deze voorziet volgende in het segment Eggestraat en spoorwegbrug: "Er worden in dit segment enkel gras en geen bomen voorzien op de middenberm, dit omwille van de markante groenstructuur op de oude spoorwegberm ten noorden van de R11."

  September 2019: punt staat nog ter discussie aangezien AWV de plannen geheel moet herwerken op vraag van de hulpdiensten. Op de gemeenteraad van oktober 2019 zullen de gewijzigde plannen ter goedkeuring worden voorgelegd.
 5. Gracht tussen Esso-tankstation en Cantecroylaan vangt nu het regenwater van de wegenis op. Deze gracht watert naar nergens af zodat het eigenlijk een wadi is. Er wordt voorgesteld deze te verbinden met gracht kasteel Cantecroy (de eigenaar zou vragende partij zijn)

  Antwoord Aquafin:  In de voorstudie van de heraanleg van de R11 werd oorspronkelijk bestudeert om het regenwater van de Krijgsbaan via een gracht langs de Cantecroylaan af te voeren naar het fort 4 of naar de ringvijver van het kasteel. Dit bleek technisch minder eenvoudig dan verwacht waardoor deze piste verlaten werd en gekozen is om het regenwater via de Fortstraat met  een (achterwaarts) overstort af te voeren naar de fortvijver. De eigenaar van het kasteel zou in het verleden wel nooit aangegeven hebben dat hij/zij het regenwater van de R11 in zijn vijver wil zien terecht komen.
 6. Het is onduidelijk waarop de afwatering van de brug t.h.v. kasteel Cantecroy aangesloten is. Er wordt voorgesteld ook deze te verbinden met gracht kasteel Cantecroy.
 7. Het regenwater van de projectzone zal (via Fortstraat) terecht komen in vijver fort 4. Dit is positief. Er wordt gevraagd om niet enkel de overstort naar de fortvijver af te voeren, maar ook de normale afvoer (met uitzondering van de eerste vervuilde fractie bij een regenbui).
 8. Er wordt gevraagd om de hemelwaterriolering uit te voeren met drainerende buizen zoals ook elders in Mortsel al toegepast werden.
 9. De parkeerstroken kunnen best uitgevoerd worden met een waterdoorlatende verharding in een lichte kleur i.p.v. de voorzien gesloten bestrating. Hierdoor kan men het hemelwater van voetpad, fietspad en parkeerstrook lokaal laten infiltreren en door de lichtere kleur is er minder hitte-eiland effect.
 10. Een (geluids)wal ter hoogte van volkstuintjes tussen Esso-tankstation en Cantecroylaan zou een meerwaarde zijn.

Het stadsbestuur is niet de bouwheer of vergunningverlenende overheid voor dit project.

De opmerkingen 1,2 en 4 zijn terechte opmerkingen en zullen door het college expliciet aan AWV gevraagd worden.
(zie blauwe tekst hierboven)

De opmerkingen 3,5,6 en 10 vallen buiten de werkzone van dit project maar zullen als aandachtspunt aan AWV bezorgd worden.

Wat betreft de opmerkingen 7,8 en 9 kiest de bouwheer helaas niet voor waterdoorlatende verharding en infiltratiebuizen maar zal het regenwater (met uitzondering van de eerste vervuilde fractie) zoveel mogelijk naar de fortvijver worden afgevoerd.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/09/19