Advies lokale infiltratie hemelwater

Advies milieuraad van 24 januari 2019:

Inleiding

Om het grondwater aan te vullen is het vermijden van verharding of een waterdoorlatende verharding de beste optie.

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van kracht. Deze verordening zet in op lokaal infiltreren en bufferen van hemelwater. Openbare wegenis valt echter niet onder deze verordening.

Advies milieuraad van 24 januari 2019:

De milieuraad vraagt de stad Mortsel om bij nieuwe wegenaanleg maximaal in te zetten op lokale infiltratie van hemelwater in plaats van dit via de hemelwaterriolering af te voeren.

Dit kan enerzijds gebeuren door het toepassen van poreuze buizen voor het hemelwaterriool.

Anderzijds kan er ingezet worden op waterdoorlatende verhardingen. De milieuraad is er zich van bewust dat waterdoorlatende wegbedekkingen op dit ogenblik nog niet geschikt zijn om te weerstaan aan intensief verkeer. Hun structuur is soms ook te open om comfortabel fiets- en voetverkeer toe te laten.

De milieuraad is van oordeel dat parkeerstroken naast de rijbaan volgens de huidige stand van techniek wel zonder bezwaar waterdoorlatend uitgevoerd kunnen worden. Deze parkeerstroken kunnen instaan voor de lokale infiltratie van hun eigen oppervlak, naastliggende niet doorlaatbare stroken zoals het fietspad en het voetpad. .

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 20/05/2019

De milieuraad vraagt de stad Mortsel om bij nieuwe wegenaanleg maximaal in te zetten op lokale infiltratie van hemelwater in plaats van dit via de hemelwaterriolering af te voeren.

Dit kan enerzijds gebeuren door het toepassen van poreuze buizen voor het hemelwaterriool. Anderzijds kan er ingezet worden op waterdoorlatende verhardingen. De milieuraad is er zich van bewust dat waterdoorlatende wegbedekkingen op dit ogenblik nog niet geschikt zijn om te weerstaan aan intensief verkeer. Hun structuur is soms ook te open om comfortabel fiets- en voetverkeer toe te laten.

De milieuraad is van oordeel dat parkeerstroken naast de rijbaan volgens de huidige stand van techniek wel zonder bezwaar waterdoorlatend uitgevoerd kunnen worden. Deze parkeerstroken kunnen instaan voor de lokale infiltratie van hun eigen oppervlak, naastliggende niet doorlaatbare stroken zoals het fietspad en het voetpad

Het college wil werken aan klimaatadaptatie en zal bij nieuwe aanleg in volgorde van prioriteit kiezen voor minder verharding en ontharding, aanleg van wadi’s, gebruik van waterdoorlatende verhardingen of gebruik van infiltratiekolken en infiltratiebuizen voor regenwater. Doelstelling is het regenwater zoveel en zo lang mogelijk ter plaatse te houden.

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/09/19