Advies belastings- en retributiereglementen

Advies milieuraad van 14 november 2019:

Advies ontwerp belastingreglement - niet afkoppelen hemelwater

De Vlaamse overheid voorziet dat bij de aanleg of heraanleg van openbare riolering moet gekozen worden voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater. De aangelanden moeten bij heraanleg van een straat minstens het hemelwater van de voorzijde van het gebouw afkoppelen van de vuilwaterriolering. Zij worden hierbij begeleid door een afkoppelingsadviseur en krijgen hiervoor een subsidie van 1000 euro, inclusief keuring.

Zij die weigeren om af te koppelen moeten een jaarlijkse belasting van 1000 euro betalen (Deze belasting is in het verleden nog nooit gend moeten worden).

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

Advies ontwerp retributiereglement - afleveren kunststofemmers en kunststofcontainers voor GFT+

De 25l container werd  uit het bestaande reglement geschrapt aangezien deze niet meer bestaat in het assortiment.
De tarieven werden behouden aangezien deze overeenkomstig de aankoopprijs zijn.

De milieuraad geeft positief advies aan deze retributie.

Advies ontwerp retributiereglement - ophalen grof huisvuil bij particulieren

De tarieven dienen wettelijk tussen 10 euro en 120 euro te liggen. De huidige tarieven zijn de minimumprijs. De tarieven werden aangepast aan deze van de omliggende gemeenten.

De milieuraad geeft positief advies aan deze verhoging van de retributie.

Advies ontwerp belastingreglement - weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen

De tarieven werden sterk verhoogd ter ontrading van het sluikstorten.

De milieuraad geeft positief advies aan deze belastingverhoging

Advies ontwerp retributiereglement - afleveren van regenwatertonnen

De tarieven werden verhoogd om in overeenstemming te komen met de aankoopprijs

De milieuraad geeft positief advies aan deze verhoging van de retributie.

Advies ontwerp belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval - PMD fractie

De prijs van de PMD zakken is vastgesteld in de overeenkomst tussen IGEAN en Fost Plus en mag dus niet gewijzigd worden t.o.v. de huidige prijzen.

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

Advies ontwerp belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval - restafval en GFT+

De tarieven worden behouden in afwachting van de eventuele invoering van het Diftar-Systeem zoals nu al in voege is in vb. Hove, Edegem, … .

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

De milieuraad vraagt om het gebruik van de compostbak gelijktijdig mee te promoten door bij aankoop van de afvalsticker gelijktijdig een cashback-cheque te geven voor de aankoop van een compostbak.

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 17/02/2020

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 28/06/20