Advies belasting-subsidie verharding-ontharding voortuinen

Advies milieuraad van 12 december 2019:

De verstening van onze open ruimte maakt de stad Mortsel extra kwetsbaar voor de klimaatverandering. Vanwege de dichte verhardingen stroomt het regenwater vaak snel Ún rechtstreeks af naar de riolering in plaats van te infiltreren in de bodem.
Hierdoor krijgen we te maken met:

De huidige bouwcode laat enkel nog waterdoorlatende verhardingen toe en verplicht de burger om aan regenwaterbuffering en –infiltratie te doen.

De milieuraad stelt vast dat nog te veel voortuinen verhard zijn, dit in overtreding met de huidige Ún vorige bouwcode. Deze bouwovertredingen worden niet vervolgd noch actief opgespoord.

Het is belangrijk om water nu al overal zo lokaal mogelijk op te vangen op wijk- en straatniveau.
Te veel verharding leidt bovendien tot bijkomende kosten voor het stadsbestuur en de rioleringsbeheerder doordat er grotere rioleringen vereist zijn en er meer afvalwater gezuiverd moet worden.

In het kader van het (nog op te stellen) klimaatadaptatieplan vraagt de milieuraad aan de stad Mortsel om een beleid te gaan voeren om de verharde voortuinen te laten ontharden.

Deze vele kleine ingrepen op perceelniveau hebben in hun totaliteit een beduidend effect op het stedelijk klimaat en het straatbeeld.
De milieuraad vraagt het stadsbestuur om een tweesporenbeleid te voeren:

  1. Enerzijds de burger die zijn tuin wil ontharden hierbij helpen. Hierbij verwijzen we graag naar de methodiek die succesvol door de stad Antwerpen werd gebruikt in de wijk Groenenhoek (de burger breekt de verharding op, de stad voert het afval af, levert teelaarde om het gat op te vullen Ún zorgt bv. voor een boompje om op de vrijgekomen strook te planten) – zie advies milieuraad van 21/02/2002 en 14/09/2009
  2. Anderzijds de burger die weigert te ontharden aan een jaarlijkse belasting te onderwerpen, vergelijkbaar met het belastingreglement - niet afkoppelen hemelwater. De milieuraad stelt voor om een nultarief aan te houden tot de burger voldoende de tijd gehad heeft om zich in regel te stellen / gebruik heeft gemaakt van het onthardingsinitiatief zoals voorgesteld in punt 1. Dit nultarief kan dan progressief verhoogd worden tot het niveau van het belastingreglement - niet afkoppelen hemelwater.

De milieuraad suggereert om samenwerking met een sociaal tewerkstellingsproject te organiseren om de burger die het wenst bij te staan bij de onthardingswerken

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 17/02/2020

Meer info:

laatste wijziging: 28/06/20