Advies invoering DIFTAR-systeem voor restafval

Advies milieuraad van 11 juni 2020:

De milieuraad neemt kennis van de plannen van het stadsbestuur om i.s.m. IGEAN een DIFTAR-systeem in te voeren voor de huisvuilophaling.

De milieuraad ondersteunt de doelstelling om te trachten de hoeveelheid restafval te verminderen van 130 kg naar 90 kg per inwoner.

De stelling dat alleen DIFTAR werkt (“sterke daling afval”), is een te ongenuanceerde uitspraak. We merken dat er bij invoering een daling is die de daaropvolgende jaren gevolgd wordt door een nieuwe stijging. Deze vaststelling kan men in verschillende bronnen ook terugvinden (zie ook http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1193927). Opgemerkt wordt dat men eenzelfde effect ziet bij de verhoging van de tarieven van afvalzakken.
Het is niet makkelijk om eenduidig een keuze te maken vermits er tal van voor- en nadelen zijn bij elk systeem. Vooral de omschakeling van een wekelijkse restvuilophaling naar een 14-daagse zal van de burger heel wat aanpassing vergen. En dit zal voor de kwetsbaarste groep nog het moeilijkste zijn. De milieuraad adviseert de gemeenteraad daarom,om alvorens in te stemmen met de voorgelegde DIFTAR-regeling, kennis te nemen van https://www.iprnormag.nl/wel-of-geen-diftar-een-afwegingskader/  waarin een mooi afwegingskader pro en contra wordt voorgesteld.

Verder wenst de milieuraad  nog een niet-limitatieve lijst van aandachtspunten meegeven:

Op basis van bovenstaande punten vraagt de milieuraad om de beslissing over de DIFTAR-implementatie uit te stellen tot een evaluatie van het effect van de P+MD-invoering uitgevoerd is. Tevens is het aangewezen om andere alternatieven dan DIFTAR te onderzoeken op vlak van kosten-baten.

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 25 januari 2021

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/12/21