Advies afschaffing retributie hout op recyclagepark

Context

Op 01/02/2021 werd er door het Mortselse stadsbestuur een retributie voor de aanvoer van hout op het recyclagepark van 0.04euro/kg ingevoerd – dit om de indertijd gestegen kostprijs voor de verwerking te compenseren.

 Ondertussen blijkt dat er voor afvalhout als secundaire grondstof terug een beperkte vergoeding gegeven wordt door verwerkers. IGEAN heeft echter nog geen prijsaanpassing voor de burger doorgevoerd.

 De vraag stelt zich of een retributie (= vergoeding voor prestaties - redelijk in verhouding tot de kostprijs van de verleende dienst) voor de inzameling van hout nog wel opportuun is nu IGEAN geld kan ontvangen voor deze fractie.

 Dat men moet betalen voor houtafval, maakt dat de verleiding groot is om het zelf op te branden – dit effect zal zeker nog versterkt zijn door de hoge energieprijzen.
Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling in de stad. Wie ruikt niet de houtrook op koude dagen? Dit is ook duidelijk te merken aan de fijnstofmetingen (zie grafiek).

 Samengevat:

Advies milieuraad van 12 oktober 2023:

 De milieuraad geeft gunstig advies aan het voorgelegde ontwerp subsidiereglement.

Gevolg stadsbestuur

Hieronder de reactie van IGEAN op het advies van de milieuraad. Het college sluit zich hierbij aan:

 De retributie voor houtafval 0,04 euro/kg werd ingevoerd vanaf 1.01.2021 in regio zuid (Aartselaar, Boechout, Boom/Niel, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst en Borsbeek/Wijnegem/Wommelgem), en dit om volgende redenen:

Tegelijkertijd met de bijsturing van de retributies werd er op dat ogenblik een ‘recyclageparkindex’ ingevoerd. Dit betekent een jaarlijkse aanpassing van de retributies, rekening houdend met een aantal objectieve parameters, zodat we er algemeen voor zorgen dat de retributies marktconform zijn en blijven.

IGEAN is van oordeel dat het niet aangewezen is om de retributie voor houtafval aan te passen. De argumentatie hiervoor is de volgende:

 IGEAN heeft alle begrip voor de bezorgdheid dat het risico bestaat dat inwoners houtafval zelf opstoken in plaats van het correct naar het recyclagepark te brengen. Dit mag echter geen reden zijn om een billijke retributie voor deze afvalfractie te vragen. De kost ervan mag immers niet afgewenteld worden op de gemeenschap omwille van het risico van fout gedrag door enkelingen.
De ingezamelde hoeveelheden houtafval zijn in 2021 en 2022 gedaald, maar lagen in 2019 en 2020 op een uitzonderlijk hoog niveau. De hoeveelheid situeert zich heden terug wat op het niveau van 2017. De ingezamelde hoeveelheden afval zijn in 2021 en 2022 trouwens gedaald voor alle afvalfracties.

 IGEAN zamelt sinds 2021 het onbehandeld hout selectief in, en dit in een aparte container. De hoeveelheden liggen heden nog laag, de kwaliteit van de inzameling is echter hoog zodat elke kg hiervoor effectief dient voor recyclage in de spaanplaatindustrie. IGEAN zal in 2024 de selectieve inzameling van onbehandeld hout analyseren, en nagaan op welke manier dat we deze hoeveelheid nog kunnen opschalen.

Tot slot: het apart bijsturen van een retributie door een stad/gemeente, met het doorbreken van de uniformiteit in de regio tot gevolg, zou betekenen dat intergemeentelijk gebruik van het park niet meer mogelijk is, en een beduidend negatief gevolg hebben voor de dienstverlening. IGEAN adviseert om die reden de stad dan ook om niet in te gaan op de suggestie van de milieuraad.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 22/01/2024

De milieuraad adviseert om geen retributie meer te heffen op het aanleveren van afvalhout op het recyclagepark.

Het college heeft dit advies overgemaakt aan IGEAN milieu en veiligheid met de vraag om een antwoord aan de milieuraad te bezorgen aangezien de exploitatie van het recyclagepark via beheersoverdracht door de gemeenteraad aan IGEAN milieu en veiligheid is toevertrouwd. IGEAN milieu en veiligheid heeft een antwoord aan de milieuraad bezorgd.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/02/24