Afvalpreventie door retributie

 

Advies Milieu Advies Raad:

" ... De Milieuraad vraagt bet College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel dat, gesteld dat er een retributie-systeem ingesteld wordt voor de vuilnisophaling, dit systeem gebruikt zal worden om de bevolking van de gemeente te sensibiliseren en zo te trachten de totale hoeveelheid afval te verminderen. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 17/09/96 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...Het invoeren van een retributie en het gebruik van verplichte huisvuilzakken heeft tot doel de afvalberg te verminderen en in het bijzonder de hoeveelheid restafval die moet verbrand worden te verkleinen. Het invoeren van dit systeem zal gepaard gaan met een sensibilisatiecampagne.
In andere gemeenten blijkt de combinatie van een retributie en een goede sensibilisatie de afvalberg met 15% te verminderen. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98