Politiereglement selectieve huisvuilophaling

 

Politiereglement selectieve huis-aan-huis ophaling van afvalfracties

door de gemeenteraad goedgekeurde reglement:

"... Art.1: Toepassingsgebied:

Dit reglement regelt de huis-aan-huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en hun deelfracties.

Art.2: Definities:

 1. Huishoudelijke afvalstoffen:
  De afvalstoffen zoals gedefinieerd in art.3ß2.l van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij o.m. het decreet van 20 april 1994 en zijn uitvoeringsbesluiten en de daarmee door de Vlaamse regering gelijkgestelde afvalstoffen.
  Zij bestaan ondermeer uit de deelfracties GFT+, PMD, Papier en karton brandbaar en onbrandbaar grof huisvuil, restafval, glas, klein gevaarlijk afval, textiel, steenpuin en bouwafval, groenafval en oude metalen.
 2. GFT+: Groente-, Fruit en Tuinafval
  Het betreft hier het composteerbaar gedeelte van de huishoudelijke afvalstoffen dat ondermeer bestaat uit groente-, fruit en tuinafval aangevuld met niet recycleerbaar papier, vlees-, vis- en voedselresten, eierschalen, koffiedik en koffiefilters, theezakjes, mest van kleine huisdieren en papieren luiers.
 3. PMD: Plastiek flessen, verpakkingen in Metaal en Drankkarton.
  Het betreft hier het huishoudelijk verpakkingsmateriaal dat ondermeer bestaat uit:
  flessen en flacons in PET, PE en PVC; blik (conserven, drankblikjes,...); drankkarton.
 4. Papier en karton:
  Het betreft hier ondermeer kranten, tijdschriften en verpakkingsmateriaal dat bestaat uit papier en karton
 5. Brandbaar grof huisvuil:
  Het betreft hier brandbare afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong die door hun aard en omvang apart dienen te worden ingezameld.
  Steenpuin en bouwafval, groenafval, oude metalen, autobanden, huishoudelijke afvalstoffen van gering gewicht en geringe omvang en andere onbrandbare materialen horen hier niet bij.
 6. Restafval:
  Niet recycleerbare huishoudelijke afvalstoffen die niet tot ťťn van de hiervoor vernoemde afvalfracties kunnen gerekend worden.
  KGA, glas, textiel, steenpuin en bouwafval, groenafval, oude metalen autobanden, behoren niet tot het restafval.
 7. Afvalstoffen:
  Dit begrip wordt gedefinieerd zoals in art.2.10 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen zoals gewijzigd bi o.m. het decreet van 20 april 1994.
 8. KGA: Klein gevaarlijk afval
  Het betreft hier de afvalstoffen zoals gedefinieerd in art.1 ß1 van het Besluit.VL. Reg. van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen.
 9. Glas:
  Alle voorwerpen vervaardigd uit holglas of vlakglas en afkomstig van particuliere huishoudens.
 10. Textiel:
  Alle kledingsstukken, huishoudtextiel, beddengoed, oude schoenen en lederwaren.
 11. Steenpuin en bouwafval:
  Het betreft hier de afbraakmaterialen die ontstaan na verbouwingswerken, uitgevoerd door particulieren, zoals stenen, beton, gruis, bezetsel, sanitair,... met een maximum van 1,5 m3 per ophaalpunt en per week. Bouwafval bestaande uit kunststof, hout of metaal hoort hier niet bij.
 12. Groenafval
  Het betreft hier takken, snoeihout, gras en bladeren en plantenresten afkomstig van werken in de tuin
 13. Oude metalen
  Het betreft hier alle voorwerpen die geheel of grotendeels uit metaal bestaan. Hieronder vallen ook sommige huishoudtoestellen, kabels en buizen en sommige meubelen.
 14. Een ophaalpunt wordt gedefinieerd als volgt:
  een woning, een bedrijf of een handelszaak.

Art.3: Algemene bepalingen

 1. De ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en hun deelfracties in de gemeente Mortsel is een dienst die in opdracht van het gemeentebestuur wordt ingericht. De occasionele huis-aan-huis ophaling van bepaalde deelfracties van de huishoudelijke afvalstoffen, zoals vb. papier en karton, is slechts toegelaten na een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
  De in dat geval opgehaalde deelfractie dient naar een erkend recyclagebedrijf te worden afgevoerd.
 2. GFT+, PMD en restafval mogen enkel in de door de gemeenteraad vastgestelde recipiŽnten worden aangeboden.
  Voor elk van deze deelfracties zal een afzonderlijk recipiŽnt worden voorzien waarvan de aard, de prijs en de wijze van verdeling door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
  De recipiŽnten moeten zorgvuldig worden gesloten en mogen geen scheuren of uitwendige vervuiling vertonen.
  Afvalstoffen die niet in de daarvoor bestemde recipiŽnten worden aangeboden worden niet opgehaald.
 3. De huishoudelijke afvalstoffen of hun deelfracties dienen op de dag van de ophaling, vanaf 6.00 uur, ter hoogte van de woning, aan de rand van de openbare weg te worden geplaatst zonder hierbij de veiligheid en de vrije doorgang van voetgangers, fietsers of gemotoriseerde voertuigen in het gedrang te brengen. De afvalstoffen die, om wat voor reden dan ook, niet werden meegenomen dienen dezelfde dag door de aanbieder vůůr 19.00u van de openbare weg te worden verwijderd.
  Bewoners van voor de ophaler moeilijk of niet bereikbare plaatsen, dienen de huishoudelijke afvalstoffen op de daartoe door het gemeentebestuur aangewezen plaats aan te bieden.
 4. De huishoudelijke afvalstoffen of hun deelfracties mogen geen stoffen of voorwerpen bevatten die een risico voor de veiligheid of de gezondheid van de ophalers kunnen veroorzaken. Het betreft hier in het bijzonder scherpe randen of punten en gevaarlijke of giftige afvalstoffen.
 5. De inhoud van de recipiŽnten voor GFT+, PMD en restafval bedraagt maximaal 70 l. Het gewicht van de aangeboden recipiŽnten mag de 25kg niet overschrijden.
 6. Per ophaalpunt en per ophaalbeurt mogen maximaal 4 recipiŽnten met restafval worden aangeboden.
 7. Huishoudelijke afvalstoffen, afkomstig van bedrijven en handelszaken, mogen enkel worden aangeboden voor zover er aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt.
  Andere dan huishoudelijke afvalstoffen moeten door de bedrijven en winkelier via een erkende verwerver of verwerker te worden afgevoerd. Op eenvoudige vraag van het gemeentebestuur dienen de nodige bewijsstukken hiervan te worden voorgelegd.

Art .4: Verbodsbepalingen

 1. Het is verboden om andere dan huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling.
 2. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen of hun deelfracties aan te bieden of op de openbare weg te plaatsen op andere dagen dan de door het gemeentbestuur voorziene ophaaldagen voor deze deelfractie.
 3. Het is verboden andere huishoudelijke afvalstoffen of hun deelfracties aan te bieden dan de deelfractie waarvoor de ophaalbeurt is voorzien.
 4. Het is verboden om afvalstoffen afkomstig uit een andere gemeente of stad aan te bieden.
 5. Het is verboden om de aangeboden afvalstoffen en recipiŽnten te openen, te doorzoeken of uit te storten.
 6. Het is verboden om KGA, glas, textiel en onbrandbaar grof huisvuil voor de huis-aan-huis ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen of hun deelfracties aan te bieden.
  Deze afvalstoffen dienen naar de door het gemeentebestuur voorziene inzamelingspunten te worden gebracht.

Art.5. Inzameling GFT+

 1. Het GFT+ moet in het daartoe door de gemeenteraad vastgestelde en goed afgesloten recipiŽnt worden aangeboden.
 2. Het GFT+ wordt in heel de gemeente eenmaal per week huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.

Art.6. Inzameling PMD

 1. Het PMD moet in het daartoe door de gemeenteraad vastgestelde en goed afgesloten recipiŽnt worden aangeboden.
 2. Het PMD wordt in heel de gemeente eenmaal per twee weken huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.

Art.7 Inzameling oud papier en karton

 1. Het oud papier en karton moet op ťťn van volgende wijzen worden aangeboden:

  Er mag slechts 1 m3 oud papier en karton per ophaalbeurt worden aangeboden.

 2. Het oud papier en karton wordt in heel de gemeente eenmaal per maand huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.

Art. 8 Inzameling restafval

 1. Het restafval moet in het daartoe door de gemeenteraad vastgestelde en goed afgesloten recipiŽnt worden aangeboden.
 2. Het restafval wordt in heel de gemeente eenmaal per week huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.

Art.9. Inzameling brandbaar grof huisvuil

Het aangeboden grof huisvuil moet aan volgende voorwaarden voldoen:
max.lengte: 2m per stuk
max.gewicht: 100kg in het totaal
max.volume: 1m3

Het brandbaar grof huisvuil wordt in heel de gemeente eenmaal per drie maanden huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.

Art.l0. Inzameling steenpuin en bouwafval, groenafval, oude metalen

 1. Steenpuin en bouwafval, groenafval en oude metalen worden mits voorafgaande inschrijving en betaling door de gemeentelijke diensten thuis opgehaald. Deze ophaling vindt eenmaal per maand plaats op de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde dagen.
  De prijs voor de ophaling en de verwerking van de opgehaalde afvalstoffen wordt door de gemeenteraad vastgesteld;
  De wijze en de plaats van inschrijven wordt door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.
 2. Er mag maximaal 1,5m3 steenpuin en bouwafval worden aangeboden per ophaalpunt en per ophaalbeurt.
  Het dient te worden verpakt in stevige plastieken zakken met een maximaal gewicht van 30 kg.
 3. De oude metalen dienen, indien nodig, te worden verpakt in stevige plastieken zakken met een maximaal gewicht van 30 kg.
 4. Er mag maximaal 2m3 snoeihout en 1m3 gras of bladeren worden aangeboden per ophaalpunt en per ophaalbeurt. Takken mogen maximaal 2m lang zijn. Het dient goed verpakt of samengebonden te worden aangeboden.

Art.11. Strafmaatregelen

Overtreders zullen gestraft worden overeenkomstig art.56 van het decreet 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994.

Art. 12. Toezichthoudende ambtenaren

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie en van de burgemeester houden de door de gemeenteraad aangewezen agenten van de gemeentelijke politie alsook de toezichthoudende ambtenaren zoals bedoeld in art.54 van het decreet 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994, toezicht op de toepassing van dit reglement.

...

Art.14. Toepassing

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 1997. ..."

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad adviseert positief voor dit reglement onder voorbehoud van volgende opmerkingen:

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 10/07/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

".. De in dit advies voorgestelde wijzigingen aan het politiereglement werden volledig overgenomen in het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98