Samenwerking met kringloopwinkel

 

Overeenkomst met "Opnieuw & Co"

Het gemeentebestuur heeft de Milieu Advies Raad gevraagd advies uit te brengen over de ontwerp overeenkomst van 07/05/1997:

"...

Artikel 1: ALGEMENE DOELSTELLING

Deze overeenkomst strekt er toe een samenwerkingsverband te organiseren tussen de gemeente en het kringloopbedrijf. Het kringloopbedrijf zal op afroep (door bewoners rechtstreeks gericht aan het kringloopbedrijf) op grondgebied van de gemeente herbruikbare goederen ophalen en deze via het eigen kringloopbedrijf sorteren en opnieuw te koop aanbieden. Voor deze diensten betaalt de gemeente aan het kringloopbedrijf een tonnagevergoeding.

Artikel 2: OPHALINGEN OP AFROEP

Het kringloopbedrijf is verantwoordelijk voor de ophaling - op grondgebied van de gemeente - van herbruikbare goederen, die als dusdanig als "afvalfractie" worden aangeboden.
Het aanbieden van de herbruikbare goederen gebeurt op twee manieren:

  1. Ten huize van bewoners.
  2. Op het recyclagepark, van de gemeente.

Bewoners van de gemeente die herbruikbare goederen willen aanbieden zullen rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het kringloopbedrijf.
Het kringloopbedrijf verbindt er zich toe op werkdagen, met inbegrip van de zaterdag, tijdens normale openingsuren, te weten van 10.00 uur tot 18.00 uur, de telefonische oproepen van bewoners te beantwoorden.
Tussen de betrokken bewoner en het kringloopbedrijf wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor ophaling van de herbruikbare goederen.
De termijn tussen de telefonische oproep door de bewoner en de ophaling op afspraak zal maxirnaal 7 werkdagen bedragen.
Door het kringloopbedrijf worden aan de betrokken inwoner geen kosten aangerekend.
De gemeente zal eveneens rechtstreeks contact opnemen met het kringloopbedrijf voor de ophaling, op afspraak, van de op het gemeenteluk recyclagepark ingezamelde herbruikbare goederen.
De termijn tussen de telefonische oproep door de gemeente en de ophaling op afspraak zal maximaal 7 werkdagen bedragen, mits de bewoner zich schikt naar het ophaalmoment voorgesteld door het kringloopbedrijf.
Door het kringloopbedrijf worden aan de gemeente, buiten wat dienaangaande in artikel 3 is bepaald, geen supplementaire kosten aangerekend voor de ophaling van deze goederen.
De gemeente voorziet een overdekte ruimte voor de tijdelijke stockage van de herbruikbare goederen die door het kringloopbedrijf op het recyclagepark zullen worden opgehaald.

Artikel 3: EENHEIDSPRIJS VERGOEDING

De gemeente betaalt aan het kringloopbedrijf een tonnagevergoeding voor de op het grondgebied van de gemeente opgehaalde herbruikbare goederen.
Deze tonnagevergoeding bedraagt voor de proefperiode, eindigend op 31 december 1997, 2,5 fr. per kg., exclusief BTW.
Voor de periode tussen 1 januari 1998 en 31 december 1998 bedraagt deze tonnagevergoeding 3,00 fr. per kg, exclusief BTW.
Na 31 december 1998 is de tonnagevergoeding jaarlijks herzienbaar. Het kringloopbedrijf deelt aan de gemeente jaarlijks de nieuwe tonnagevergoeding voor het volgende kalenderjaar mee.
Deze mededeling dient uiterlijk op 1 september van het lopende kalenderjaar te gebeuren. Indien het kringloopbedrijf de nieuwe tonnagevergoeding niet of niet tijdig aan de gemeente meedeelt, is de tonnagevergoeding voor het volgende kalenderjaar dezelfde als die voor het lopende kalenderjaar.

Artikel 4: REGISTRATIE VAN HET INGEZAMELDE GEWICHT

Het kringloopbedrijf vult dagelijks een registratieformulier in, waarop is aangegeven

Het gewicht aan opgehaalde herbruikbare goederen wordt bepaald aan de hand van een door de OVAM erkende gewichtstabel, waarin aan elk soort goed forfaitair een bepaald gewicht wordt toegekend.

De gewichtstabel kan jaarlijks in overleg tussen het kringloopbedrijf en de gemeente herzien worden.

Maande1ijks maakt het kringloopbedrijf een totaalstaat op van het aantal opgehaalde goederen met vermelding van het totaalgewicht voor de betreffende maand.

Artikel 5: MAANDELIJKSE BEREKENING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding wordt maandelijks berekend aan de hand van het totaalgewicht, zoals vermeld in artikel 4.

Het kringloopbedrijf zal maandelijks, binnen een termijn van veertien dagen na het einde van de maand, bij de gemeente een factuur indienen voor de ophaling en verwerking van de in de gemeente ingezamelde goederen tijdens die betreffende maand.

De factuur zal vergezeld zijn van een maandelijkse totaalstaat die een overzichtstabel bevat van de in artikel 4 vermelde gegevens.

De gemeente verbindt er zich toe de factuur te voldoen binnen een termijn van 50 dagen.

Artikel 6: PROMOTIE

Het kringloopbedrijf zal de nodige promotie voeren voor de ophaling en herverkoop van herbruikbare goederen. Ook de gemeente verbindt er zich toe hiervoor promotie te voeren. Het kringloopbedrijf en de gemeente verbinden er zich toe eerst overleg te plegen omtrent de te voeren promotiecampagnes. Geen van beide zal overgaan tot enige vorm van publicatie zonder hiervoor de instemming te hebben bekomen van de medecontractant, met uitzondering van promotiecampagnes die enkel en alleen worden georganiseerd met de bedoeling de verkoop via de kringloopwinkel te bevorderen.

Artikel 7: CONTROLE

Het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigden oefenen toezicht uit op de naleving van dit contract. Het kringloopbedrijf staat toe dat het college of zijn afgevaardigden bij de uitoefening van hun ambt, zonder voorafgaande afspraak, tijdens de kantooruren van het kringloopbedrijf vrij binnen gaan in alle lokalen van het bedrijf.

Het kringloopbedrijf zal op verzoek van het college of zijn afgevaardigden alle nodige inlichtingen en gegevens verstrekken die hen moeten toelaten de naleving van deze overeenkomst te controleren.

Artikel 8: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode eindigend op 31 december 1998 en is vervolgens stilzwijgend verlengbaar met een periode van telkens ťťn jaar.

De overeenkomst kan door elk van de contractanten op het einde van het lopende kalenderjaar eenzijdig beŽindigd worden door middel van een aangetekend schrijven dat uiterlijk op 1 oktober van het lopende kalenderjaar aan de medecontractant moet worden overgemaakt.

Het kringloopbedrijf dient door de OVAM als kringloopbedrijf erkend te zijn.

Indien het kringloopbedrijf niet of niet langer door de OVAM erkend is, heeft dit de onmiddellijke beŽindiging van deze overeenkomst tot gevolg.

Artikel 9: EVALUATIE

Op initiatief van het kringloopbedrijf wordt jaarlijks, in de loop van de maand mei, een evaluatievergadering georganiseerd waarop de verantwoordelijken van de gemeenten, waarmee het kringloopbedrijf een overeenkomst heeft afgesloten, worden uitgenodigd.

Op deze vergadering zal een overzicht worden gegeven van de algemene werking, de financiŽle toestand, de milieu-impact en de sociaal-economische inpact van de werking van het kringloopbedrijf.

Artikel 10: BETWISTINGEN

Alle betwistingen tussen het kringloopbedrijf en de gemeente over de toepassing van de interpretatie van deze overeenkomst zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen. ..."

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op de beslissing van de milieuraad van 15 mei 1997 dienaangaande;

adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst positief te adviseren in verband met een overeenkomst tussen de Gemeente Mortsel en "Opnieuw & Co" aangaande een samenwerking inzake de inzameling van herbruikbare goederen. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...De overeenkomst werd ondertekend en vanaf I september 1997 is Opnieuw en Co actief te Mortsel.
Er worden maandelijks ongeveer 2.8 ton herbruikbare goederen opgehaald. ..."

 

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 24/07/98