Overeenkomst met IGEAN/Fost+ voor ophaling verpakkingsafvalafval

 

Model-overeenkomst betreffende de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval i.s.m. Fost plus

Het gemeentebestuur heeft de Milieu Advies Raad gevraagd advies uit te brengen over dit document:

"... Artikel 1 : Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst heeft als voorwerp:

Een gedetailleerde omschrijving van het huishoudelijk verpakkingsafval dat voorwerp is van deze overeenkomst evenals het daarbij horende inzamelscenario worden weergegeven in bijlage bij deze overeenkomst.

Artikel 2: Inhoud van de opdracht

IGEAN organiseert de selectieve inzameling van de fracties bedoeld in artikel 1 en dit volgens het door Fost plus vooropgestelde inzamelscenario.

Deze opdracht omvat het volgende:

a) glas:

b) papier en karton:

c)PMD:

Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht

Voor de uitvoering van deze opdracht wordt in principe beroep gedaan op één operator per fractie, welke door IGEAN aangesteld wordt bij toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten.
In afwijking hiervan en in onderling overleg tussen de partijen kan de selectieve inzameling van papier en karton na akkoord van IGEAN door lokale verenigingen gebeuren. Deze dienen echter te voldoen aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden, welke dezelfde garanties moeten geven als diegene die opgelegd worden aan de eventuele operator. Hiertoe sluit de gemeente met de betrokken vereniging een overeenkomst af.

Artikel 4: Papier en karton door verenigingen

De inzameling van papier en karton kan enkel onder de volgende voorwaarden uitgevoerd worden door lokale verenigingen:

De selectieve inzameling van papier en karton moet georganiseerd worden voor het ganse grondgebied van de gemeente. Wanneer een Iokale vereniging, al dan niet in samenwerking met andere lokale verenigingen enkel kan instaan voor een gedeelte van de bevolking en/of voor een welbepaald aantal ophalingen, dan kunnen de resterende inwoners en/of het resterend aantal ophalingen gebeuren door de door IGEAN aangestelde operator voor de inzameling van papier en karton. Hiervan moet uitdrukkelijk melding gemaakt worden in de overeenkomst tussen de gemeente en de lokale vereniging.

Artikel 5: Sensibilisering

IGEAN staat, samen met Fost plus en in samenspraak met de gemeente, in voor het informeren van de gezinnen van de gemeente over de selectieve inzameling bedoeld in onderhavige overeenkomst evenals voor de sensibilisering ervan en dit met het oog op het bevorderen van de sortering en de inzameling van de betrokken fracties.
De gemeente verbindt er zich toe de bevolking eveneens te informeren en sensibiliseren via de gebruikelijke gemeentelijke infokanalen.

Artikel 6: Financiële bijdrage

IGEAN staat in voor de kosten die gepaard gaan met de inhoud van de opdracht zoals vermeld in artikel 2, lid 2, en dit in functie van het inzamelscenario zoals voorgesteld door Fost plus.
In afwijking hiervan wordt de tussenkomst voor de selectieve inzameling van papier en karton beperkt tot 50 % van de kosten. Eventuele opbrengsten van het papier en karton worden eveneens tussen IGEAN en de gemeente verdeeld volgens de verdeelsleutel 50/50.

De in dit artikel bedoelde financiële ondersteuning kan in geen geval groter zijn dan de financiële bijdrage die Fost plus aan IGEAN betaalt in uitvoering van de overeenkomst die in dit kader afgesloten wordt tussen IGEAN en Fost plus.

Artikel 7: Betalingen

De financiële bijdrage bedoeld in artikel 6 wordt maandelijks berekend. Alleen het saldo van de kosten wordt door IGEAN betaald of aangerekend aan de gemeente.

Artikel 8: Contracten met derden

De gemeente zal de opdrachten, die ze in het kader van deze overeenkomst aan IGEAN heeft toevertrouwd, noch zelf in eigen beheer uitvoeren noch aan een andere private of openbare instelling, vereniging of persoon toevertrouwen.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 5 jaar. Zij neemt een aanvang op de startdatum van de selectieve inzameling, welke (vermoedelijk) 1 oktober 1997 is.

Artikel 10 Einde van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt van rechtswege vernietigd:

Artikel 11: Uitvoering overeenkomst

Beide partijen verbinden er zich toe de bepalingen van deze overeenkomst zo nauwkeurig en correct mogelijk uit te voeren. Zo deze uitvoering ernstig verstoord wordt door een nieuw en belangrijk element, dan zal dit dadelijk tussen de partijen besproken worden, teneinde de bepalingen van de overeenkomst indien nodig aan te passen.

Artikel 12: Bepalingen van de overeenkomst

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of nietig zouden zijn:

Artikel 13: Betwistingen en geschillen

Beide partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele betwistingen en geschillen, voortspruitend uit de onderhavige overeenkomst in der minne te regelen.
Zo dit niet mogelijk is, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd uitspraak te doen.

 

Bijlage: Fost+: basisscenario voor het inzamelen en sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval

Het FOST Plus-systeem steunt op een geheel van methoden en sorteerprocedés die een optimale verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit verzekeren bij de valorisatie van de materialen. Dit systeem zal als volgt worden georganiseerd:

De inzamelingen op containerparken zijn volledig complementair aan het voornoemde basisscenario.

Activiteiten die door FOST Plus gefinancierd worden voor de ophaling en sortering van huishoudelijk verpakkingsafval in een FOST Plus-project
Types van verpakking Huis aan huis Brengmethode Prestaties-> financiering

Glas

Groen glas
Bruin glas
Wit glas

  duobollen of twee mono’s (1 site per 1000 inw.) geplaatst op de openbare weg en op privé-sites (bv. parking van een grootwarenhuis)

containers op containerparken

 1. Huur/afchrijvingen glasbollen
 2. onderhoud van de glasbollen
 3. reiniging directe omgeving standplaats (1 x per week)
 4. lediging & weging glasbollen (bij 3/4 gevuld)
 5. huur/afschrijvingen containers (containerparken)
 6. transport & weging glas tot ingangspoort van de recuperant
 7. plaatsing glasbollen
 8. verharding van de sites van de glasbollen

Papier/karton*

verpakkingen en niet-verpakkingen

ophaling 1 maal per maand in kartonnen dozen gekozen door de burgers containers op containerparken
 1. huis-aan-huis inzameling
 2. huur van de containers (containerparken)
 3. transport naar recuperatiebedrijf (afzetorganisatie)
PMD

Plastic flessen en flacons:
PVC, PET, HDPE, Metalen verpakkingen, Drankkartons

ophaling 2 maal per maand in uniforme PMD-zakken die door de IC ter beschikking worden gesteld aan de bevolking containers op containerparken
 1. huis-aan-huis inzameling + transport naar sorteercentrum
 2. sortering in 6 fracties + conditionering volgens de specificaties van de afzetorganisaties (afgehaald door de verwerver)
 3. huur containers (containerparken)
 4. verbranden met energierecuperatie van het residu
 5. PMD-zakken en distributie gedurende het eerste jaar

* De ophaling van papier/karton wordt in zijn totaliteit georganiseerd (verpakking en niet-verpakking) maar de financiële tussenkomst door FOST Plus wordt geplafoneerd op 50%.

Financiering van de communicatie in een Fost Plus-project
financiering acties
1e jaar (3 maanden): 28 Bfr/inw.
2e jaar (12 maanden): 20 Bfr/inw.
3e jaar (12 maanden): 12 Bf/inw.
4e jaar (12 maanden) en volgende: 8 Bfr/inw.
 • distributie van een afvalkalender
 • publiciteit gebruik makend van de plaatselijke media (televisie, radio, kranten, ...)
 • distributie per brievenbus van een informatiebrochure
 • persconferenties en academische zittingen
 • informatiesessie voor milieu-ambtenaren
 • recyclagedag
 • enquête naar het gedrag van de bevolking bij aanvang van het project en gedurende het project
 • distributie van affiches in de gemeenten
 • distributie per brievenbus van gratis 7 zakken tesamen met informatiebrochure
 • grote affiches voor de steden
 • mobiele affichage
 • mobiele tentoonstelling (van gerecycIeerde materialen, ...)
 • distributie van educatieve brochures in de scholen

 

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...De Milieu Advies Raad wenst positief te adviseren in verband met de overeenkomst tussen de Gemeente Mortsel en IGEAN aangaande een samenwerking inzake de inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval.

De milieuraad verwijst naar het verslag van de vergadering van 1 oktober 1996 waarbij de milieuraad, om de afvalberg te verminderen, de voorkeur geeft aan het gebruik van vuilnisbakken i.p.v. -zakken. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Fost Plus zal de helft van de kosten verbonden aan de inzameling en verwerking van oud papier en karton betalen.
Meer dan de helft van het opgehaalde oud papier en karton bestaat uit drukwerk (kranten, tijdschriften, reclame,...).De uitgevers zijn echter niet aangesloten bij Fost Plus en vallen ook niet onder de toepassing van het verpakkingsdecreet. Zij moeten bijgevolg niet bij Fost Plus aansluiten en dus zal Fost Plus ook niet instaan voor de financiering van de ophaling en de verwerking van het door hen geproduceerde afval. De Vlaamse regering zal echter met de uitgevers een milieubeleidsovereenkomst afsluiten zodat zij een deel van de kosten voor de verwerking van oud papier en karton aan de gemeente zullen terugbetalen.
De verkoopprijs van de PMD-afvalzak is door de gemeenteraad op 12 fr/stuk vastgelegd. Op deze manier wordt aan het desbetreffende voorstel van het advies voldaan.

De promotie-enveloppe van Fost Plus zal geen bon voor 20 gratis PMD-afvalzakken bevatten en zal samen met de gemeentelijke afvalkrant verdeeld worden waarin ook de nodige aandacht aan afvalpreventie is besteed. Op deze manier wordt naar onze mening ook ingegaan op dit voorstel van de milieuadviesraad.

De haalbaarheid van de uitvoering van een sorteeranalyse van het restafval zal onderzocht worden. Deze sorteeranalyse vindt best plaats in oktober '98 zodat de impact van de selectieve inzameling van PMD en GFT op de samenstelling van het restafval duidelijk wordt. Indien de sorteeranalyse te duur uitvalt kan een enquête worden uitgevoerd om de effectiviteit van de bestaande selectieve ophalingen te onderzoeken. ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 25/07/98