Voorbeeldfunctie sorteren afval

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De milieuadviesraad stelt dat de gemeentelijke diensten, OCMW en organisaties die genieten van gratis huisvuilophalingen een voorbeeldfunctie dienen te vervullen in de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid.

Bij bovenvermelde diensten blijkt vaak alle afval ongesorteerd in dezelfde vuilnisbak terecht te komen.

De Milieu Advies Raad vraagt het gemeentebestuur de nodige stappen te nemen zodat de afvalfracties die niet onder de definitie "restafval" vallen, zoals bedoeld in art. 2 6 van het huidig geldende "Politiereglement op de selectieve ophaling van afvalfracties" selectief verzameld worden.

De Milieu Advies Raad vraagt het gemeentebestuur met aandrang dat het gemeentebestuur zich naar de letter en de geest onderwerpt aan de bepalingen van het door haar opgestelde "Politiereglement op de selectieve ophaling van afvalfracties" en dat de maatregelen met een sluitend kwaliteitsborgingssysteem opgevolgd worden. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/98 werd ons volgende beslissing medegedeeld:

"... Vanaf einde januari zullen de meeste scholen, de culturele dienst (Parkske, MLC, hoeve Dieseghem), de sportdienst (zwembad en sporthal) en het OCMW hun PMD-afval selectief inzamelen.
Een viertal scholen (vrij- en gemeenschapsonderwijs) maakt gebruik van herbruikbare glazen flessen en zamelen geen PMD in. Verpakkingsafval komt bij deze diensten dus niet meer bij het restafval terecht.

De meeste basisscholen beschikken over een compostvat en zullen vanaf volgende herfst over een draadnet voor bladeren op de speelplaats kunnen beschikken. Ze verzamelen selectief (een deel van het) oud papier.
De gemeentellike diensten (gemeentehuis, bibliotheek, kunstacademie1 werf-RP) beschikken over een aparte papiercontainer en zamelen KGA selectief in.

In samenspraak met de betrokken diensten en het college van burgemeester en schepenen zullen de selectieve inzamelingen waar nodig geoptimaliseerd worden. ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98