Marktafval

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op de beslissing van de milieuraad van 18 september 1997 dienaangaande;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad stelt aan de hand van de gemeentelijke cijfers betreffende het ingezamelde huisvuil vast dat ten opzichte van 1996, de hoeveelheid afval afkomstig van de openbare markt dit jaar gevoelig is toegenomen (+42%; zie ook verslag vergadering Milieu Advies Raad 12/6/97).

Bij nazicht van de inhoud van de open vuilniscontainer die op de markt opgesteld staat, blijkt deze reeds bij het openen van de markt voor meer dan de helft gevuld te zijn met "marktafval" Ťn gewoon huishoudelijk afval. We kunnen met grote waarschijnlijkheid stellen dat we hier te maken hebben met sluikstorten (geraamd: 80 ton/jaar).
Het afval dat in de marktcontainers terecht komt is bovendien niet gesorteerd en past dus niet in de huidige visie op het beheer van afvalstoffen.
Er bestaan evenmin maatregelen die de handelaars op de markt stimuleren minder afval te produceren.

De milieuadviesraad vraagt aan de Gemeente Mortsel om de perscontainer en de open vuilniscontainer op de openbare markt te verwijderen. Naar analogie met andere Vlaamse gemeenten (o.a. Schelle) dient het Gemeentebestuur de handelaars op de markt te verplichten hun afvalstoffen terug mee te nemen. Deze zeer efficiŽnte en eenvoudige maatregel maakt de handelaars op de markt hoofdelijk verantwoordelijk voor de beheersing van hun eigen afvalstroom, waardoor een sterke (financiŽle) stimulans ontstaat om minder afval te produceren. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 werd ons volgende beslissing medegedeeld:

"... In de loop van 1998 zullen gesprekken worden aangevat met vertegenwoordigers van de marktkramers en de verantwoordelijke agent om tot een sluitende oplossing voor het in het advies aangehaalde probleem te komen. Verder zal ook met andere gemeentebesturen contact worden opgenomen om te onderzoeken hoe dergelijke problemen daar worden aangepakt...."

 

Op 11/05/98 werd volgend principebesluit genomen door het college van Burgemeester en Schepenen:

"... het college ... neemt kennis van het verslag zoals in dato 4 mei 1998 opgemaakt door de heer Erik Mertens, milieuambtenaar, betreffende de voortdurende stijging van de hoeveelheid marktafval:

1996: l25 ton
1997: l43 ton
1998: 160 ton (prognose gebaseerd op de eerste drie maanden van dit jaar)

EN BESLUIT:

  1. Er zal onderzocht worden of er met de markthandeÓaars een akkoord kan worden bereikt over volgend voorstel:

    De gemeente stelt de perscontainer kosteloos ter beschikking van de marktkramers; de marktkramers, die verenigd zijn in de marktbond, zoeken en betalen zelf een private firma die instaat voor de ophaling en verwerking van het marktafval. Dit systeem is analoog aan de huidige regeling voor de Mortselse KMO's die van de gemeente een gratis container krijgen indien ze een akkoord hebben met een private firma voor de ophaling en verwerking van hun afval.
  2. Indien dit voorstel niet haalbaar is zullen er geen containers meer worden geplaatst en zullen de marktkramers hun afval zelf mee moeten terugnemen. ..."

 

De marktkramers zijn er niet in geslaagd om een systeem op te zetten waarbij ze collectief betalen voor het verwerken van de marktafval. De marktkramers die weinig vuilnis produceren (bv. textiel) wensen niet mee te betalen voor de afval van de groenten- en fruitcollega's. Daarom heeft het schepencollege op de gemeenteraad van 17/11/98 het marktreglement aangepast. Vanaf 1 januari 1999 zullen de marktkramers verplicht zijn om zelf in te staan voor de verwerking van hun afval. In de praktijk zullen ze na afloop van de markt zelf hun afval terug mee naar "huis" moeten nemen.

 

Verdere informatie

In Antwerpen vinden wekelijks 28 openbare markten plaats. Tot 31/12/97 ruimden de stadsdiensten de lege dozen, het plastic en andere voorwerpen op die door de handelaars en bezoekers achtergelaten werden. Vanaf 02/01/98 zijn de markthandelaars in Antwerpen verplicht hun vuilnis zelf mee terug te nemen.
Ook in de gemeente Schelle dienen de marktkramers zelf in te staan voor de verwerking van de marktafval.

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 24/11/98