Mini-containerparken

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Uit studies blijkt dat van het gratis ophalen van huisvuil geen stimulans uitgaat om de hoeveelheid restafval te beperken en om de herbruikbare fracties selectief af te voeren.
De Milieu Advies Raad vraagt om alle locaties die over een huisvuilophaling door de gemeente beschikken waarvoor geen retributie verschuldigd is, te voorzien van een "mini-containerpark" (glas-, papier-, GFT-, PMD- en restafvalbak) zodat de gebruikers geprikkeld worden om bewuster met afval om te springen. De inhoud van de restafvalbak dient aangepast te worden aan de te verwachten vermindering van de hoeveelheid restafval.
Locaties die dergelijke maatregel weigeren moeten een retributie verschuldigd zijn die gelijk is aan de retributie die geldt voor de inwoners van Mortsel. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 1998 alsnog volgende beslissing genomen:

"... Sinds kort beschikken vrijwel alle gemeentelijke instellingen (scholen, OCMW, politie, administratie, werf) over de mogelijkheid (containers en andere recipiŽnten) om papier, PMD en glas in te zamelen. De meeste scholen beschikken ook over een compostvat en ook groenafval wordt selectief ingezameld.
In de toekomst zal dit systeem verder geoptimaliseerd worden (o.m. ophaling GFT+ afval). ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 14/09/98