Gescheiden riolering Koeisteerthofdreef

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet het besluit van het schepencollege van 18 mei 1998 betreffende verkaveling "Dosfelhof", waar gevraagd werd in een vroeg stadium advies uit te brengen over dergelijke dossiers;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 juni 1998;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Om een zo efficiŽnt mogelijke rioolwaterzuivering mogelijk te maken en het overtollige regenwater maximaal te benutten vraagt de Milieu Advies Raad het gemeentebestuur om voor de op stapel staande verkaveling in de Koeisteerthofdreef volgende maatregelen te nemen:

De Milieu Advies Raad beschikt op dit ogenblik nog niet over alle gegevens om dit advies verder te onderbouwen. De raad heeft er zich toch aan gehouden om nu reeds een advies uit te brengen betreffende "Koeisteerthofdreef" daar de implementatie van dit advies hoogdringend is. In de nabije toekomst zal de Milieu Advies Raad een gefundeerd advies uitbrengen over gescheiden rioolwaterstelsels en septische putten. Geen enkel element waarover de Milieu Advies Raad tot op dit ogenblik beschikt, doet afbreuk aan het bovenstaand advies betreffende verkaveling "Koeisteerthofdreef". ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

op 22/06/98 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... In de verkavelingsvergunning zal de aanleg van een gescheiden stelsel opgelegd worden indien blijkt dat het opgevangen regenwater kan afgevoerd worden naar de vestiginggracht van het vroegere koeisteerthof en/of de afwateringsgracht van de spoorlijn naar Lier. De NMBS en de eigenaar van de vestinggracht worden hieromtrent aangeschreven. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98