Ontwerp Milieujaarprogramma Mortsel 1999

(De acties in vet zijn nieuw t.o.v. vorig jaar.)

Op de milieuraad van 27 mei dient hierover advies te worden gegeven.

Actie 1:
De verkoop van compostvaten (aan 450fr/stuk) en beluchtingsstokken blijvend aanmoedigen. De mogelijkheid tot verkoop van grotere compostvaten en wormenkweekbakken onderzoeken i.s.m. compostmeesters
Sensibilisatie van huidige eigenaars van een compostvat rond de werking van de compostmeesters om eventuele problemen die zich bij het praktisch gebruik stellen op te lossen

Actie 2:
Ongeveer 40% van het huisvuil in de restafvalzak is composteerbaar in een compostvat of hoop. De sensibilisatie rond thuiscomposteren moet dan ook verder gezet worden i.s.m. de compostmeesters (aanwezig op het recyclagepark, de jaarmarkt, info-avonden voor nieuwe inwoners en wijken, de milieuweek voor de scholen e.a.) en via de gemeentelijke informatiekanalen en scholen.

Actie 3:
Bijkomende compostmeesters opleiden indien mogelijk om de bestaande werking verder te kunnen uitbouwen.

Actie 4:
De verdeling van de stickers tegen reclamedrukwerk en sensibilisatie m.b.t. de 'Robinson lijst' van adressen die geen reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen verder zetten

Actie 5:
Het verspreiden van gratis katoenen draagtassen aan de bevolking via o.m.
recyclagepark, kringloopwinkel en eventuele sponsors.

Actie 6:
Sensibilisatie omtrent de samenwerking met de kringloopwinkel overeenkomstig optie 5 van het milieuconvenant 1997-99 verder uitbreiden o.m. door de aankoop en afgifte van herbruikbare goederen in de nieuwe kringloopwinkel te Mortsel (open vanaf 29/5/99) te bevorderen.

Actie 7:
De scholen aanmoedigen tot het gebruik van herbruikbare drankverpakkingen, minder papier en minder KGA en het sorteren van afvalstoffen d.m.v. de organisatie van een actie rond dit thema met waardevolle prijzen, een certificaat en de daaraan verbonden publiciteit.

Actie 8:
De verkoop van drank in brik- of blikverpakking door de gemeentelijke scholen vervangen door de verkoop van drank in herbruikbare verpakkingen.

Actie 9:
De middelbare scholen in kennis stellen van de initiatieven rond milieu- en natuureducatie die op dit moment beschikbaar zijn voor de scholen.

Actie 10:
Onderzoek naar de mogelijkheden m.b.t. de organisatie van een brooddozenactie i.s.m. het basisonderwijs. De leerlingen krijgen een genummerde sticker om op de brooddoos te kleven. Elke week of maand wordt er een prijs verdeeld aan een door het lot bepaalde brooddoos.
Aan de prijsuitreiking wordt de nodige aandacht besteed om de leerlingen en ouders aan te moedigen tot het gebruik van de brooddoos.

Actie 11:
Sensibiliseringsactie rond afval voorkomen, sorteren en zwerfvuil naar handelaars toe opstellen en uitwerken

Actie 12:
Onderzoek naar, en indien mogelijk invoeren van een gedifferentieerde forfaitaire afvalbelasting voor KMO's en handelszaken. Deze belasting dient het gebruik van een eigen container (ophaling door firma naar keuze) aan te moedigen en er geldt dus een vrijstelling bij gebruik van een eigen container.

Actie 13:
De aankoop van klasse 2 GFT+ zakken (zakken die twee weken bruikbaar zijn i.p.v. 1 week nu) organiseren tegen 1/1/2000. Het opstarten van een publiciteits
campagne rond deze nieuwe zakken gekoppeld aan de verdeling van minstens 1 gratis GFT+ klasse 2 zak aan elk gezin in Mortsel.

Actie 14:
De reorganisatie van de grof huisvuilophaling uitwerken tegen 1/1/2000 om te komen tot een maandelijkse ophaling op afroep en tegen betaling van alle grof huisvuilfracties in een aangepaste wagen (geen perswagen) met het oog op een maximale sortering.
Het instellen van een retributie op het afgeven van wit- en bruingoed op het recyclagepark (vanaf 1/7/99) of via de grof huisvuilophaling (vanaf 1/1/2000).

Actie 15:
Bij Fost Plus aandringen op een ecologisch verantwoorde oplossing voor het inzamelen en verwerken van het plastiek verpakkingsafval dat niet samen met het PMD wordt ingezameld.

Actie 16:
Het opvolgen van de sensibilisatiecampagne van Fost Plus om de selectieve inzameling van verpakkingsafval aan te moedigen. Hierbij dient te worden toegezien dat voldoende de nadruk wordt gelegd op het voorkomen van verpakkingsafval

Actie 17:
Onderzoek naar aangepaste ophaalsystemen voor grotere appartementsgebouwen (o.m.Koeisteerhofdreef, Deurnestraat,...)

Actie 18:
Toetreden tot de actie Vlaanderen Proper. Het uitwerken van een subsidiereglement voor verenigingen die een opruimactie voor zwerfvuil organiseren.

Actie 19:
De werking van het recyclagepark blijven opvolgen en optimaliseren (verwerking wit- en bruingoed, herinrichting)

Actie 20:
Koeltoestellen worden te Mortsel enkel via het recyclagepark ingezameld. De koeltoestellen worden nu naar Apparec nv afgevoerd waar de koelvloeistoffen en de CFK's in de isolatie gerecupereerd worden.

Actie 21:
Aanpassen van het politiereglement inzake de huis-aan-huis ophaling van afvalstoffen in het kader van het nieuwe systeem om grof huisvuil in te zamelen en de invoering van een verplichting tot plaatsing van een vuilbakje bij alle automaten voor voeding en drank, alle frituren, snack bars, dagbladhandels, e.d die door de uitbater zelf moeten worden geplaatst en geledigd, om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen.

Actie 22:
De sensiblisatie rond het subsidiereglement betreffende de aanleg van een regenwaterput en de sensibilisatie m.b.t. waterbesparende maatregelen zoals het gebruik van een spaardouchekop, waterzuinige WC's,...via de gemeentelijke informatiekanalen optimaliseren.
Aanpassing van het subsidiereglement aan de laatste ontwikkelingen op dit vlak (infiltratie, gewestelijke en provinciale richtlijnen en reglementen)

Actie 23:
De gemeentelijke bouwverordening aanpassen m.b.t. de gescheiden opvang en het gebruik van regenwater. Hierbij dient bij het oprichten van een nieuwbouw voorzien te worden in een afzonderlijk regenwaterput met gebruik van het regenwater voor het sproeien van de tuin en het spoelen van de toiletten (overeenkomstig de voorwaarden van het subsidiereglement) of in een infiltratiesysteem (drainagebuis of put zonder bodem) zodat het regenwater naar het grondwater kan worden afgevoerd

Actie 24:
Overeenkomstig de ministeriele omzendbrief dd.16 juli 1996 m.b.t. de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties dient er bij de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande rioleringsstelsels, indien technisch mogelijk, gekozen worden voor infiltratie en/of een gescheiden of verbeterd gescheiden stelsel. Grote verharde oppervlakten, industrieterreinen en wegen dienen zoveel mogelijk van de bestaande riolering te worden afgekoppeld (gedeeltelijk gescheiden stelsel). Met deze bepalingen zal rekening gehouden worden bij de planning van nieuwe werken.

Actie 25:
Afkoppeling van het regenwater, dat op het gemeentehuis terecht komt, van de openbare riolering. Onderzoek en mogelijk uitvoering van de afkoppeling van andere gemeentegebouwen (o.m. sporthal Drabstraat).

Actie 26:
Een bestek opstellen voor de realisatie van een totaal afkoppelingsplan dat het bestaande totaal rioleringsplan aanvult en actualiseert met als einddoel de aanvoer van zuiver regenwater naar het RWZI tot het absolute minimum te beperken door o.m. maximale afkoppeling, infiltratie en berging.

Actie 27:
Opvolgen van het dossier m.b.t. de aanpassing van het overstort bij de Fortloop en de afkoppeling van de drainagegracht van de spoorwegen.

Actie 28:
Op dit moment wordt de drinkwaterfactuur van de meeste huishoudens te Mortsel bepaald aan de hand van het aantal kranen dat ge´nstalleerd is (forfaitair systeem) i.p.v. aan het werkelijk verbruik (bepaald met een watermeter). De huishoudens hebben dan ook geen enkele financiŰle stimulans om drinkwater te besparen,
Om de opvang en het gebruik van regenwater, spaardouchekoppen e.a. aan te moedigen is dit zeker geen gunstige uitgangspositie.
Er moet dan ook een sensibilisatiecampagne rond de voordelen van het plaatsen van een watermeter i.p.v. het gebruik van het forfaitair systeem worden opgestart om verspilling van drinkwater te verminderen.

Actie 29:
De mogelijkheid tot de verkoop van gesubsidieerde spaardouchekoppen onderzoeken en het aanbrengen van spaardouchekoppen in alle gemeentelijke gebouwen.

Actie 30:
Sensibilisatie rond afstelling van de branders, het gebruik van alternatieve energiebronnen, REG en energiebesparing via de gemeentelijke informatiekanalen.
Onderzoek naar een gemeentelijk reglement inzake de subsidie van de plaatsing van een zonneboiler als aanvulling op de bestaande toelage van IMEA/Electrabel.

Actie 31:
Het verdelen van een fiets-, bus- en tramrouteplan om de mogelijkheden van het vervoer per fiets en het openbaar vervoer aan iedereen kenbaar te maken.

Actie 32:
Het opstellen van een 'vervoersplan' voor het gemeentepersoneel (incl.politie, OCMW en onderwijs) waarin het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en carpooling financieel bevoordeeld wordt boven het gebruik van de eigen wagen.

Actie 33:
Het verbod op het verbranden van afval in open lucht en in gesloten installaties uitgebreid bekend maken en doen naleven.

Actie 34:
Een steekproef organiseren bij eigenaars van een woning met verwarming op stookolie om overeenkomstig art30 van het milieuverguningsdecreet een kopie v.h. attest van de jaarlijkse verplichte afstelling van de brander te bezorgen.

Actie 35:
Onderzoek van de stand en de kwaliteit van het grondwater via de gemeentelijke peilputten verder zetten.

Actie 36:
Opvolgen van de bodemsaneringsdossiers in het kader van het VLAREBO, verder inventariseren van mogelijk verontreinigde sites.

Actie 37:
Opvolging van het PREMAZ-initiatief waarbij de toestand van ondergrondse stookolietanks bij particulieren wordt onderzocht in het kader van de aanpassing van wetgeving en verzekerbaarheid aan de praktijk.

Actie 38:
Opstellen van een subsidiereglement om het buiten gebruik stellen (volgens de voorschriften van de bestaande wetgeving) van particuliere ondergrondse stookolietanks aan te moedigen indien in het PREMAZ-initiatief geen oplossingen voorzien worden.

Actie 39:
Opvolgen probleemdossiers bij horeca en bedrijven en sanering opleggen waar nodig.

Actie 40:
Blijvende bestrijding van de roodwangschildpad, afsluiten van erosiegevoelige plaatsen en gedeelten met een hoge natuurwaarde, aanpassen van de oeverstructuur ter hoogte van de Neerhoevelaan om te komen tot een meer natuurlijke overgang tussen land en water .

Actie 41:
Deelnemen aan de Behaag ... Natuurlijk actie van 'De Wielewaal'. Indien mogelijk ook streekeigen bomen aanbieden.

Actie 42:
Aanleg van een poel bij de Bessemstraat en herinrichting van het vroeger ma´sveld (de bouwvergunning werd pas in maart 1999 verleend).

Actie 43
Aankoop van een bufferstrook met een breedte van 5m langs de oevers van de Fortloop om het ontstaan van een beekbegeleidende vegetatie mogelijk te maken en het vrij meanderen van de beek mogelijk te maken.

Actie 44:
Overleg met provinciale technische dienst omtrent het beheer van de Koude Beek.

Actie 45:
Uitvoering GNOP verder opvolgen en betoelagen via het beheersplan van de VZW Natuurreservaten.

Actie 46:
Het gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen verder bekend maken.

Actie 47:
Opruimen en beheer van de spoorwegbermen overeenkomstig de bepalingen van het GNOP en in het kader van de overeenkomst met de adminstratie wegen en verkeer van het Vlaamse gewest.

Actie 48:
De aanleg van een vloeistofdichte vulplaats bij de brandstofpompen van de werf met afvoer van het regenwater (dat op voornoemde piste terecht komt) en het afvalwater van de garage langs een nog aan te leggen KWS-afscheider.

Actie 49:
Het verwijderen van alle overbodige voertuigwrakken van de werf naar een meer aangepaste opslagruimte
Alle voertuigen die in opdracht van het gerecht in beslag worden genomen worden nu naar een standplaats buiten de gemeente afgevoerd. Enkel voertuigen waarop een adminstratief beslag wordt gelegd kunnen voor een periode van maximaal 6 maanden op de werf blijven.

Actie 50:
Verdere omschakeling naar aardgas bij de gemeentelijke gebouwen met prioriteit voor de gebouwen die nog voorzien zijn van een ondergrondse stookolietank, gekoppeld aan de verwijdering of opvullen van de buitengebruikgestelde tanks.

Actie 51:
Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden inzake de aankoop van meer milieuverantwoorde kantoor- en werfbenodigdheden.

Actie 52:
Een reductieprogramma m.b.t het gebruik van bestrijdingsmiddelen opstellen en uitvoeren.

Actie 53:
Het gebruik van gerecycleerde materialen en secundaire grondstoffen bij het uitvoeren van werken en bij aankopen bevorderen (opnemen in bestekken).

 

laatste wijziging: 06/08/19