Actie "Vlaanderen Proper"

logo actie "vlaanderen proper"Eind '96 bood de Vlaamse regering de Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid een nieuw gemeentelijk milieu-convenant voor de periode 1997-1999 te onderschrijven. Zo'n 92% van de gemeenten gingen op dit aanbod in. De basisovereenkomst bevatte een minimumprogramma dat alle gemeenten die toetraden moesten onderschrijven.

''Vlaanderen Proper" is een meerjarenprogramma, opgezet door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in opdracht van de Vlaamse regering. Bedoeling is de vervuiling van onze omgeving door zwerfvuil tegen te gaan: voorkomen als het kan, opruimen daar waar het moet. Het startschot voor deze campagne wordt op 20 maart 1999 gegeven.

Volgende acties dienen minimaal door de gemeenten ondernomen te worden om aanspraak te kunnen maken op de toelage van 200.000 BEF zoals voorzien in artikel 10 van de basisovereenkomst van het gemeentelijk milieuconvenant 1997-1999.

  1. Toetreden tot de koepel "Actie VLAANDEREN PROPER".
  2. Aanduiden van een lokaal contactpersoon welke zorgt voor de coŲrdinatie en een nauwgezette opvolging van de instructies, alsook het toezenden van een verslag van de activiteiten aan de directeur-generaal van AMINAL.
  3. Het evaluatieverslag van de activiteiten wordt ten laatste op 1 maart 2000 in tweevoud toegezonden aan de directeur-generaal van AMINAL.
  4. Beschikken over een politiereglement waarin verbodsbepalingen vermeld staan tegen het verspreiden van zwerfvuil. Beschikken over een gemeentelijk reglement inzake bestraffing van het verspreiden van zwerfvuil. Dit reglement kan geÔntegreerd zijn in een algemeen reglement waarin ook het sluikstorten, het thuisverbranden, het achterlaten van hondenpoep en dergelijke wordt beteugeld en beboet.
  5. Sensibilisering van de bevolking in verband met het bestrijden van de verspreiding van zwerfvuil. Hiertoe kan door de OVAM ontwikkeld sensibiliseringsmateriaal aangevraagd en gebruikt worden.
  6. Het voeren van minstens ťťn grootschalige opruimactie in de loop van 1999.
  7. Voorbeeldfunctie van de gemeente, waarbij het onderhoud van de straten, pleinen, parken, weg bermen,... optimaal wordt uitgevoerd. Een verwaarloosde omgeving zet immers sneller aan tot het achterlaten van zwerfvuil. Regelmatig reinigen van straten en pleinen, goed onderhouden parken, snel herstelde infrastructuur (voetpaden, zitbanken, vuilbakjes, plantenbakken, lichtarmatuur, verkeersborden, bestrating, ...) doen hier soms wonderen.
  8. Toezicht bij uitbaters van vaste of ambulante hamburgertenten, frituren en andere eet- en of drankgelegenheden, evenals van drankautomaten (vooral met wegwerpverpakkingen) en van automaten met andere wegwerpartikelen dat zij steeds een recipiŽnt hebben voor de inzameling van wegwerpartikelen en/of -verpakkingen.
  9. Het plaatsen van voldoende recipiŽnten tegen zwerfvuil, vooral op plaatsen waar veel zwerfvuil voorkomt. Deze recipiŽnten zijn best dusdanig geconcipieerd dat zij geen huisvuil aantrekken (winkelzakjes gevuld met huisvuil die in de straatvuilbakjes worden gestoken ter ontduiking van de retributies op de huisvuilzak).
  10. Het instellen van een meldpunt voor de melding van de aanwezigheid van zwerfvuil.

Hierna volgt een lijst met activiteiten, acties en initiatieven die de verspreiding van zwerfvuil kunnen voorkomen of beperken, doch die niet als minimaal verplicht uit te voeren acties worden weerhouden voor het bekomen van de voormelde toelage.

 

Voor meer informatie:

over de actie Vlaanderen Proper kunt u tevens terecht bij:

OVAM
Thalia Gijsbrechts
Tel.: 015/28 41 46
Fax: 015/20 32 75
e-mail: thalia.gijsbrechts@ovam.be

STATT Communications nv
Lesley Kleef
Tel.: 03/230 98 65
Fax: 03/230 56 58
e-mail: lesley.kleef@statt.be

laatste wijziging: 11/08/10