Veilige schoolomgeving

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet de "motie van aanbeveling" van 17 maart 1999 van het Vlaams parlement betreffende "mobiliteit" waarin gesteld wordt dat tegen 2002 elke schoolomgeving verkeersveilig moet zijn.

Gelet de beslissing van de (federale)ministerraad van 1 april om middelen uit het veiligheidsfonds bestemd voor de lokale besturen te gebruiken voor de vorming van gemeentepersoneel rond verkeersproblematiek a rato van 80.000 frank per preventie- en veiligheidscontract. ...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 24 juni 1999

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Het verkeer van en naar school vormt een belangrijk deel van alle verplaatsingen binnen de gemeente.
Om de milieu-impact van deze trafiek te beperken tracht de milieu advies raad acties te ondernemen om de zachte weggebruikers te ondersteunen.

Uit onze consultaties van externe deskundigen en van de afgevaardigden van verschillende scholen kwamen steeds volgende knelpunten naar boven:

De Milieu Advies Raad vraagt daarom het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk een contactpersoon aan te stellen om:

Het gemeentebestuur kan steeds nagaan of het geen beroep kan doen op gelden uit het veiligheidsfonds om deze functie gedeeltelijk te subsidiŰren. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"...

  1. De dienst verkeer van de politie is aan de scholen voorgesteld als contactadres voor voorstellen of problemen rond verkeer .
  2. De schoolomgeving van de meeste Mortselse scholen blijkt reeds veilig te zijn ingericht. Bovendien zullen zij binnenkort bijna allemaal in 'zone 30' gelegen zijn. Volgens de verkeersdienst van de politie vormt het onveilig gedrag van de ouders die hun kinderen aan de schoolophalen en afzetten en, in mindere mate, het andere verkeer in de buurt van de school, het grootste probleem. Daarom werden recent een aantal controles uitgevoerd in de omgeving van de scholen. De gemachtigde opzichters, de schooldirectie en de oudervereniging kunnen hierin ook een rol spelen.
  3. Het college van burgemeester en schepenen wenst bijkomend toezicht te organiseren via de mogelijkheden die het PWA biedt.

..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10