Erkenning en subsidiëring van de werking van comités opgericht rond een bepaald thema

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op het voorontwerp van gemeenteraadsbesluit "Erkenning en subsidiëring van de werking van comités opgericht rond een bepaald thema" dat ter advies voorgelegd op 15/09/1999

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 30 september 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

In plaats van een reglement ter subsidiëring van een comité opgericht rond een bepaald thema te subsidiëren, lijkt het meer aangewezen over te gaan tot het opstellen van een reglement voor projectsubsidie.
Een project is een doelgerichte activiteit, beperkt in tijd, ruimte, geld (projectbegroting) en mankracht (projectleider, projectteam), met vastomlijnde en duidelijke doelstellingen, doelgroepen, middelen en methodes.
Een projectsubsidie is echter een subsidie die enkel en alleen op resultaat gericht is, waarbij de activiteiten een vernieuwend, uitzonderlijk of experimenteel karakter vertonen. Wie deze resultaten verwezenlijkt is niet prioritair.
Bij het ter advies voorgelegde ontwerp wordt er subsidie toegekend aan een organisatie (wie?), niet aan een vooropgesteld resultaat (waarvoor?).

Projectsubsidies hebben heel wat voordelen te bieden, o.a.:

In het ontwerp subsidiereglement zijn geen criteria voor toekenning vastgelegd, dit is echter wenselijk.
Als criteria voor subsidiërering zijn mogelijk:

Het subsidiereglement moet ook openstaan voor gewone verenigingen: ook zij kunnen uiteraard projecten indienen. In dit geval dient de projectsubsidie bovenop de reeds bestaande structurele subsidie te komen.
Er kunnen dan wel bijkomende voorwaarden gesteld worden zoals:

De aanvraag van een projectsubsidie dient te bestaan uit een degelijk dossier met o.a:

Het is belangrijk om de subsidie in verschillende schijven uit te betalen. Het heeft geen zin om lange tijd na afloop van het project het geld ter beschikking te stellen, want dit is zeker in het nadeel van informele en toevallige losse initiatiefnemers en tevens nadelig voor startende initiatieven.
Door de getrapte uitbetaling van de subsidie kan de organisatie reeds van bij het van start gaan van het project beschikken over een deel van de middelen.

Na afloop van het project dient het gemeentebestuur een duidelijk verslag te ontvangen dat o.a. volgende gegevens bevatten:

Nog verder op te nemen vermeldingen in het subsidiereglement:

Het is aangewezen dat het gemeentebestuur een verzekering (vb. burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering of lichamelijke ongevallen) als voorwaarde in een subsidiërings- of gebruikersreglement stelt. Hierdoor worden de verenigingsverantwoordelijken beschermd tegen mogelijke schadeclaims voor risico's waarvan ze vaak niet bewust zijn. Dergelijke schadeclaims hebben reeds meermaals grote sociale drama's veroorzaakt.

In het voorgestelde reglement is geen definitie voor "comité" voorzien: is het een feitelijke verenigingen, een vzw, …?

Het vereisen van een ledenlijst is voor vele verenigingen een probleem. Het begrip lidmaatschap is niet overal en altijd goed te beschrijven. Het grootste aantal verenigingen werkt met leden: regelmatige en trouwe gebruikers of sympathisanten die echt tot de vereniging behoren. Maar het kan best zijn dat een vereniging eerder diensten of programma's levert waarbij geen lidmaatschap gevraagd wordt (bv. cursussen, speelpleinwerk, festivals...) In dit geval is het begrip lidmaatschap onbruikbaar.
Het begrip erkenning wordt nergens wettelijk omschreven en hoeft niet gebruikt te worden. Het gebruik zorgt soms voor moeilijkheden omdat men verplicht wordt een soort definitie te geven. Men kan het begrip "erkenning" soms vermijden door het gelijk te stellen met "iedereen die tegemoet komt aan de outputcriteria in het reglement".
Door te spreken van "Mortselse comités" zijn initiatieven, genomen door organisaties van buiten de gemeente, maar die wel een output hebben binnen de gemeente van subsidie uitgesloten. (vb. Wielewaal, Natuurreservaten, Bessemcomité,…) Dit probleem pleit ook voor het vervangen van een subsidie van een organisatie door een subsidie van een project.

In het subsidie-reglement zijn geen bepalingen opgenomen voor:

Gedaan te Mortsel op 30 september 1999 ...."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... Het gemeentelijk reglement rond projectsubsidie bestaat reeds en werd aan uw raad overgemaakt.

Het ontwerp van reglement inzake de erkenning en subsidiëring van de werking van comités opgericht rond een bepaald thema, wordt niet op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10