Aanpassing statuten Milieu Advies Raad

Advies Milieu Advies Raad:

"...Op de vergadering van de milieuraad van 8 november 1999 werd volgende aanpassing van art. 4.2 van de statuten goedgekeurd: (aanvulling in vet)

"Art. 4.2.

Het gemeentebestuur stelt binnen zijn mogelijkheden aan de milieuraad de middelen ter beschikking, ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. De gemeenteraad zal daartoe jaarlijks een budget voor werkingskosten voorzien.

Dit bedrag wordt gestort op de financiŰle rekening van de Milieu Adviesraad van Mortsel. De penningmeester (aan te duiden door het co÷rdinatiecomitÚ) voert het financieel beheer van de Milieu Adviesraad uit. Hij/zij legt jaarlijks een verslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering en binnen de maand daaropvolgend aan het College van Burgemeester en Schepenen."

Mogen wij de gemeenteraad vragen deze statuutaanpassing goed te keuren conform art. 5 van de huidige statuten van de milieuraad. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... In zitting van 14/12/99 heeft de gemeenteraad de gevraagde wijziging van de statuten goedgekeurd. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10