Gecoro Mortsel

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Algemeen

Bouwen, verbouwen, de bestemming van een perceel grond ... de stad is verantwoordelijk voor het afleveren van de nodige vergunningen betreffende bebouwde en onbebouwde percelen.
Een andere belangrijke taak die aan de gemeenten wordt opgedragen is het inrichten van haar grondgebied. Daarmee wordt bedoeld: het aanleggen van wegen, voet- en fietspaden, het voorzien van aanplantingen, het plaatsen van straatmeubilair (vb. zitbanken, papiermandjes...).

Om te weten voor welk doel een perceel mag gebruikt worden, heeft de stad verschillende hulpmiddelen:
de stad kan gebruik maken van de bouw- en verkavelingsplannen,

Het geheel van deze taken behoort tot de ruimtelijke ordening.

Als de beleidsverantwoordelijken (politiekers) beslissingen willen nemen aangaande de inrichting van het grondgebied, dan is de inspraak en de visie van de inwoners van groot belang.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 februari 1998 werd beslist om in onze stad een GCA (gemeentelijke commissie van advies) op te richten. Deze commissie (1 voorzitter en 20 leden uit openbare en private sector) is echter nooit samengekomen.

Om deze inspraak te garanderen, verplicht de hogere overheid nu alle gemeenten een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (verder GECORO) aan te stellen.(decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)

Naast de opdrachten die de GECORO heeft ingevolge dit decreet (advies uitbrengen inzake o.a. het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, jaarprogramma, enz.) kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over lokale aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Dit kan op eigen initiatief, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad of op verzoek van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor bouw- en verkavelingsaanvragen.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering, die, na advies van de bestendige deputatie, haar beslissing binnen 30 dagen na de betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen. Doet ze dat niet, dan wordt de beslissing van de gemeenteraad geacht te zijn goedgekeurd.

De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.

De GECORO moet voor Mortsel minimum 9 en maximum 13 leden, de voorzitter inbegrepen tellen. Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen inzake ruimtelijke ordening zijn. Voor de plaatsvervangende leden geldt dezelfde regel. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Een gemeente kan dus ook opteren méér deskundigen aan te stellen dan het vereiste minimum indien zij de deskundigheid van de GECORO wil verzekeren. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Het decreet bepaalt dat leden van de gemeenteraad of van het schepencollege geen lid van de adviescommissie kunnen zijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 maart 2001 beslist dat volgende maatschappelijke geledingen binnen onze stad worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen: de milieu- en natuurverenigingen, de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, de verenigingen van handelaars, de verenigingen van werknemers, de organisatie die zich inzet voor het behoud van het cultureel en/of architectonisch patrimonium, de Heemkundige Kring, actiegroepen waaronder Werkgroep Hoeve Liekens, de Fietsersbond en de wijkcomités, de jeugdbewegingen en de gezinsbewegingen, de socio-culturele verenigingen, het opbouwwerk, de jeugdwerking en het onderwijs, de sociale huisvestingsmaatschappij. De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.

De leden van de GECORO worden benoemd voor 6 jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie.

Het lidmaatschap van deze commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van adviescommissies inzake ruimtelijke ordening op een ander bestuurlijk niveau zoals Provincie en Vlaanderen (bv. PROCORO en VLACORO).

Info: technische dienst of de stedenbouwkundige (tel. 03/444.17.17).

Milieu Advies Raad en het GCA

Jan Desmyter (mijnbouwingenieur) is de vertegenwoordiger van de Milieu Advies Raad in de gecoro.

Werking van de commissie

De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website van de stad Mortsel.

[terug]

laatste wijziging: 23/06/22