Opvolgingscommissie GNOP

Algemeen

Op 3 december 1996 werd het GNOP-Mortsel (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) door de gemeenteraad goedgekeurd, op 11 maart 1997 werd optie 6 van het milieuconvenant 1997-99 ondertekend waarin wordt voorzien in de oprichting van een opvolgingscommissie die de uitvoering van het GNOP mee begeleidt.

In optie 6 van het milieuconvenant wordt de samenstelling van de opvolgingscommissie vastgesteld en in zitting van 18/8/97 heeft het College van Burgemeester en Schepenen besloten om een aantal kandidaten uit te nodigen om deel uit te maken van de opvolgingscommissie.

Het GNOP

een samenvatting van de actiepunten is beschikbaar op deze website

Milieu Advies Raad en de opvolgingscommissie van het GNOP

De Milieu Advies Raad wordt door Marc Tobback (secretaris) vertegenwoordigd in de opvolgingscommissie van het GNOP.

Verslag vergadering van 12/11/97

Het plan om een oeverversteviging aan te leggen op een aantal door erosie bedreigde locaties langs de fortvijver bij Fort 4 wordt ter advies aan de aanwezigen voorgelegd. De vergadering acht de uitvoering van deze werken noodzakelijk en kan met de voorgestelde werkwijze akkoord gaan.

De aanwezigen stellen dat de betuining zo laag mogelijk moet worden gehouden om de visuele impact van deze werken te beperken en dat de werken voor half maart moeten worden uitgevoerd om broedende vogels niet te hinderen.

Verder dient de aannemer zo weinig mogelijk schade aan de bestaande oeverstructuur aan te brengen bij het laden van de werktuigen die op het water zullen gebruikt worden. Er moet indien mogelijk geladen worden via de oeverstrook naast de terreinen van de tennisclub Fort 4.

De werken kunnen pas starten na een gunstig advies van het Bestuur Monumenten en Landschappen.

De vergadering vraagt om een globaal plan op te maken waarin alle acties rond Fort 4, die in het kader van het GNOP moeten worden uitgevoerd, worden beschreven (eventueel op te maken door een studiebureau).

Vervolgens wordt de planning voor 1998 met de aanwezigen besproken. Overeenkomstig het ontwerp-milieujaarprogramma betreft het hier:

De vergadering is het eens met de voorgestelde plannen en zal de concrete uitwerking ervan tijdens volgende vergaderingen verder bespreken en adviseren.

Volgende vergadering

er zijn geen vergaderingen gepland voor de werkgroep

[terug]

laatste wijziging: 20/10/04