Verslag milieuraad 19 juni 2008

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Meyere Carine; Desmyter Jan; Iven Ivo; Joris Yves; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Veltmans M.; Cloostermans Eddy; Raets Mark; Wouters Anne-Mie; Van Lierde An; Laenens Greet

Wandeling in de parkzone

Ter voorbereiding van de bespreking van het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘parkzone’ werd er te voet een bezoek gebracht aan het terrein. De plannen werden in situ toegelicht door Erik Mertens.

Opnieuw & Co. – de parking…

De milieuraad had vorige vergadering verschillende e-mails ontvangen die de kaalslag en het verstenen van de parking aan de straatzijde van het terrein van “Opnieuw en Co” aan de Borsbeeksebinnenweg betreuren.

Koen Goemans, Algemene CoŲrdinator, heeft een toelichting gegeven over het tot stand komen van de nieuwe parking:

Opnieuw & Co vzw velde in Mortsel aan de straatzijde van haar kringloopwinkel in de Borsbeeksebinnenweg de populieren. Dit gebeurde op bevel van de burgemeester.

Bij het vellen van de voorste rij populieren bleken ze allemaal ingerot te zijn. Dit was zeer onveilig en de kans op omwaaien was zeer reŽel. Opnieuw & Co kon niet het risico nemen dat een boom op een auto, of erger nog, op een persoon terecht zou komen. Daarom wend gevraagd om ook de tweede rij populieren te mogen vellen. Het stadsbestuur gaf hiervoor haar akkoord.

Natuurlijk had Opnieuw & Co de tweede rij bomen graag laten staan. Wij werken liever in een mooie. groene omgeving. De schaduw van de bomen, de vogels, bet geruis von de bladeren zijn voor ons een gemis. Helaas, betekenden ze echter een te groot gevaar.
Uiteraard engageert Opnieuw & Co zich om nieuwe struiken en bomen aan te planten (zoals ook het stadsbestuur vraagt). Hiervoor wordt gewacht op bet plantseizoen.

De nieuwe bovenlaag van de parking voorzien van water doorlaatbare klinkers. Dit gaat verder dan de regelgeving rond het verharden van terreinen: de plantzone rond de parking volstond als infiltratievoorziening.
De parking kan mogelijk de klachten van de buurt rond parkeren oplossen.

Opnieuw & Co draagt al lang milieu hoog in het vaandel. Zo werd er binnen geschilderd met natuurverf. Het vals plafond kreeg een isolatielaag mee van 11 centimeter. Fermacel vervangt de klassieke vervuilende gipsplaten. De cederplanken op de binnenplaats hebben het CFK-keurmerk. Al het drukwerk verschijnt op kringlooppapier. Er wordt gedrukt met inkten op waterbasis. Drank wordt aangekocht in statiegeldflessen. Koffie en suiker is niet alleen afkomstig van fair trade handel, maar ook voorzien van een bio keurmerk. Er staan in Mortsel zonnepanelen op het dak. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.

Opnieuw & Co vindt het zeer spijtig dat hun groene gedachtegoed hierdoor door sommigen in vraag wordt gesteld. Opnieuw & Co maakt elke dag opnieuw van milieuzorg een punt !

Opnieuw & Co neemt het aanbod van de milieuraad aan om de strook aan te planten met materiaal van de actie “Behaag Natuurlijk”. Het kan een ideale plaats zijn om enkele voorbeeldbosjes aan te planten.

Bespreking voorontwerp ruimtelijk structuurplan Parkzone

De milieuraad kan spijtig genoeg niet beschikken over de begeleidende informatie. Het stadsbestuur deelt mee dat ze deze documenten niet digitaal verspreidt. Erik Mertens zal de papieren versie meebrengen naar de milieuraad.
De milieuraad heeft hierop meerdere verbaasde en verontwaardigde reacties ontvangen.

In het kader van de openbaarheid van bestuur gaat de milieuraad deze documenten officieel opvragen bij het stadsbestuur:

Aan het college van Burgemeester en schepenen
en
Leden van de gemeenteraad
Van en te
2640 Mortsel

betreft: aanvraag documenten “parkzone” voor leden milieu adviesraad

Mevrouw,
Mijnheer,

Ter voorbereiding van de vergadering van de milieuraad 19 juni 2008 werd er aan het stadsbestuur gevraagd een digitale kopie van het grondplan, de toelichtingsnota en de stedebouwkundige voorschriften van het voorontwerp “Parkzone” te bekomen. Deze documenten waren reeds ter inzage voor het grote publiek op het infomoment op het stadhuis.

Om als milieuraad goed voorbereid en tijdig goede adviezen te kunnen uitbrengen, leek het de vergadering noodzakelijk deze documenten vooraf te kunnen bestuderen.

Tot grote verbazing van de leden van de milieuraad deelde het stadsbestuur mee dat deze documenten niet verspreid worden en dat ze op de vergadering van 19 juni 2008 ter inzage zouden liggen.

In de vergadering van 19 juni 2008 werd unaniem besloten de bovenstaande documenten met dit schrijven op te vragen ťn het document “opmerkingen aan RUP na college 25.02.2008”, dit in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur.

De milieuraad hoopt een digitale kopie van deze documenten voor zijn leden spoedig te ontvangen zodanig dat het thema in de vergadering van september terug opgenomen kan worden.
De milieuraad benadrukt dat ze constructief wil samenwerken met het stadsbestuur maar betreurt dat het verplicht is op deze formele wijze informatie te verzamelen.

Namens alle leden van de milieuraad groet ik u,

Hoogachtend,

M. Tobback
Secretaris milieuraad

Op begin augustus ontvingen we van het stadsbestuur een brief gedateerd op 16 juli 2008 met volgende inhoud:

Beste heer Tobback,

We hebben uw aanvraag van documenten “parkzone’ voor eden van de milieuadviesraad goed ontvangen. Sta ons vooreerst toe u en de eden van de adviesraad te danken voor de gedrevenheid en deskundigheid die zij aan de dag leggen om het bestuur te voorzien van goed gemotiveerde en gedragen adviezen. We hopen dat u ervan overtuigd bent dat het stadsbestuur geen inspanning zal mijden om de adviesraden in het algemeen en de milieuadviesraad in bet bijzonder te ondersteunen in haarwerking en dit in de eerste plaats door rekening te houden met haar verstrekte adviezen.

Wat uw vraag betreft tot bet bekomen van een digitale versie van het grondplan, toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften van het voorontwerp parkzone’, kunnen we na onderzoek stellen dat op basis van de informatieavond op 14 april 2008 het aangestelde studiebureau thans bezig is met de plannen en bijhorende stukken te herwerken. Het is voorzien dat deze aanpassingen nog voor eind september 2008 ter goedkeuring aan bet college zullen voorgelegd worden. Vervolgens zullen zij bet voorwerp zijn van een MER- studie op basis waarvan zij mogelijks terug zullen aangepast worden om, na goedkeuring van het college, besproken te worden op de plenaire vergadering. Op deze vergadering worden leden van de GECORO en de milieuadviesraad uitgenodigd. Vervolgens zullen de nodige adviezen opgevraagd worden, waarna - en weerom nadat de nodige aanpassingen werden doorgevoerd - het RUP voorlopig zal vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Na overleg met onze diensten, kan ik u meedelen dat nadat het college van burgemeester en schepenen in september 2008 voorlopig goedkeuring heeft gegeven aan bet ontwerp RUP van het gebied Oude God (dus voor de MER screening) wij u een afschrift zullen bezorgen van de door u gevraagde documenten. Nu reeds vraag ik u om deze documenten met de nodige omzichtigheid te behandelen. Immers zoals hierboven geschetst, zijn er nog vele stappen in de procedure te zetten waarbij telkenmale de mogelijkheid is dat de voor-voorontwerpen in grote of kleine mate gewijzigd worden.
Wij hopen dat u met dit voorstel kan instemmen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met dhr. E. Prims, stadssecretaris. Tegen deze beslissing kan u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie Kanselarlij en voorlichting van het departement coŲrdinatie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bouwdewijnlaan 30. 1000 Brussel. U beschikt hiertoe over een termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

(get)                    (get)
Erik Prims                 Ingrid Pira
Stadssecretaris               burgemeester 

Op de vergadering waren verschillende mensen aanwezig van het buurtcomitť. Het comitť maakt volgende opmerkingen:

Verdere bespreking van het plan volgt in een volgende vergadering.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Op de hoek Antwerpsestraat / Vredebaan komt een nieuw bouwproject op de site van de oude koekjesfabriek ‘Jespers’.

“Memorandum duurzame ruimtelijke ordening” - adviezen in wording:

In de milieuraad van 8 november 2007 werd het memorandum overlopen met schepen Bob De Richter. Het document bevat een reeks aanbevelingen aan het bestuur. De schepen vraagt dat de milieuraad zelf een voorstel formuleert over de wijze waarop de voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Als gevolg hiervan moet een advies geformuleerd worden over volgende zaken:

Over een aantal punten werd door de secretaris van de milieuraad reeds voldoende informatie verzameld om tot een advies te komen: (punten werden kort voorgesteld en doorgeschoven naar een volgende vergadering voor verdere bespreking)

Een mogelijk advies rond ‘duurzaam verkavelen’ werd ons aangereikt door TANDEM/VIBE, maar de klemtonen dienen nog vastgelegd en aangevuld te worden door de leden van de milieuraad.

Annemie Creemers is niet akkoord dat de reeds 4 adviezen die reeds voldoende gestoffeerd zijn, eerst behandeld worden. Mevrouw Creemers wenst dat er eerst gedebatteerd wordt over de volgorde / prioriteit waarin de mogelijke adviezen aan bod komen.
De secretaris van de milieuraad wijst erop dat in het kader van het efficiŽnt gebruiken van zijn tijd als vrijwilliger, het logisch is dat reeds goed onderbouwde thema’s afgewerkt worden alvorens nieuwe zaken aangepakt worden. Er is echter geen belemmering om voor de resterende punten een agenda op te stellen.

Voorstelling mogelijke nieuwe projecten voor het najaar – bespreking:

Fietsherstelcursus:

De uitgangspunten

De cursus

 “velo EHBO” is als project erkend door de Vlaamse Overheid, afdeling Mobiliteit.

De cursus zou kunnen doorgaan eind 2008 / begin 2009.

De milieuraad gaat akkoord met het inrichten van een dergelijke cursus. Hoe de kostprijs met de deelnemers verrekend gaat worden blijft nog open. Erik Mertens bekijkt nog een eventuele samenwerking met cultuurdienst en kijkt de beschikbaarheid van een leslokaal na.

Infoavond rond energie /groene stroom

Via TANDEM / Ecolife werd bekeken wat de kostprijs is van een infosessie rond energie en groene stroom. De gratis Tandemspreekbeurten zijn echter op.

De milieuraad is van oordeel dat de kostprijs van een dergelijke infosessie (300 euro + verplaatsingskosten) niet in verhouding staat tot de verwachte impact.

Bovendien plannen Sp.A en Curieus op 28 september 2008 reeds een energieavond met Bart Martens in het ‘t parkske. Deze organisaties denken ook aan gemeenschappelijke aankoop van stookolie.

Sensibilisatie rond asbest

Mogelijk actieplan:

Samenwerking mogelijk met de buurgemeenten zou erg efficiŽnt en kostenbewust zijn.
Hierbij dienst wel rekening gehouden te worden met de inertie en terughoudendheid die hierbij steevast speelt.

De kosten die aan een dergelijk project verbonden zijn blijven beperkt en overstijgen de draagkracht van de milieuraad niet.
Net als bij de tankslag kan de impact op de burger groot zijn; er is bovendien een belangrijke impact op de volksgezondheid.

De milieuraad stemt in om dit project verder uit te werken.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Diverse:

Mededelingen

Milieuoverleg luchthaven Antwerpen – vergadering 16/06/2008

zie: Overzicht van de werking van het overlegcomitť luchthaven Antwerpen

Project ‘Op [de] weg!’:

Ellen van Eyndhoven (preventiedienst) gaat in september een kleuterproject rond verkeersveiligheid uitvoeren. Voor dit pilootproject in Vlaanderen krijgt de stad een fikse korting.
De resterende middelen van ‘Op [de] weg!’ zullen ook naar dit project gaan: het past perfect in de doelstellingen waarvoor de middelen van het fond “Dominique De Graeve” ons toegekend werden.

NaftOFni: nieuwe expo in het PIME voor volwassenen

Naftofni is de gloednieuwe, interactieve tentoonstelling van het PIME. De expo loopt tot december 2010 en richt zich tot volwassenen en tot alle klasgroepen van het secundair onderwijs. Tijdens een bezoek ontdekken de deelnemers effecten van het verkeer, onderzoeken ze hun eigen verkeersgedrag, zoeken ze oplossingen voor verkeers(on)leefbaarheid.

Meer info:

Einde maandelijkse biomarkt te Mortsel

Na enkele jaren inspanningen van het bestuur en de handelaars van de biomarkt, hebben de handelaars moeten besluiten dat het Mortsels publiek blijkbaar niet voldoende gemotiveerd is om de uitstekende bioproducten te kopen.

De handelaars hebben daarom besloten om op 8 augustus 2008 de laatste biomarkt te organiseren op het marktplein te Mortsel

Diverse:

In ‘De Standaard’ van 7 juni 2008 lazen we dat Burgemeester Ingrid Pira (Groen!) zich niet langer verzet tegen een rechtstreekse verbindingsweg tussen de Militaire Baan in Mortsel en Provinciesteenweg N10 in Boechout. Dat heeft ze laten verstaan tijdens een bijeenkomst van Unizo met Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A). De weg zou een grote ontlasting betekenen voor de dorpskern van Borsbeek.

[Werking 2008]

laatste wijziging: 14/08/16