Verslag milieuraad 15 oktober 2009

Aanwezig:

 Iven Ivo; Joris Yves; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Desmyter Jan; Roelandt Lieven; De Schepper Guido; Hateau Roland; Heiler Walter

Duurzaamheidspiegel 2009 - bespreking en invullen vragenlijst

De duurzaamheidspiegel is een vragenlijst die nagaat hoe duurzaam het beleid van de gemeente is en zo een overzicht geeft van de sterktes en zwaktes van een gemeente.
De duurzaamheidspiegel bestaat uit 11 modules gaande van milieu tot gezondheid en internationale samenwerking. Aan de gegeven antwoorden wordt een score gekoppeld zodat je per module een overzicht krijgt van het 'duurzaamheidgehalte' van de gemeente. Deze score is vooral belangrijk om een vergelijking over de jaren heen mogelijk te maken.

Volgende vragenlijsten zijn beschikbaar:

Bedoeling is dat zowel de milieuraad als de GROS ‘module 1 Duurzame ontwikkeling’ invullen. Beide adviesraden zullen module 1 apart invullen, om vervolgens deze samen te voegen tot een gezamenlijk standpunt

Daarenboven heeft de milieuraad ook nog volgende vragenlijsten ingevuld: modules 2, 3 ,4, en 7.

Naar de opstellers van de vragenlijst wordt gesuggereerd om de thema’s luchtvervuiling en bodemverontreiniging meer prominent op te nemen in de vragenlijst.

Resultaten van de bevraging bij de milieuraad: zie bijlage A

Voorstelling ontwerp begroting 2010 – gedeelte milieu

Het ontwerp begroting 2010- gedeelte milieu wijkt nauwelijks af van de begrotingen van vorige jaren.
De milieuraad had op voorgaande begrotingen geen fundamentele opmerkingen.

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2010 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad.

Opmerkingen:

Advies aanpassing subsidiereglement REG

Inleiding:

Advies milieuraad van 15 oktober 2009:

Opmerkingen:

Advies aanpassing subsidie verwijderen stookolietanks.

Inleiding:

Op 30 september 2003 keurde de gemeenteraad het gemeentelijke subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks goed.

Stookolietanks die vóór1 juni 1995 niet meer gebruikt werden, moeten niet verplicht ontgift worden. Enkel door het aanmoedigen van preventief saneren kan toekomstige (grootschalige) bodemverontreiniging vermeden worden. Het is daarom zeer nuttig dat het opruimen van deze tanks financieel aangemoedigd wordt.
(Vanaf 1 juni 1995 moeten buiten gebruik gestelde stookolietanks conform VLAREM II worden leeggemaakt, gereinigd, opgevuld/verwijderd door een erkende aannemer – hiervoor kan er logischer wijze geen subsidie verkregen worden)

Het Mortselse stadsbestuur is samen met de milieuraad erin geslaagd om het opruimen van oude stookolietanks op de agenda te zetten in Vlaanderen.
Mortsel was de voortrekker met het collectief saneren van oude stookolietanks. Het succes van dit initiatief werd sterk ondersteund door het bestaan van een subsidiereglement.

Ondertussen hebben tientallen gemeenten in Vlaanderen een subsidiereglement voor het verwijderen van oude stookolietanks.

De milieudienst van het stadsbestuur stelt voor om dit reglement met ingang van 1 januari 2010 af te schaffen.

Advies milieuraad van 15 oktober 2009:

De milieuraad betreurt het voornemen van het stadsbestuur om het subsidiereglement voor het saneren van oude ondergrondse stookolietanks af te schaffen.
De milieuraad brengt unaniem negatief advies uit en vraagt om deze subsidie te behouden omdat:

De subsidie voor het verwijderen van bovengrondse stookolietanks is minder noodzakelijk omdat:

Opmerkingen:

Rondvraag:

Werken heraanleg Liersesteenweg – ecotunnel voor de koude beek…

In het advies van 8 juni 2006 i.v.m. openbaar onderzoek tramlijnverlenging naar Lier vraagt de milieuraad om van de geplande werken gebruik te maken om het natuurverbindingsgebied Koude Beekvallei te versterken door het inplannen van een fietsertunnel in combinatie met een ecotunnel naast de Koude Beek onder het talud van de brug.
Deze vraag werd overgenomen in het advies van het stadsbestuur van 27 juni 2006.

Er wordt echter getwijfeld of BAM (bouwheer tramlijnverlenging) deze ecotunnel gaat uitvoeren.

In een eerste reactie van BAM wordt meegedeeld dat de tram- en busbaan versterkt wordt uitgevoerd ter hoogte van de Koudebeek zodat men probleemloos de ecotunnel eronderdoor kan bouwen.

Energiebesparing: koelkast Hoeve Dieseghem…

Er wordt opgemerkt dat de koelkast voor drank, leeg of vol, steeds staat te koelen.

Er wordt gevraagd of er geen mogelijkheid bestaat deze af te zetten indien ze niet in gebruik is.

Mededelingen

Milieuraad december: infomoment “ecologische voetafdruk” - wijziging vergaderdatum naar woensdag 09/12/2009:

Op woensdag 9 december zal er een vorming “ecologische voetafdruk” georganiseerd worden voor de milieuraad en de andere adviesraden.

Omdat de spreker niet beschikbaar is op de normale vergaderdag op donderdag, werd de vergadering één dag vervroegd naar 9 december 2009.

Fietsserviceplaats…

In de vorige vergadering werd voorgesteld om ook in Mortsel een fietsserviceplaats (kleine fietsherstellingen +fietsverhuur) te organiseren.

't Nieuw kla4 (een centrum voor arbeidszorg en arbeidsrehabilitatie aan de Antwerpsestraat te Mortsel) en “Opnieuw & Co” bekijken samen met het stadsbestuur welke mogelijkheden er zijn om het te realiseren.

Versnipperd snoeihout op de Berm:

In de milieuraad van september werden er vragen gesteld over het achterlaten van versnipperd snoeihout op de berm naast de krijgsbaan.

De werken werden uitgevoerd in opdracht van onze groendienst (verbetering veiligheid weggebruikers, vooral ter hoogte van het fietspad). De grote takken en stammen werden afgevoerd. Het fijnere materiaal werd ter plaatse verhakseld en verspreid als mulchlaag die op termijn composteert en waardevolle voedingsstoffen vrijzet voor de aanwezige planten en bomen. Deze techniek wordt frequent toegepast, zelfs in natuurreservaten en is qua effect te vergelijken met dood hout in het bos of een laag bladval.

Navraag bij Natuurpunt leert ons dat het geen probleem is indien het gaat over een oppervlakte onder ruigte of struiken (of langs een pad waar het wat meer open moet blijven). Voor grasland is het uitspreiden van hakselmateriaal echter geen goed idee.

Nut van een geluidswal…

In het kader van het advies “RUP sportlandschap” was er onduidelijkheid over de efficiëntie van een geluidswal.

Via de geluidsdeskundige van Agfa-Gevaert hebben we volgende toelichting gekregen, waarvoor dank:

Een aarden wal is zeker één van de beste geluidsschermen, gezien zijn grote massa. Tevens valt dit best in te passen in een landschap. De begroeiing van zulke geluidswal heeft akoestisch weinig waarde maar is vooral bedoeld om erosie tegen te gaan. Hoe hoger de wal, hoe beter.

Men kan berekenen welke geluidsniveauvermindering optreedt op een te kiezen afstand van het scherm voor een te kiezen frequentie.
Voorbeeld:

Voor een scherm (aarden wal) van 5m hoog, 100m lang, de luisteraar op 50m afstand van het scherm, de geluidsbron op 10m van de andere kant van het scherm, bron op 1m hoogte (verkeer; bandengeluid , motoren), de luisteraar op 2m hoogte t.o.v. de schermbodem, voor een geluidsfrequentie van 150Hz, geeft dit scherm theoretisch een vermindering van 11,8dB in dat luisterpunt.
Ter info: een vermindering van 10dB geeft een halvering van de luidheidsindruk bij de gemiddelde mens.

Verder zijn voor het geluidsimmissieniveau op een bepaald punt factoren zoals bodemgesteldheid (hard, zacht), aanwezige schermen of hindernissen op het terrein, absorberende bodems of materialen, e.d. van belang.
Grote open vlaktes zonder onderbrekingen zijn altijd nadelig. Lokale wallen of schermen kunnen lokaal invloed laten gelden. Van lokale beplanting moet niet veel effect verwacht worden. Eén volle ondoordringbare laag struiken geeft slechts een winst van ongeveer 1dB. Men heeft al een aardig bos nodig om geluid tegen te houden (tientallen meters diep), maar dat komt dan vooral omdat het geluid gehinderd wordt door de massa boomstammen.

Let wel dat een verkeersader een verraderlijke geluidsbron is. Men noemt dit een lijnbron en de geluidsuitstraling van zulke bron heeft met toenemende afstand slechts een beperkte geluidsafname.
Een aarden wal tegen verkeersgeluid moet dus op elk punt van uw te beschermen terrein het zicht wegnemen van die verkeersader. Anders plooit het geluid er zo naast.

Ook weersomstandigheden zoals wind en temperatuursinversie spelen een rol, maar die heeft men niet in de hand. In onze streken is een westenwind veel voorkomend. Bij meewind kom het geluid sterker door.

De dienst akoestiek van Agfa is gespecialiseerd in omgevingsgeluidsmetingen. Daartoe beschikt zij over een geluidsmeetwagen met de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersgeluid op een bepaald punt in kaart te brengen door percentielmetingen. (Dat zijn statistische metingen over een paar etmalen die gedetailleerde geluidsinformatie opleveren over de gemeten omgeving).
De dienst doet ook metingen voor derden indien gewenst.

Verslag participatie "Vertel het park Fort 4"

De agenda van dit overlegmoment bestond uit een toelichting van het project en van het doel van het overleg, inhoudelijke bespreking (stand van zaken) en een terreinwandeling.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de opmerkingen en aandachtspunten:

Deze infoavond maakte het mogelijk wensen van betrokken verenigingen ten aanzien van het toekomstige beheer en actuele knelpunten in beeld te brengen. Er volgt nog een volledig publiek participatiemoment in het najaar 2009

Belasting op reclamedrukwerk - modelreglement…

De nieuwe milieubeleidovereenkomst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2009. Zij is in werking getreden op 1 januari 2008 en geldt voor een duur van 5 jaar. De Vlaamse Regering verbindt zich daarin onder meer om:

Het Mortselse stadsbestuur wil met het belastingsreglement reclamedrukwerk ontmoedigen.

De gemeente kan kiezen tussen:

Het behoud van de bestaande belasting is dus vanuit milieuoogpunt is onze belasting zeker de beste keuze.

Meer info:

[Werking 2009]

laatste wijziging: 14/08/16