Verslag milieuraad 9 september 2010

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Schepper Guido; Desmyter Jan; Heiler Walter; Lambert Griet; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Cuypers Koen; Van Cleemput Wim

Nieuw politiereglement zone Minos:

Eind 2008 werd in voor de 5 gemeenten van de politiezone Minos een uniform politiereglement opgesteld.

De ganse reeks Mortselse reglementen, een 80-tal, werden vervangen door één document.

De (kleine) inbreuken op dit reglement zijn te bestraffen met een geldboete die varieert tussen 25 en 250 euro.
De strafmaat voor deze Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) wordt bepaald door een personeelslid van de intercommunale IGEAN.

Overtredingen kunnen vastgesteld worden door:

Om GAS-boetes te kunnen uitschrijven zijn regels uit hogere wetgeving licht aangepast zodat ze hiermee niet in conflict komen. (PV’s op basis van de hogere wetgeving worden vaak geseponeerd)

De bedoeling van GAS is enkel om misbruiken te beteugelen. Indien elk punt uit het politiereglement strikt afgedwongen zou worden, dan was men dag en nacht bezig met PV’s uit te schrijven.

Trage wegenplan:

Dit jaar wordt nog de verbinding Osylei-Stockmanslei aangepakt (fietspad over de spoorwegberm).

In 2010 zitten volgende stukken in de planning:

De door de provincie geplande verbinding naast het spoor tussen de Diksmuidelaan in Berchem en Boechout lijkt ook in een stroomversnelling te komen.

Parkbeheersplan fort 4:

Omdat het parkbeheersplan onlosmakelijk verbonden is met het nog op te stellen RUP, is het studiewerk van het parkbeheersplan tijdelijk opgeschort.

Het studiebureel Arcadis dient echter binnen de 2 jaar na aanbesteding een parkbeheersplan op te stellen (dus uiterlijk 29/01/2011) opdat dit studiewerk gesubsidieerd zou worden door de Vlaamse overheid. Men vraagt zich af of de stad Mortsel deze subsidie niet dreigt mis te lopen én daardoor de Mortselaar voor het ganse bedrag moet opdraaien.

De bekomen projectsubsidies voor nog uit te voeren natuurprojecten zijn nog niet vervallen, maar blijven wel niet eeuwig ter beschikking. Er wordt gevraagd wanneer het geld komt te vervallen.

Asbest in breekpuin – bisnummer:

Op 18 juni 2010 werd er een hoop breukpuin aangetroffen op de werf van de heraanleg van de Molenlei. Het puin bevatte duidelijk veel grote fragmenten vinyltegels, een gekend asbesthoudend materiaal.

Hiervan werd dadelijk melding gemaakt bij zowel de Edegemse als de Mortselse milieudienst.

De gemeente Edegem heeft meegedeeld dat de hoop afkomstig is van een uitgraving ter hoogte van het kruispunt Molenlei-De Wieken voor aanleg van het fietspad/voetpad. Het was niet de bedoeling om dat te gebruiken bij de wegeniswerken.
De gemeente Edegem heeft de aannemer het bevel gegeven om de hoop af te voeren naar een geschikte stortplaats.

Enkele bemerkingen:

Asbest in breukpuin - tris…

Bij de brekers zijn er zijn meer en striktere controles op asbest in bouwpuin. Er wordt nu vanuit gegaan van een nul-norm zodat indien er een stuk asbest te zien is, er ook nog meer in zal zitten en het puin niet meer voldoet.
Dit heeft al geresulteerd in een aantal geweigerde ladingen steenpuin van het recyclagepark.
Dit is een gevolg van schadegevallen door asbestbesmette ladingen steenpuin die in andere gemeenten zoals Tessenderlo gebruikt zijn.

Sensibilisatie en infovergadering asbest:

Het lokaal gezondheidsoverleg (Logo Antwerpen), de Milieuraad Mortsel en het Stadsbestuur Mortsel hebben de handen in elkaar geslagen en zetten dit najaar een grootschalige informatiecampagne op poten:

Met deze informatiecampagne hoopt de milieuraad dat de asbestproblematiek voor elke burger een blijvend aandachtspunt zal worden.

Nestkastenactie:

Er is besloten om dit jaar geen nestkasten meer te verkopen via een oproep in Mortsel Info.

Nadat enkele jaren geleden de productie van zelfbouwpakketten te duur geworden was, laat onze leverancier van de betonplex-nestkasten het ook afweten. Het aanbod is daardoor te schraal geworden voor een mooi te kunnen lanceren in het informatieblad.

De nestkastenactie 2010 zal daarom beperkt worden tot de verkoop van de bestaande stock tijdens de bedeeldag van de behaagactie.

Behaagactie 2010:

In grote lijnen is het aanbod gelijklopend aan de vorige jaren, maar dit jaar is er speciaal gedacht aan mensen met kleinere (stads)tuinen:

De wijziging van het aanbod heeft zeker geen gunstig effect op de verkoop: er komen nauwelijks bestellingen binnen.

De haagpakketten zullen bedeeld worden op zaterdag 27 november 2010

Ecocontrole 2010:

De actie ecocontrole van personenwagens is in september 2010 terug gestart in samenwerking met Midas Mortsel.

Vanaf de start van de actie communicatie rond de actie is de respons groot.

Documentaire "Klimaatchaos in het Zuiden" – 28 oktober 2010 20:00u

In samenwerking met de GROS zal de documentaire "Klimaatchaos in het Zuiden" vertoond worden in de raadszaal van het stadhuis.

De film zal ingeleid worden door de regisseur van de film, Geert De Belder, een geboren en getogen Mortselaar.

Wereldmediatheek trok voor de documentaire “Klimaatchaos in het Zuiden” naar Burkina Faso en Togo, Ecuador en Bangladesh, om er de schade van de klimaatwijziging op te meten. Tientallen getuigen en experts van snel toenemende armoede, als gevolg van de klimaatwijziging. Wat aanvankelijk louter een milieuprobleem leek, blijkt uit te draaien op een ongeziene humanitaire catastrofe. De noodzaak om de klimaatwijziging af te zwakken is evident, maar ook moet het Zuiden zich aanpassen aan het onvermijdelijke .

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Nieuw bouwproject in Van Peborghlei:

De oude koekjesfabriek “Jespers” (nu veilinghuis) zal plaats maken voor een woonproject met 45 appartementen, 4 woningen, 1 commerciële ruimte en een ondergrondse parking.

Het project zou geen bijkomende open ruimte inpalmen.

De ondergrondse garage zal meer auto’s kunnen bevatten dan er woongelegenheden bijkomen.

Stadsplein:

Het gekozen ontwerp voor het nieuwe stadsplein bevat maar een beperkt aantal groenelementen. Een ander, niet geselecteerd ontwerp bevatte wel meer groen.

Er is een beperkt waterelement op het plein (fontein).

De verharding van het plein bestaat uit waterdoorlatend grijsbruin kunsthars, zwarte natuursteen op betonmatrix en zwarte klinkers. Deze grote oppervlakte donkere materialen zal ongetwijfeld bijdragen tot een zomerse stedelijke warmtebel.
Keuze voor lichtere, meer warmtereflecterende materialen is niet aan de orde omdat aan architectonisch ontwerp niet kan geraakt worden.

Tijdens de bouwfase van de ondergrondse garage zal de bemaling van de 10 meter diepe boorput naar de fortvijver geleid worden, waardoor verdroging van deze vermeden wordt.
De parkeergarage wordt waterdicht uitgevoerd zodat geen actieve bemaling na de bouw noodzakelijk is.
De garage vormt evenmin een belemmering voor grondwaterstromen: deze zijn nu al onderbroken door de spoorweg.

Het gebouw schuin voor station en gemeentehuis zal gebouwd worden volgens de passiefstandaard. De gelijkvloerse verdieping zal de inrit van de parking en horeca herbergen.
De bovenliggende verdiepingen zijn kantoorruimte dat mogelijk door de stadsdiensten gebruikt gaat worden.

De ondergrondse garage gaat ook een fietsenstalling herbergen, die gedeeltelijk betalend zal zijn (bewaakte gedeelte).
Daarnaast zal er ook een fietsserviceplaats inkomen voor klein fietsonderhoud en fietsenverhuur.

Op de vraag of de parking ook plaats zou bieden aan bewonersparkeren, kon geen antwoord gegeven worden.

Alle bestaande bomen op het stadsplein zullen gerooid worden.

Met de les van de Antwerpsestraat in het achterhoofd wordt er geïnformeerd of de nieuwe bomenrij rond het stadsplein voldoende kansen zal maken.
Erik Mertens deelt mee dat er voor voldoende wortelruimte gezorgd zal worden.

Mededelingen:

Open milieuraad Duurzame stedenbouw is uitgesteld:

wegens kalenderproblemen van de spreker is de open milieuraad rond de ecologisch verantwoorde inrichting van het openbaar domein uitgesteld tot 10/02/2011.

Resultaten tankslag 2010:

Van 25/06/2010 tot 02/07/2010 werden er opnieuw 36 tanks geneutraliseerd in het kader van de actie “tankslag 2010”.

Twaalf tanks werden weggebrand uit kelders, de overige 24 tanks waren ingegraven tanks die achteraf opgeschuimd zijn.

Rondvraag:

Rosse beek:

De oude drainagegracht van de spoorweg, gekend als “rosse beek”, achter de tuinen van de Steenakker is in onbruik geraakt.

De nieuwe drainage van de spoorlijn is ingebuisd en ligt net naast de sporen.

De oude beek staat nu meestal droog, is modderig en komt vol afval en onkruid.

Er wordt gevraagd naar een oplossing (terug water, dichtgooien, …)

Rattenbestrijding:

Rattenvergif (6 blokjes waterbestendig gif) werd aan Marc Tobback zonder vragen uitgereikt (enkel formulier invullen om stad van verantwoordelijkheid te ontslaan)

Er wordt in Mortsel gratis gif uitgedeeld (positief) maar in dit geval ontbrak noodzakelijke ondersteuning:

  1. burger krijgt van de gemeentelijke rattenvanger op eenvoudige vraag 6 blokjes gif + moest enkel briefje tekenen om verantwoordelijkheid te beperken.
  2. geen veiligheidsinformatieblad , noch etikettering voor de legplaats van het gif
  3. er wordt geen informatie gegeven over de toepassing (hoeveelheid, plaats, ...)
  4. geen vragen naar de situatie waarvoor het gif moet dienen (vb. ligt er afval? , kippen?, ...)
  5. buis voor gif in te leggen uitlenen wordt geweigerd, men moet zelf iets construeren (na sterk aandringen is er wel een uitgeleend)

Bij het onderzoek van dit geval bleek dat net die dag de rattenfolder van het Antwerps provinciebestuur uitgeput was. Op andere momenten zou aan punt 1 tot 4 verholpen zijn.
Erik Mertens gaat nakijken of er geen eenvoudige dozen voor rattenvergif aangeschaft kunnen worden, om uit te lenen aan burgers die rattenvergif vragen.

Bij provincie is nagehoord of zij een infomoment voor de burgers kunnen verzorgen rond ratten. Dit bleek niet mogelijk te zijn.

[Werking 2010]

laatste wijziging: 03/01/11