Verslag milieuraad 9 februari 2012

Aanwezig:

De Schepper Guido; Lambert Griet; Mertens Erik; D'Hulster Steve; Joris Yves; Rutten Eduard; Van Reusel Erik; De Backer Philippe

Visie en beleid stad Mortsel rond openbare groenvoorziening:

Eric Van Reusel - deskundige groenvoorzieningen stad Mortsel gaf een toelichting rond de visie en het beleid van de stad Mortsel rond openbare groenvoorziening:

Bomen horen thuis in het bos.

Bomen in een stedelijke omgeving moeten opgroeien in totaal andere omstandigheden dan ze graag zouden hebben. Hierdoor krijgen ze het vaak moeilijk.

Toch bomen in de Stad Mortsel

Ondanks alles vervullen bomen vele functies in een stad. Deze situeren zich op het vlak van:

Algemeen draagvlak

Het bredere draagvlak waarbinnen het bomenbeleid in Mortsel word gevoerd kadert binnen de principes van het “Harmonisch Park en Groenbeheer” (HPG), de beheersvisie van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap uit 2001.
Deze visie is gestoeld op het harmonisch samenbrengen van volgende basisbegrippen:

De visie is niet opgebouwd rond dogma’s maar laat een specifieke invulling toe.

Specifieke visie

Binnen Mortsel is een meer specifieke visie ontwikkeld met deze HPG-visie in het achterhoofd. Samengevat gaat het om een viertal kernbegrippen:

Problemen voor bomen in de Stad

Binnen de krijtlijnen van de algemene en specifieke beleidsvisie worden bomen ondanks alles sterk belaagd door een uitgebreid gamma van bedreigingen.

Boomsoorten kiezen.

Boomsoorten kiezen mag geen emotioneel gegeven zijn maar moet worden gebaseerd op rationele criteria. Het belangrijkste werkinstrument hierbij is een duidelijk uitgewerkt “vooropgesteld eindbeeld”. Dit eindbeeld beschrijft de gestelde verwachtingspatronen. Onontkoombaar zijn de mogelijkheden die worden geboden door de randvoorwaarden van de plantplaats. Dit is uiteraard in eerste instantie de beschikbare boven maar vooral de ondergrondse ruimte en de plaatselijke klimatologische omstandigheden. Daarna komen de soortgebonden fysische mogelijkheden van de boomsoort zelf aan bod. Pas daarna kunnen ecologische en esthetische verwachtingen aan bod komen.
Op basis van dit eindbeeld moet gezocht worden naar de boomsoort die het dichtst aansluit bij deze beschrijving.

Onderhoud van de bomen.

Omwille van logistieke en technische beperkingen is al sedert lang gekozen om het periodiek onderhoud aan de bomen niet in eigen beheer uit te voeren. Binnen dit bestek zijn 17 onderhoudseindbeelden uigeschreven waarnaar de aannemer dient te werken. Verder zijn de ongeveer 6.000 in dit contract opgenomen bomen onderverdeeld in 3 categorieën; bomen die jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen (ongeveer 15% van het areaal), bomen die om de twee jaar worden bezocht (ongeveer 30%) en tenslotte een groep die elke drie jaar aan de beurt komen (ca. 55% van het bomenbestand).

Toelichting realisaties Koude Beek, Borsbeek, Wommelgem en sportlandschap

De heer Philippe De Backer (Diensthoofd Kempens Landschap) heeft een toelichting gegeven over de realisaties Koude Beek, Borsbeek, Wommelgem en sportlandschap.

Presentatie: zie pdf-bestand  ( - 5MB)

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

uitbreiding St Jozefziekenhuis langsheen Jordaenslei:  afbraak hoekwoning, bouw nieuwe vleugel en parkeergebouw met verdieping

[Werking 2012]

laatste wijziging: 19/02/12