Verslag milieuraad 11 oktober 2012

Aanwezig:

Creemers Annemie; Desmyter Jan; Hateau Roland; Tobback Marc; Mertens Erik; Adams Jan; Joris Yves; Derkinderen Joost

Mobiliteitsplan Mortsel

De gemeente moet elke 6 jaar zijn mobiliteitsplan actualiseren.

In de gemeenteraad van 19/06/2012 werd de nieuwe versie van het plan goedgekeurd. Vervolgens heeft de Provinciale Audit Commissie het goedgekeurd en heeft de gemeenteraad in september 2012 de definitieve vaststelling gedaan.

Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving is dit besluit in het Staatsblad van 9/10/2012 verschenen zodat het stadsbestuur in de komende jaren er uitvoering aan dient te geven.

Details plan: zie mobiliteitsplan 2012

Opmerkingen bij het plan (en in de marge):

Meer info:

Bouwvergunning ondertunneling Krijgsbaan aan luchthaven Deurne

Van 14 september tot en met 13 oktober 2012 loopt een openbaar onderzoek over de geplande ondertunneling van de R11 ter hoogte van de luchthaven. De aanvraag werd ingediend door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

De ondertunneling wordt uitgevoerd opdat de luchthaven zou kunnen voldoen aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. Die voorschriften vereisen onder meer dat er in het verlengde van de start- en landingsbaan een obstakelvrije veiligheidszone wordt voorzien. Vandaag is die zone niet aanwezig. De werken omvatten geen verlenging van de start- en landingsbaan. Het gaat om de aanleg van een tunnel onder de R11 met aansluitend een afrit en toerit in een open sleuf. De tunnel heeft een lengte van ongeveer 410 meter. Dit komt overeen met de afstand tussen de verkeerslichten.

De milieuraad heeft volgend bezwaarschrift ingediend:

De milieuraad wijst erop dat in de bouwaanvraag geen fietsinfrastructuur voorzien is.
De milieuraad vraagt om de bouwvergunning te vervolledigen met voorwaarden tot aanleg van een fietspad dat:

In de plannen wordt voorafname gedaan op een nog te nemen beslissing over de R11bis. Hierdoor zijn de afmetingen van de tunnel, zowel in breedte als in diepte overgedimensioneerd. Dit getuigt niet van behoorlijk bestuur gezien de grote kosten die hiermee gepaard zullen gaan voor de belastingbetaler.

Bestemming oud composteringsterrein Liersesteenweg: volkstuinen?

De huidige hype rond tuinieren zorgt voor een nog grotere vraag naar volkstuinen of pluktuinen. In Mortsel is de ruimte hiervoor beperkt, maar mogelijk is het oud composteringterrein aan park Liersesteenweg hiervoor op korte terrein inzetbaar.

Tot nu is er voor deze zone enkel een plan gemaakt om ze als park te laten aansluiten bij het (reeds ruime) park Savelkoul.

Er wordt gevraagd om te zoeken naar een vereniging om de uitbating van een toegankelijke volkstuinzone te begeleiden (binnen de stadsdiensten is er geen animo om deze rol op te nemen).
Indien er interesse voor is, zal een advies opgemaakt worden.

Houtstook - vraag luchtbeleidsplan Vlaamse regering

Op 30/03/2012 keurde de Vlaamse Regering vandaag het Luchtkwaliteitsplan goed.

In de perscommunicatie rond het plan wordt aangekondigd dat in Vlarem een stookverbod voor vaste brandstoffen tijdens officiŽle smogperiodes zal opgenomen worden.

In Mortsel zijn enkel volgende bepalingen in het politiereglement opgenomen:

Artikel 187
Onverminderd de bepalingen van de geldende wetgeving is het verboden om materialen te verbranden die hinderlijke rookgassen verspreiden met uitzondering van de verbranding van onbehandeld, droog stukhout. Deze bepaling geldt zowel voor verbranding van materialen in open lucht als via (hout)kachels, open haarden of zogenaamde allesbranders met een
nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.

Artikel 188
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toestemming geven voor uitzondering op artikel 187, bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard, als fytosanitaire maatregel bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, in het kader van het beheer van bossen, natuur en landschappen. De burgemeester kan toestemming geven, weigeren of voorwaarden opleggen betreffende de plaats of het tijdstip.

Artikel 189
Bij vaststelling van de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen door politie of aangestelde ambtenaren dient de veroorzaker op eerste verzoek het vuur onmiddellijk te blussen indien deze niet over een toestemming beschikt zoals vermelde in artikel 188. In het andere geval dient deze toestemming getoond te worden aan de politie of de ambtenaar. Er dient steeds een verantwoordelijke bij het vuur aanwezig te zijn die waakt over de brandveiligheid voorwaarden.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Vlaamse overheid een ontwerp politiereglement opgesteld ter handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij onder meer windstil weer en mist en worden de steden en gemeenten gestimuleerd dit ontwerp op te nemen. Het ontwerp bevat onder andere dat houtkachels en open haarden geen geurhinder of hinder van roet en rook mogen veroorzaken enerzijds en een verbod op het verbranden in houtkachels bij windstilte en mist, met uitzondering van ruimten waarbij houtverbranding de enige vorm van verwarming is anderzijds.

In de Mortsel Info van oktober ( p. 22 ) is al een artikel over stoken en de campagne 'Stook slim' opgenomen.

Er wordt gevraagd een ontwerpadvies op te stellen tegen volgende vergadering.

Meer info:

Milieujaarprogramma 2012 - commentaar stad Mortsel op opmerkingen Vlaamse overheid.

Bij de evaluatie van het milieujaarprograma 2012 heeft de Vlaamse overheid het stadsbestuur bijkomende informatie gevraagd over de opmerking van de milieuraad in haar jaarverslag rond de responstijd op adviezen. Er is gevraagd het antwoord te communiceren met de milieuraad.

Bij de bespreking van dit agendapunt wordt gevraagd om in de toekomst de adviezen van de milieuraad sneller (stuk voor stuk i.p.v. gegroepeerd) te behandelen. Dit maakt vragen als hierboven overbodig.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Antwerpsestraat – open ruimte aan Van Peborghlei:

Er is een nieuwe bouwaanvraag voor een appartementsgebouw op het laatste open stuk grond aan de Antwerpsestraat, rakend aan het project Van Peborghlei.

In het project is een ondergrondse parkeergarage voorzien.

Er zal een doorgang komen naar de achterliggende ruimte, die gedefinieerd wordt als “publieke groenzone”.

Nieuw OCMW-bejaardentehuis Hollandse tuin:

De bouwplannen voor het nieuw OCMW-bejaardentehuis aan de Hollandse tuin zijn klaar.

Stadsplein:

De bouwzone van het stadsplein aan de Floralaan geraakt niet verkocht tegen de vraagprijs. Er wordt nu bekeken of de footprint van deze gebouwen in afwachting verhard gaat worden, of als groenzone ingericht wordt.

Rondvraag:

Er is nog geen nieuw project voor de garages die nog overeind bleven aan het nieuwbouwproject aan de Van Peborghlei.

Mededelingen stadsbestuur:

Mededelingen:

Verkiezingsdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen:

De milieuraad Mortsel en GROS organiseerden op 11/09/2012 een verkiezingdebat rond het thema ‘milieu’ en derdewereldproblematiek.

Een 100-tal belangstellenden waren aanwezig om de kopmannen van (bijna) alle partijen te aanhoren. Het debat werd gemodereerd door Kathleen Bracke (VRT). Bogdan Vandenberghe (11.11.11) zorgde voor kritische opmerkingen.

Tankslag 2012

Met de tankslag 2012 werden 22 tanks collectief gesaneerd in september 2012.

Rondvraag

[Werking 2012]

laatste wijziging: 14/08/16