Verslag milieuraad 8 november 2012

Aanwezig:

Desmyter Jan; Tobback Marc; Mertens Erik; Adams Jan; Cuypers Koen; Lauwers Charles; Van Hove Arnold

Energierapport stad Mortsel

Erik Mertens heeft het energierapport van de stad Mortsel toegelicht.

Ter info: het best presterende gebouw van de stad Mortsel is de bibliotheek.

Hernieuwbare energie bij nieuwbouw

Europa wil dat tegen 2021 er nog enkel nul-energiewoningen gebouwd worden (voor overheidsgebouwen =2018)

Om dit te kunnen realiseren worden de normen systematisch verstrengd. Zo zal tegen 2014 de norm E60 van kracht zijn.

De Vlaamse regering heeft op 28/09/2012 de energieprestatieregelgeving aangepast. De minimumisolatienorm E60 is uitgebreid met een norm voor energieopwekking. Zo zal elke nieuwbouwwoning vanaf 1 januari 2014 actief moeten bijdragen aan de energieproductie door een van volgende mogelijkheden:

Er blijft weliswaar nog ťťn uitweg: wie echt geen energiesysteem wil installeren, kan ervoor kiezen om 10% beter te isoleren dan de norm voorschrijft.

Er wordt opgeworpen dat in Mortsel veel slechte woningen te duur verkocht worden. Er wordt gesuggereerd om afbraak te stimuleren en zo ons woningpark te vernieuwen.
In de praktijk blijkt de keuze tussen renoveren of afbraak niet eenvoudig zodat algemene stellingen niet mogelijk zijn. Het dient woning per woning bestudeerd te worden.

Het probleem stelt zich hoe de burger die een nieuwe woning bouwt de energieopwekking in de praktijk in zal kunnen realiseren, rekening houdend met de reeds bestaande stedelijke constellatie.
Er is nood aan een “renovatie” of “nieuwbouw” van de stedelijke reglementen en beleidskeuzen om de nieuwe norm van de Vlaamse regering duurzaam en kostenefficiŽnt te kunnen implementeren.
»n dit moet snel: de doorlooptijd van een nieuwbouwproject is snel langer dan een half jaar zodat rechtszekerheid tegen midden 2013 wenselijk is.

Om een beeld te geven van de mogelijke knelpunten, volgende (niet-limiterende) lijst:

Meer info:

Nieuwe bijkomende volkstuinen in Mortsel

De huidige hype rond tuinieren zorgt voor een nog grotere vraag naar volkstuinen of pluktuinen. In Mortsel is de ruimte hiervoor beperkt en wordt constant aan het bestaande areaal geknabbeld door nieuwbouw.
Een studie van de Ugent uit 2012 concludeert dat de vraag naar volkstuinen slecht voor 1/3 ingevuld wordt.

Ecologisch geŽxploiteerde publiek toegankelijke volkstuinen dragen bij tot biodiversiteit en sociale cohesie binnen de stad. Ook hebben ze een educatieve functie. Een volkstuin heeft zo niet enkel private functie (genot van de tuinder), maar ook een publieke functie.

Velt Groot Mortsel en de Transitiebeweging (organisaties die hun expertise reeds bewezen hebben in vb. Brasschaat en Schoten) bevestigen dat ze geÔnteresseerd zijn om bijkomende zones met volkstuinen uit te baten.
Er kan door deze organisaties toegezien worden op de uniformiteit van afsluiten van percelen, berghokken, gebruik van herbiciden, oneigenlijk gebruik van de percelen als siertuin, opslagplaats of andere ongewenste bestemming.

Het (nu braak liggende) oud composteringsterrein aan park Liersesteenweg wordt afgevoerd als mogelijkheid omdat dit in contradictie zou zijn met eerdere adviezen van de milieuraad.

Er worden wel andere mogelijke niet gebruikte gemeenteterreinen aangedragen: de zone gemeentegrond rechts van hoeve Liekens, het landbouwgebied/sportlandschap.

Vlaams minister voor plattelandsbeleid Kris Peeters lanceerde een projectoproep naar gemeenten en verenigingen voor de aanleg van nieuwe volkstuinparken en de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen.
Er is een totaalbedrag van 300.000 euro beschikbaar.
Projecten kunnen 75% gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro en krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.
De projectvoorstellen moeten tegen tegen 30 april 2013 aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezorgd worden.

Houtstook - vraag luchtbeleidsplan Vlaamse regering

De uitstoot door houtverbranding is toxisch. Het toenemend gebruik van biomassa (hout) als brandstof omwille van klimaat- of financiŽle overwegingen blijkt (naast o.m. wegverkeer) een aanzienlijk aandeel te hebben in het stedelijk fijn stof. In een studie van VMM over houtverbranding worden ter zake een aantal conclusies gepresenteerd.
De gemiddelde bijdrage aan PM10 (stofdeeltjes < 10 Ķm) door houtverbranding is waarschijnlijk even groot als de primaire bijdrage van uitlaatemissies door wegverkeer. Houtverbranding verdient daarom ook voldoende aandacht in de beleidsaanpak van de fijnstofproblematiek om de gezondheidseffecten van fijn stof te verminderen.

De bijdrage van houtverbranding is het hoogst in de koudste helft van het jaar (oktober tot maart). In deze maanden komen ook de meeste PM10 dagoverschrijdingen voor.

Een tijdelijk beperking van de uitstoot door houtverbranding -zoals op verschillende plaatsen in de VS- kan effectief zijn om de grootte van smogpieken in de winter te beperken. Op smogdagen zou men een “no burn” advies of verplichting kunnen toevoegen aan de 90 km/u maatregel. Hiermee zou men op die dagen de blootstelling aan de meest toxische fracties van PM10 nog meer kunnen doen dalen dan nu het geval is. Bovendien kan het ook een efficiŽnte en effectieve manier zijn om de bevolking te sensibiliseren in verband met de schadelijke effecten van houtverbranding.

Op 30/03/2012 keurde de Vlaamse Regering vandaag het Luchtkwaliteitsplan goed.

In de perscommunicatie rond het plan wordt aangekondigd dat in Vlarem een stookverbod voor vaste brandstoffen tijdens officiŽle smogperiodes zal opgenomen worden.
Het plan zegt letterlijk: “In het kader van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Vlaamse overheid een ontwerp politiereglement opgesteld ter handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij onder meer windstil weer en mist en worden de steden en gemeenten gestimuleerd dit ontwerp op te nemen. Het ontwerp bevat o.a. dat houtkachels en open haarden geen geurhinder of hinder van roet en rook mogen veroorzaken enerzijds en een verbod op het verbranden in houtkachels bij windstilte en mist, met uitzondering van ruimten waarbij houtverbranding de enige vorm van verwarming is anderzijds.
Daarnaast zullen volgende specifieke luchtkwaliteitsmaatregelen leiden tot een daling van de NOx-uitstoot door gebouwenverwarming, wat rechtstreeks zal bijdragen tot een concentratiedaling van de polluenten op binnenstedelijk niveau: opname in Vlarem van stookverbod voor vaste brandstoffen tijdens officiŽle smogepisodes, met uitzondering van huizen waar dit de enige verwarmingsbron is. (…)”

In Mortsel zijn enkel volgende bepalingen in het politiereglement opgenomen:

Artikel 187
Onverminderd de bepalingen van de geldende wetgeving is het verboden om materialen te verbranden die hinderlijke rookgassen verspreiden met uitzondering van de verbranding van onbehandeld, droog stukhout. Deze bepaling geldt zowel voor verbranding van materialen in open lucht als via (hout)kachels, open haarden of zogenaamde allesbranders met een
nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.

Artikel 188
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toestemming geven voor uitzondering op artikel 187, bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard, als fytosanitaire maatregel bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, in het kader van het beheer van bossen, natuur en landschappen. De burgemeester kan toestemming geven, weigeren of voorwaarden opleggen betreffende de plaats of het tijdstip.

Artikel 189
Bij vaststelling van de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen door politie of aangestelde ambtenaren dient de veroorzaker op eerste verzoek het vuur onmiddellijk te blussen indien deze niet over een toestemming beschikt zoals vermelde in artikel 188. In het andere geval dient deze toestemming getoond te worden aan de politie of de ambtenaar. Er dient steeds een verantwoordelijke bij het vuur aanwezig te zijn die waakt over de brandveiligheid voorwaarden.

Stoken met een houtkachel zal steeds blijven mogen, zeker zij bij wie het de enige verwarming is. Alleen wordt gevraagd niet te stoken bij officieel smogalarm als de fijnstofpiek (en dus het gevaar voor de volksgezondheid) het hoogst is.
Dit zijn periodes met windstilte, temperatuurinversies, mist en dus weinig verdunning van de luchtvervuiling.

Smogalarm in werking wanneer er twee opeenvolgende dagen voorspeld worden met (ruimtelijke) gemiddelde fijnstofconcentraties (PM10) hoger dan 70 Ķg/m3 ( http://www.vmm.be/search?¨SearchableText=smogalarm ).
Bij de afkondiging van het smogalarm (via alle media) wordt op delen van onze autosnelwegen de maximumsnelheid tot 90 km beperkt.
In 2011 waren er in Vlaanderen 2 officiŽle smogdagen, 2 in 2010 en 5 in 2009.

Er zal een ontwerp advies opgesteld worden tegen volgende vergadering.

Meer info:

Verplichting erfscheidingen in klimop

Een toekomstige inwoner van de nieuwe verkaveling Steenovenbos stootte op de verplichting verkavelingsakte om de erfscheiding verplicht uit te voeren in klimop.

Er wordt gevraagd waarom andere streekeigen haagplanten niet toegelaten zijn? Variatie in hagen is goed voor de stedelijke biodiversiteit.

Erik Mertens deelt mee dat andere groene afsluitingen in levend streekeigen groen ook toegelaten zijn.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen punten aangebracht.

Mededelingen stadsbestuur:

Mededelingen:

Behaag-actie:

De behaagactie 2012 kwam traag op gang en stopte op het (lage) peil van 2010: 29 klanten, 1741 planten, goed voor459 meter nieuwe haag.

De verkoop bestond voor slechts 9% uit gemengde pakketten.

Er werden 21 klimplanten verkocht aan 7 klanten.

Warmtepomp fort 4…:

EANDIS deelt mee: Warmtepompen welke gebruik maken van buffer- of vijverwater zijn niet echt rendabel, moeilijk te dimensioneren, en duur in onderhoud (wegens “slechte” werking).

Daarenboven is het niet toegelaten warmtepompen op oppervlaktewater te installeren (zeker als deze vijver in verbinding staat met een beek of rivier).

Kippenactie 2013

De legkippen zullen in 2013 8 euro/stuk kosten (te bestellen tot eind maart 2013).

De kippen zullen bedeeld worden in mei 2013 (datum nog te bepalen).

Rondvraag

[Werking 2012]

laatste wijziging: 14/08/16