Verslag milieuraad 13 december 2012

Aanwezig:

Desmyter Jan; Hateau Roland; Tobback Marc; Mertens Erik; Lauwers Charles; De Greef Jan

Goedkeuring definitieve tekst adviezen

Tijdens voorgaande vergaderingen werd gevraagd een advies op te stellen over volgende thema's:

Al deze adviezen werden unaniem goedgekeurd door de aanwezigen.

Aankoop betere kwaliteit stookolie aanmoedigen

Op de markt is er nu, naast de standaardkwaliteit, een verbeterd product met een lager zwavelgehalte en betere verbrandingskarakteristieken (zogenaamde mazout extra, eventueel met nog bijkomende additieven).
Deze kwaliteit van stookolie zou ook beter zijn voor de levensduur van een condensatieketel.
Aan deze voordelen is echter een prijskaartje verbonden. Op lokaal niveau kan men echter niet ingrijpen op deze prijsvorming.

Er wordt gevraagd om:

Erik Mertens gaat na of dit via de stad kan; zij kopen immers al dergelijke kwaliteit zodat de jaarlijkse aanbesteding uitgebreid kan worden tot alle bewoners.

Kasteel Cantecroy – doorgang voor zachte weggebruikers

Er wordt gevraagd naar de realisatie van een doorgang rond of door kasteel Cantecroy voor zachte weggebruikers.

Erik Mertens heeft meer informatie gevraagd bij de collega’s van ruimtelijke ordening, maar een juist antwoord volgt later.

Het probleem is dat de bouwvergunning een verbod op een doorgang voorziet terwijl het (later opgestelde) RUP wel een doorgang voorziet.

Er wordt opgemerkt dat tijdens kantoortijd er doorgaand verkeer is tussen de Cantecroylaan en de Goudenregen via de nieuwe brug.

Er wordt over visuele hinder geklaagd van geparkeerde auto’s rond en in het monument. Er wordt gevraagd naar de ondergrondse parkeerplaatsen in het project.

Problemen recyclagepark:

Beheersoverdracht recyclagepark aan IGEAN:

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2009 de beheersoverdracht voor de bouw en exploitatie van het nieuwe intergemeentelijk containerpark goedgekeurd.
De tarieven van het IGEAN-Diftarsysteem zijn toen in de aanhef van het raadsbesluit vermeld en mee goedgekeurd. IGEAN kan echter onafhankelijk de tarieven aanpassen (verhogen), wat ondertussen gebeurd is.
In het bestuur van IGEAN zitten vertegenwoordigers van de gemeente, doch de verhogingen van de retributies dienen niet goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Een advies van de milieuraad is evenmin vereist.
Sinds het gemeenteraadsbesluit zijn er volgende bijkomende heffingen gekomen:

De complete overdracht van de bevoegdheden aan IGEAN door de stad Mortsel was niet verplicht. Andere gemeenten hebben dit maar gedeeltelijk gedaan.

Tarieven DIFTAR:

Door de tarieven aan te duiden per kilogram, geeft men de indruk dat er per kilogram afgerekend kan worden. Dit is niet het geval. De balans rekent immers af per 5 of 10 kg.
Prijzen moeten aangegeven worden per verpakkingseenheid.

Tarief gemengd bouwpuin:

  Container 20m³ Puinzak 1m³ IGEAN - RP
Afgifte: Huis-aan-huis Huis-aan-huis Aan te leveren
Eenheidsprijs: 756 euro 115 euro 0.20 euro/kg
Prijsniveau: (2) 1.00
(0.025 euro/kg) (1)
3.04
(0.076 euro/kg) (1)
8.00
(0.20 euro/kg) (1)

(1) Goedkoopste= 1    -     (2) 1500 kg steenpuin = 1 m³

Ergonomie:

Er zijn verschillende klachten over de gebruiksvriendelijkheid van de aflevering van groenafval en steenpuin.

Groenafval dienst in Mortsel in een hoge container geworpen te worden. Alle groenafval dient daartoe naar boven gedragen te worden via een verrijdbare trap.
Dit is niet gebruiksvriendelijk en men heeft bedenkingen of dit wel een veilig is.

In het betalende gedeelte kunnen de afvalstoffen (steenpuin, gemeng bouwpuin, grof huisvuil, …) evenmin rechtstreeks in de container geworpen worden (vb. kruiwagen of aanhangwagen moet leeggeschept worden) vanwege de borstwering.

Er is gemeld dat onze inwoners hun afval gaan wegbrengen naar het recyclagepark van Borsbeek/Wommelgem omdat men het afval daar wel op een rugvriendelijke wijze kan lossen.

Erik Mertens deelt mee dat vanuit het stadsbestuur de vraag loopt om groenafval te verzamelen in lage containers. Hieraan is wel een meerkost verbonden. Het antwoord van IGEAN is nog niet gekend.
Daarop wordt gevraagd waarom de groencontainer in Mortsel niet in het betalende gedeelte (tegen nultarief) geplaatst kan worden, net zoals in Borsbeek/Wommelgem. Aan deze oplossing is geen meerkost verbonden.

Erik Mertens deelt mee dat het personeel van IGEAN een hand toesteekt als ze het moeilijk hebben om hun lading te lossen in de groencontainer.

De weging van afvalstoffen:

Een derde groep klachten betreft de juistheid en wettelijkheid van de wegingen met de weegbrug:

Een burger deelde mee dat het aangegeven gewicht van zijn wagen +aanhangwagen + puin lager was dan het leeggewicht van de wagen volgens de fabrikant.
Volgende problemen stellen zich:

De uitlezing van de balans is niet zichtbaar (dit is niet wettelijk verplicht).

De weegfout bij het afleveren van kleine hoeveelheden:

Aanleveren van afval te voet of per fiets:

Scheiding van afvalstoffen:

In tegenstelling tot bij het vroegere recyclagepark, worden ferro- en non-ferrometalen niet gescheiden ingezameld.
De aparte non-ferro-inzameling was een lucratieve zaak.
Uit milieuoogpunt is het evenmin gunstig om (schaarsere) non-ferrometalen te mengen met schroot: het naderhand scheiden kost energie en het rendement van de scheiding is niet erg hoog.

Algemeen:

Bovenstaande opmerkingen zijn overgemaakt aan IGEAN. Bij het ter perse gaan van het verslag was er nog geen reactie van IGEAN beschikbaar. Bovenstaande opmerkingen zijn op 18/12/2012 doorgemaild naar IGEAN. Een reactie tegen volgende milieuraad werd toegezegd.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen punten aangebracht.

Mededelingen stadsbestuur:

Er zijn geen mededelingen van het stadsbestuur.

Mededelingen:

Het is niet meer mogelijk om de volgende vergadering van de milieuraad te verschuiven naar 31 januari 2013 omdat de originele datum reeds verspreid is via het gemeentelijk informatieblad.

Rondvraag

Gevaarlijk rijgedrag Neerhoevelaan/Krijgsbaan:

Er wordt gevaarlijk rijgedrag gemeld aan het kruispunt Neerhoevelaan/Krijgsbaan door te spookrijden naast de verkeersgeleiders op de middenberm:

Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is de verkeersgeleiders in beide richtingen te verlengen.

Op dezelfde hoek wordt de zichtbaarheid belemmerd door (reclame)panelen voor project Zilver Avenue.

BMT op Agfa-site Vredebaan?

Er wordt gevraagd naar de toekomst van de geplande BMT-site op de terreinen van Agfa aan de Vredebaan nu BMT in faling is.

Erik Mertens deelt mee dat hierover nog geen informatie beschikbaar is.

De reeds toegekende vergunningen aan BMT kunnen overgenomen worden door een overnemer.

Nieuwe aanleg van het voetpad in de Zilverbeeklaan.

In de Zilverbeeklaan worden de voetpaden heraangelegd als test volgens een nieuw principe :

De stad is van oordeel dat een dergelijke aanleg mogelijk is in residentiele straten, waar geen doorgaand voetverkeer komt. Bij een positieve evaluatie van de test zal dit ook toegepast worden bij de heraanleg van vb. de straten in hof Savelkoul.

De buurtbewoners verzetten zich tegen deze heraanleg. Ze vrezen niet meer met propere voeten thuis te geraken.

Erik Mertens schrijft het protest ook toe aan de rooilijncorrectie die de voortuin van sommige buurtbewoners treft.

Er wordt opgemerkt dat een grasstrook geen optie was voor een ander, even breed , recente heraangelegd voetpad terwijl hiervoor wel een draagvlak was bij de buurtbewoners.

Zwaar verkeer in Pansgatelaan.

Een nieuwe buurtbewoner heeft vragen bij het drukke vrachtverkeer door de Pansgatelaan, een woonstraat.

Erik Mertens licht toe dat:

Het stadsbestuur werkt aan een plan om de ruimtelijke voorschriften aan te passen zodat het mogelijk wordt een doorgang via de Rode leeuwlaan te realiseren.

Alternatieve doorgangen via de Deurnestraat zijn niet mogelijk bij gebrek aan toestemming van de aangrenzende eigenaars (over wiens terrein de route zou lopen).

[Werking 2012]

laatste wijziging: 19/12/12