Verslag milieuraad 9 maart 2017

Nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2017-2022 (OVAM)

 Erik M stelt het nieuw uitvoeringsplan voor zoals het aan het schepencollege bezorgd is. Het wordt gevoegd bij het verslag.

 Doelstelling Mortsel 2022:

 Voornaamste nieuwe mogelijkheden tijdens de planperiode

DIFTAR per volume DIFTAR per gewicht
Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Geringe kost voor aankoop en verdeling Hogere hoeveelheid ingezameld afval = meer verwerkingskost, meer milieuimpact Lagere hoeveelheden ingezameld afval = minder verwerkingskost, minder milieuimpact Aankoop- en onderhoud van de container = grote investeringskost
Geringe kost voor facturatie (enkel winkels) Anonimiteit van de zakken Identificatie door chip en verplichting gebruik per woning Facturatie per gezin  = grote administratiekost
Kleinere ophaalkost Vraat door dieren Geen vraat door dieren Hogere ophaalkosten voor containers dan voor zakken
Geschikt voor kleine appartementen en oudere bewoners     Minder geschikt voor kleine appartementen of oudere bewoners (kleinste model 40 liter)

Inrichting oude spoorwegbermen:

 Er is 150,000€ voor beheer en onderhoud. Toelichting op volgende vergadering op 20 april 2017

 Inrichting Parkgebied:

Op 28 maart komt het studiebureau zijn plannen uiteenzetten in een Commissievergadering. Een dag later is er een infotentoonstelling erover, ook in het stadhuis.

 De milieuraad betreurt dat Info Mortsel daaraan geen aandacht gegeven heeft en vraagt om hieraan alsnog de nodige ruchtbaarheid te geven , gelet op het korte tijdsbestek via Periodiekske en eventueel op grote borden op de hoeken van het gebied. De infomomenten kunnen bovendien aangekondigd op de elektronische borden.

Zwembad

Er is enerzijds de bouwvergunning en anderzijds de milieuvergunning. De inspraakprocedure is afgelopen.De omgevingsanalyse zal op een later moment gebeuren en daarom is het zeker nog interessant dat de milieuraad nog een advies formuleert over de inrichting van de omgeving , dwz wegenis, van het zwembad.

 De milieuraad heeft kennis genomen van de plannen voor de bouw van het zwembad en betreurt dat er bij het opstellen van het RUP terzake niet gekozen is om het zwembad dichter bij de toegangsweg van de Liersesteenweg in te plannen .

 Nu het zwembad zal herbouwd worden op dezelfde plaats als het oude zwembad moet erop toegezien worden dat zo weinig mogelijk verharding voorzien wordt. Gebruikers van het zwembad moeten aangemoedigd worden om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen of hun auto achter te laten in de ondergrondse parking voor het stadhuis. De verbinding tussen deze parking en het zwembad moet daartoe aantrekkelijk en zichtbaar gemaakt worden. Dit beleid kan ook versterkt worden door het aantal parkeerplaatsen te beperken tot het strikte wettelijk vereiste minimum. Ook moeten de toegang en de parkeerplaats voor autobussen direct aan het zwembad beperkt worden . Indien een draailus voorzien wordt voor de bussen dient deze zo dicht mogelijk bij de toegangsweg van de Liersesteenweg voorzien te worden en geenszins in de buurt van de speeltuin. De plaats waar nu het herdenkingsmonument staat is daartoe een geschikte plek. (Dit monument zou terug naar zijn historische plek op het gemeenteplein kunnen verhuizen.)

 Ontharden pleintjes Rozentuin en De Valk

 De afgelopen maanden werden de pleintjes Rozentuin en De Valk door onze diensten al deels ‘onthard’ en voorzien van nieuwe groenvoorziening (incl. enkele bomen). Jullie kunnen de huidige toestand en de vorige toestand (via Streetview) vergelijken.

 Uiteraard zijn suggesties voor andere locaties (ev. gekoppeld aan Mooi Mortsel) ook mogelijk.

 Advies tijdelijk stookverbod in het politiereglement

 De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse minister voor leefmilieu raden aan om bij periodes van wintersmog geen houtkachels of open haarden te gebruiken omdat dit de fijn stofconcentraties nog verder verhoogt

 Erik Mertens heeft bij de sanctionerende GAS-ambtenaar van IGEAN advies gevraagd of een tijdelijk stookverbod voor hout en houtpellets al niet kan ingevoerd en geverbaliseerd worden op basis van art.42 en 44 van ons huidig politiereglement tenzij dit de enige verwarmingsbron is van de woning.

 Op basis van onderstaande vraag heeft de sanctionerend GAS-ambtenaar van IGEAN (juriste) laten weten dat op grond van huidig politiereglement een stookverbod tijdens periodes van wintersmog kan opgelegd worden en ook beboet kan worden (GAS-boete).
Momenteel wordt er in art.44 ß2 van het politiereglement Mortsel (gemeenschappelijk deel) voorzien dat men bij het uitvoeren van activiteiten waarbij rook ontstaat die de buren kan hinderen of de lucht verontreinigen, alle mogelijk maatregelen moet treffen om de hinder naar omwonenden te vermijden of te beperken.
Art.42 ß2 voegt daar nog aan toe dat het verboden is om de buurt te storen met rook van welke bron dan ook.

 De plaatsing van een open haard of hout-pelletkachel als enige verwarmingsbron bij een nieuwbouwwoning is conform de EPB wetgeving onmogelijk geworden. Plaatsing als bijverwarming is wel mogelijk.
Kunnen we op basis van deze 2 artikelen onze inwoners al sensibiliseren dat het verboden is om hout of houtpellets te verbranden tijdens de officiŽle periodes van wintersmog en eventuele overtreders verbaliseren met een GAS-boete aangezien er bij het verbranden van hout en houtpellets tijdens wintersmogperiodes hoe dan ook ernstige bijkomende luchtverontreiniging ontstaat (art 44 ß2) die niet kan beperkt of vermeden worden dan door in deze periodes niet te stoken. “

 De milieuraad neemt kennis van het feit dat een tijdelijk stookverbod nu reeds mogelijk is en ook handhaving (beboeting) mogelijk is, maar stelt vast dat dit dode letter dreigt te blijven indien hierover niet gecommuniceerd wordt. De milieuraad vraagt dus om duidelijk,en tijdig te laten weten via de daarvoor geschikte kanalen (Mortsel Info en website)dat houtvuur bij smogalarm verboden is op straffe van boete. Ook dient aangegeven te worden op welke manier mensen klachten kunnen doorgeven.

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten

Mededelingen stadsbestuur

Verslag werkgroep klimaatactieplan

 Voorstel om dit voorbeeld van Lint over te nemen:
“ Op vraag van de gemeente Lint werd door de MiNa-raad een werkgroep opgericht om mee te werken aan een gemeentelijk klimaatactieplan. De opdracht van deze werkgroep is:


Annemie informeert in Lint naar mogelijke realistaies of ideeŽn van de werkgroep, Koen suggereert de oprichting van een virtuele ideeŽnbus voor klimaatideeŽn in de Info Mortsel.

 Rondvraag:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 06/08/19