Verslag milieuraad 20 april 2017

Open Milieuraad “straatgeveltuintjes”  -  Jan Van Bogaert / Velt

-      Jan Van Bogaert / Velt gaf een inspirerende uiteenzetting over de mogelijkheden van geveltuintjes in een stedelijke omgeving. 

 Lokale verkiezingen in 2018 – samenwerking met de Adviesraad Wonen Mortsel rond een gemeenschappelijk memorandum

 Drie adviesraden (GECORO, Milieuraad en Adviesraad Wonen) houden zich alle drie bezig met wat men in de recente periode “de omgeving” is gaan noemen, elk vanuit het eigen perspectief.
Wanneer er terug een memorandum opgemaakt zou worden voor de verkiezingen van volgend jaar, dan lijkt het niet meer dan logisch, maar niet evident, om deze drie benaderingen te bundelen.

 De Adviesraad Wonen Mortsel vraagt de milieuraad of een samenwerking mogelijk zou zijn.
Er is de Adviesraad Wonen Mortsel gemeld dat de milieuraad hier graag mee met in zee wil gaan voor het initiatief.

 De Adviesraad Wonen Mortsel stelt voor om in een aantal fases te werken aan zo’n memorandum over omgevingsaangelegenheden.

  1.  Overleg tussen de drie raden over een principieel akkoord om een gezamenlijk initiatief te nemen (dat in beginsel uitmondt in een memorandum over de toekomst van omgevingsaspecten in Mortsel).
  2. Organisatie van een drie- tot vijftal thema-avonden met publiek, waarbij een bepaald onderwerp wordt behandeld en kort voorgesteld door een expert (Wat is de situatie over dit thema in Mortsel? Wat zijn de knelpunten die de burger ervaart? Wat zijn de mogelijkheden om eraan te verhelpen? Kunnen we illustraties geven? Wat is de mening van de aanwezigen?). Na een korte toelichting kan onder leiding van een aantal moderatoren aan “debattafels” over het onderwerp (of deelonderwerpen) worden gediscussieerd, met rapportage naar de ruimere groep. We kunnen daarvoor een beroep doen op ondersteuning door De Wakkere Burger, een organisatie die daarrond een grote expertise heeft opgebouwd.
     
    De bedoeling is thema’s te zoeken die tegelijkertijd n of meerdere terreinen van de werking van de drie raden (“de omgeving” in brede zin) betreffen en die boeiend genoeg zijn voor een breder publiek.

    Bij wijze van voorbeeld (op het gebied van wonen) dachten we onder meer aan: wonen en mobiliteit – sociaal wonen – wonen en groen – nieuwe woonvormen – betaalbaar wonen voor alleenstaanden – het concept “ecowijken” – woningkwaliteit. Deze lijst is uiteraard aan te vullen met voorstellen van de andere raden, waarna een selectie zal moeten gebeuren.
  3.  Bijeenbrengen van het materiaal en opmaak van een ontwerp memorandum (“Ideen voor de toekomst”) en terugkoppeling naar een breder publiek (aanwezigen op de thema-avonden, maar ook ruimer).
  4.  Finalisering en mededeling aan de beleidsverantwoordelijken.

 Mededelingen stadsbestuur

Renovatie-audits.

 Is je woning klaar voor de volgende 30 jaar? Is je energiefactuur niet te hoog? Wil je je woning renoveren, maar weet je niet waar te beginnen?
Een renovatie-audit kan je daarbij helpen!
Tijdens deze audit wordt je woning onder de loep genomen door een expert.

 Wil je hierover graag meer informatie?
Kom dan naar de infoavond die IGEAN samen met de gemeente Edegem, stad Mortsel en gemeente Boechout organiseert op 17 mei om 20u in de raadzaal van het stadhuis van Mortsel. 

 Mededelingen:

Kippenactie

 

 Er werden 71 kippen verkocht aan 29 gezinnen.

Dit jaar zijn er geen grote afnemers, doch enkel klanten die 1 tot 4 kippen afgenomen hebben.

 

Insectenhotels

 

Er werden slecht 9 bijenhotels aan 7 klanten aan de man gebracht.

 Rondvraag:

 

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18