Verslag milieuraad 11 mei 2017

Advies houtstook

De milieuraad neemt kennis van het feit dat een tijdelijk stookverbod nu reeds mogelijk is en ook handhaving (beboeting) mogelijk is, maar stelt vast dat dit dode letter dreigt te blijven indien hierover niet gecommuniceerd wordt.

De milieuraad vraagt dus om het stookverbod zelf, de klachtenprocedure en de wijze waarop de sperperiodes aangekondigd worden duidelijk en tijdig (september/oktober) te communiceren via de daarvoor geschikte kanalen (Mortsel Info, website, …) dat houtvuur bij smogalarm verboden is op straffe van boete.

 Advies bouw nieuw zwembad

 De milieuraad heeft kennis genomen van de plannen voor de bouw van het zwembad en betreurt dat er bij het opstellen van het RUP terzake niet gekozen is om het zwembad dichter bij de toegangsweg van de Liersesteenweg in te plannen.

 Nu het zwembad zal herbouwd worden op dezelfde plaats als het oude zwembad moet erop toegezien worden dat zo weinig mogelijk verharding voorzien wordt.

 Gebruikers van het zwembad moeten aangemoedigd worden om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen of hun auto achter te laten in de ondergrondse parking voor het stadhuis. De verbinding tussen deze parking en het zwembad moet daartoe aantrekkelijk en zichtbaar gemaakt worden. Dit beleid kan ook versterkt worden door het aantal parkeerplaatsen te beperken tot het strikte wettelijk vereiste minimum.

 Ook moeten de toegang en de parkeerplaats voor autobussen direct aan het zwembad beperkt worden . Indien een draailus voorzien wordt voor de bussen dient deze zo dicht mogelijk bij de toegangsweg van de Liersesteenweg voorzien te worden en geenszins in de buurt van de speeltuin. De plaats waar nu het herdenkingsmonument staat is daartoe een geschikte plek.
De milieuraad suggereert om dit monument zou terug naar zijn historische plek op het gemeenteplein te verhuizen.

 Oude spoorwegbermen

 Er zijn plannen voor de herinrichting van de Vredebaan.
Hierbij wordt gedacht aan een fietspad aan beide zijden van de rijbaan.

 Bij nieuwe bouwprojecten wordt vastgesteld dat de bebouwing tot op de perceelgrens  met de berm wordt ingepland.
Dit wordt door de milieuraad als storend voor de omgeving ervaren.
Er wordt gevraagd om dit punt mee te nemen  naar de vergadering van de GECORO bij de beoordeling van projecten.

 Er wordt gevraagd om de spoorwegberm te voorzien van geheugenborden met historische foto’s van  vb. goederenstation, “ijzeren brug”, …  .

 Milieuraad juni – wandeling op de berm

 Traditiegetrouw wordt de vergadering van Juni ingevuld met een wandeling door een groen stukt van Mortsel.
Dit jaar is het de oude spoorwegberm tussen de Jozef Hermanslei en de Lodewijck Dosfellei.

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

 Ontwikkeling “Zilverkwartier”

 De plannen voor de ontwikkeling van het “zilverkwartier” zijn nog niet rijp.

Een gezamenlijke visie van Mortsel, Antwerpen en andere stakeholders is overgemaakt aan het studiebureel.

 Mededelingen stadsbestuur

Nieuwe bouwcode.

De nieuwe bouwcode is bijna klaar en zal in de volgende weken besproken worden in het college.
In het najaar zal het document voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

RUP Centrum.

 De opmerkingen worden op dit moment verwerkt..
In het najaar zal het plan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 Mededelingen:

 Slechtvalken schouw Agfa

 Er zijn dit jaar 4 jonge slechtvalken geboren in de nestkast op de schouw van Agfa.
Ze worden op 12/05/2017 geringd.

 De milieuraad stelt voor om over te gaan tot de aankoop van  twee camera’s en de beelden ter beschikking te stellen zoals bij andere initiatieven (vb. camera’s Brussel, Sint Niklaas, Oudenaarde, Wetteren, …).

 Er wordt een concreet plan beloofd tegen de milieuraad van september.

 Rondvraag:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18