Verslag milieuraad 14 september 2017

Slechtvalkencamera op schouw Agfa – aankoop camera’s ...

 De milieuraad zal de slechtvalkcamera voor op de schouw van Agfa financieren.
Agfa zal de specificaties overmaken zodat over gegaan kan worden tot aankoop.

 Koen Cuypers heeft het voorstel van bijhorende sensibiliseringscampagne voorgesteld:

 Gemeente Mortsel: Milieudienst (duurzaamheidsambtenaar) en Milieuraad

 1.  Nov-december: Aankoop en plaatsing van webcamera op toren van AGFA in Mortsel

 2.  Omdat er al een cursus ‘tuinvogels’ wordt gegeven in voorjaar in Mortsel (CCMortsel) zal Natuurpunt LvR (ism Vogelwerkgroep ARDEA, Joris Van Reusel/Marc Hofman) een lezing komen geven op een open milieuraad over de roofvogel- en uilensituatie in de Zuidrand van Antwerpen in het voorjaar (midden maart 2018) tijdens een open milieuraadvergadering. Er kan ook bij de vogelbescherming (Frederik Thoelen) gepolst worden om hun acties ‘Alleen uilen kopen echte uilen’ toe te komen lichten (http://vogelbescherming.be/node/313) en het houden van roofvogels in gevangenschap (http://vogelbescherming.be/sites/default/files/Visie%20Roofvogels%20in%20gevangenschap.pdf )

 3.  Midden maart: Algemene brochure Natuurpunt ‘Slechtvalken’ gedrukt + 12.000 flyers (uitnodigingen slechtvalekenhappening in Mortsel) gelay-out/gedrukt.

 4.  Advies milieuraad laten uitbrengen (over bv. gemeentelijk verbod ‘roofvogelshows’ / het houden van roofvogels in gevangenschap / het verantwoord gebruik van ratten-en muizenvergif, … )

 5.  Ter ondersteuning en promotie van bovenstaande activiteit zal ook artikel in Mortsel Info (maart/april?) wordt opgenomen. Tekst binnen te leveren (jan/feb). Tevens zal ook de activiteit van slechtvalkenhappening van 5 mei + het streamen van de webcambeelden bekend worden gemaakt ook op de websites.

 6.  Begin april opname van (gratis) publicatie in Periodiekske + sociale media + sensibiliserig werknemers van AGFA (via bedrijfspublicatie)

 7.  Begin april: Flyers (of uitnodigingen) van Natuurpunt bussen (inwoners van Mortsel) over slechtvalkenhappening 5/05 en roofvogelproblematiek + werking van webcam

 8.  Artikel over slechtvalken in tijdschriften en websites van verenigingen actief in Mortsel promoten (o.a. De Rietvink, …)

 9.  Vanaf midden april (na de paasvakantie) Mortselse (lagere) scholen sensibiliseren ivm roofvogel – website Mortsel + tentoonstelling + Lespakketten ‘Leer de slechtvalk kennen’ (groep3/4; 5/65; 7/8) zie link:  https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/lestips/?&duur=&q=&vogel=198&groep=&doel .   Ingehuurde tentoonstelling van vzw WET voor 2 weken (50 euro) : meer info: http://wet.gerhagen.be/tentoonstellingen/roofvogels -  2 jaar geleden opgemaakt

 10.  Brief naar de schooldirecties sturen begin april.

 11.  Zoals in 2009 zal er terug een slechtvalkenhappening aan AGFA-toren op zaterdag 5 mei worden georganiseerd met o.m. ringen van (voorjaar 2018) met om. Lezing van Natuurpunt (Gerald Driessens) en korte film +  verrekijkers- en telelenzen-stand voor observatie + ringen van de jongen + tentoonstelling + infostands (NP, Vogelbescherming, Oxfam) . Verspreiden van een persbericht.

 12.  Week van 5-mei (tot 15 mei): tentoonstelling uitstallen in stadhuis (of in nieuwe school Park Oude God) over roofvogels in Zuidrand (en Mortsel). o.m. ingehuurde tentoonstelling van vzw WET : meer info: http://wet.gerhagen.be/tentoonstellingen/roofvogels -  2 jaar geleden opgemaakt

 Enquête energieprestatie van de woning (2017): evaluatie van de resultaten

Wijze van bekendmaking

Resultaten

 Ontwerp nieuwe bouwcode

 De GECORO heeft opmerkingen geformuleerd op het ontwerp nieuwe bouwcode.
Deze opmerkingen worden op dit moment juridisch afgetoetst.

 Er wordt opgemerkt dat de groennorm  i.v.m. minimum bedekking van ondergrondse zones in het huidig ontwerp terug drastisch teruggeschroefd  is, zowel naar dikt als kwaliteit.
Voor de moment ligt een voorstel voor van  minimum bedekking van 30 cm “substraat” (geen teelaarde), dit op dadvies van een niet genoemde “specialist”.
Als we naar voorbeelden van andere gemeenten kijken, zien we dat BIM 30 cm substraat of 1 meter teelaarde voorschrijft en dat stad Antwerpen ook 60 cm bedekking oplegt.
Er wordt gevraagd om dit punt zeker te herbekijken.

 In dezelfde context wordt opgemerkt dat voor de appartementen achter het stadhuis een groennorm geldt van 50 cm bedekking van de ondergrondse delen ter wijl in de praktijk de dikte varieert van 20 tot 70 cm.
Erik Mertens informeert zich hierover.

 Op dit moment wordt het ontwerp bouwcode getest op de nieuwe bouwaanvragen om de werkbaarheid van het document te toetsen.
Deze aftoetsing kan tot licht bijsturingen leiden.

 Er wordt gestreefd om een finaal document klaar te hebben tegen gemeenteraad van oktober of  november.

 Memorandum omgevingsproblematiek voor de verkiezingen 2018

Het memorandum is een gemeenschappelijk sensibilisatieproject van de woon- en milieuraad.

 De milieuraad gaat akkoord om de kosten voor de begeleiding door “De wakkere burger” van het traject voor het opstellen van een memorandum mee te dragen.

 Zowel milieuraad als woonraad wensen het memorandum afgerond voordat de verkiezingskoorts te groot wordt.
De planning van de overlegmomenten moet daarop afgestemd zijn.

 Er worden volgende thema’s voorgesteld waarrond een advies gegeven wordt:

Milieuraad is bereid als inhoudelijke voorbereiding van de thema-avonden zoals gevraagd een halve bladzijden aan te leveren.

 Op maandag 16/10/2017 volgt de startvergadering van dit project.

 Voorstel voor wervende titel: Denk mee aan Mortsel 2026
Er wordt gesuggereerd om de verkiezingsbeloften van zes jaar geleden mee op te nemen bij de ontwikkeling van ideeën.

Samenaankoop groendak

 Dit jaar hebben 15 gezinnen effectief een groendak laten plaatsen in het kader van de samenaankoop van begin dit jaar.

De milieuraad wenst deze actie in 2018 terug te herhalen.

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

 Omgevingsvergunningen

 Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor Fiets-o-strade Antwerpen-Lier en voor Agfa.

 RUP Centrum

 Het definitieve document is klaar

 Wijzigingen t.o.v. vorige versie:

 Heraanleg Fortstraat

Een toelichting van de plannen zal waarschijnlijk volgen op de gemeenteraad van oktober.

 Mededelingen stadsbestuur

Mededelingen:

 Vergaderingen werkjaar 2018

Volgende data werden voorlopig vastgelegd voor de vergadering van de milieuraad in 2018:

 Behaagactie

De inschrijvingen voor de behaagactie lopen al vlot binnen.

 Ditmaal gaat de behaagactie terug door op de gemeentelijke werf

 Er wordt gevraagd naar vrijwilligers die op zaterdag 25/11/2017 mee kan werken bij de bedeling.

 Ter info: de stad Mortsel koopt voor de vergroening van de gemeente geen plantgoed aan via behaagactie maar koopt wel dezelfde planten bij gelijke leveranciers aan.

Houtstook - oplossingen voor beperken emissies houtkachels (onderzoek ECN - 05/04/2017)

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten die optreden bij het stoken van hout in houtkachels. Daarom heeft ECN onlangs in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu een overzicht opgesteld van de mogelijkheden voor emissiereductie bij deze vorm van stoken.
Het meest recente onderzoek over houtstook bij particulieren is het WoON-onderzoek van het CBS in 2012 (CBS, 2012). Uit deze inventarisatie blijkt dat er nog zeer veel open haarden aanwezig zijn. Open haarden kennen relatief hoge emissies en een slecht energetisch rendement. Ook de leeftijd van kachels en haarden varieert sterk, maar ten tijde van het onderzoek bleek dat circa 35% van de kachels en haarden een leeftijd heeft van 15 jaar of ouder of zelfs een onbekende leeftijd. 

Drie technische oplossingen

In het nieuwste onderzoeksrapport van ECN is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Er worden drie technische opties gegeven:

Vervanging oude kachels of inbouw katalysator

ECN adviseert particulieren om bij voorkeur open haarden, ongekeurde kachels of verouderde kachels te vervangen. Deze kunnen het beste vervangen worden door (vrijstaande) kachels die al voldoen aan de Ecodesign-normen of anders aan de DINplus-normen. Vooral de aanschaf van kachels die al een ingebouwde katalysator hebben verdient aanbeveling. Het inbouwen van een katalysator bij een bestaande kachel kan ook helpen om emissies te reduceren. Elektrostatische filters laten vooralsnog wel erg wisselende resultaten zien. 
Tenslotte kan met goed stookgedrag rookoverlast en emissies ook verminderd worden. Ook daarvoor zijn aanbevelingen in het ECN rapport opgenomen.

Bekijk het volledige rapport, waar de drie technische opties zijn toegelicht, en waarin ook stooktips en uitgebreid advies staat.

Bron: ECN

 Rondvraag:

 Verkeercirculatieplan

 Er wordt geïnformeerd naar de resultaten van de bevraging rond het verkeerscirculatieplan

 Communicatie rond energie-effcientie:

 Er wordt voorgesteld om in de toekomst energiebesparingen in sensibilisatieartikels uit te drukken in euro’s i.p.v. omdat erg weinig mensen besef hebben wat hun verbruik is en hoe dat zicg relateert met “normale” waarden.

 Uilenshow op jaarmarkt van 16/09/2017

 Natuurpunt protesteert tegen de uilenshow op de jaarmarkt.

 Alhoewel het via de huidige regelgeving is toegestaan, duiken roofvogels en uilen tegenwoordig steeds vaker in het straatbeeld op. Spijtig genoeg niet op een natuurlijke wijze maar wel op allerlei evenementen. Net zoals leeuwen en tijgers niet thuishoren in een circus, zijn roofvogels en uilen niet geschikt als entertainment. Ik ben van mening dat roofvogels en uilen om deze reden helemaal niet als huisdier gehouden mogen worden:

 Daarom vraagt Natuurpunt afdeling Land van Reyen (kern Mortsel)  of de stad Mortsel in  zijn gemeentelijke verordening een clausule wil opnemen die het gebruik van roofvogels en uilen tijdens evenementen op openbare locaties wil verbieden. Een voorbeeld van de wijze waarop deze clausule in de politieverordening kan worden opgenomen, is te vinden in de politiecodex van stad Antwerpen.

 Digitale app om kinderen veilig naar school te brengen:

www.route2school.be

Zwaluwkasten op stadhuis

 Enige jaren installeerde de stad enkele nestkasten voor zwaluwen aan de achtergevel van het stadhuis.
Er wordt gevraagd naar:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18