Verslag milieuraad 16 november 2017

Stadsgesprekken adviesraden voorjaar 2018 – inspiratienota nieuwe stadsbestuur

 De stadsgesprekken zullen doorgaan in de grote zaal van de Kaleidoscoop op (donderdag) 22 februari, 22 maart en 19 april 2018.
De rondetafels starten om 19u en einde om 21 uur, waarna nog nagepraat kan worden in het cafÚ.
Elk stadsgesprek heeft zijn eigen thema, dat ingeleid gaat worden door (mogelijk een prominente) inwoner.
Er wordt voorgesteld dat elk thema uit verschillende invalshoeken, eigen elke adviesraad, te bespreken.

 De rondetafels zullen globaal begeleid worden door een medewerker van “De Wakkere burger”.
Per rondetafel zullen de adviesraden voor twee begeleiders zorgen voor verslaggeving en modereren.
De moderator moet instaan dat het gesprek zich niet op persoonlijke problemen toespitst, maar dat algemene beleidsadviezen gegeven worden.

 Er is geopteerd om met inschrijvingen te werken om enig zicht te krijgen op de te verwachten opkomst.

 In de vergadering van de milieuraad van december gaat per thema een half blaadje inleidende tekst opgesteld worden.
Aan de leden wordt ook gevraagdom hun achterban (Natuurpunt, Fietsersbond, VELT) te contacteren voor extra input.

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

 Er volgt een openbaar onderzoek voor de uitbreiding van Aldi aan de Mechelsesteenweg.
De parking wordt heraangelegd waarbij lokale waterberging wordt voorzien.

 Er zijn plannen voor een nieuwe carwash+benzine/dieselstation naast “Kilomeet” op de Vredebaan.
Achter deze gebouwen komt de uitbreiding/relocatie van een carrosseriebedrijf.

 Mededelingen stadsbestuur

 Mededelingen:

 Nieuwe vertegenwoordiger Agfa in de milieuraad

 Guido De Schepper gaat weldra met pensioen – de milieuraad dankt hem voor zijn inzet de voorbije jaren en wenst hem een nog een voorspoedige toekomst na zijn beroepsloopbaan.
Hij word opgevolgd door Ivo Moons, die ook op de milieuraad aanwezig zal zijn indien er zaken besproken worden die het bedrijf aanbelangen (met als vervanger Marcus Bollyn).

 Behaagactie 2017

 Er werden 987 planten aangekocht, goede voor 261 meter haag door 20 klanten.
Het aandeel gemengde pakketten bedroeg 14% van de totale verkoop.
De gemengde pakketten werden gedomineerd door beukenhaag en haagbeuk.

 Daarnaast werden er 13 klimplanten voor geveltuintjes aangeschaft door 4 personen.

Nestkastenactie

 Gelijktijdig met de behaagactie werden ook de 43 nestkastjes van de nestkastenactie bedeeld.

 Hiermee is bij de ganse stock verkocht.

Naar 2018 toe weten we nog niet of we met de actie kunnen doorgaan, gezien deze voordelige nestkastjes uit het gamma van de leverancier gehaald zijn.

 Tankslag

 Begin november werd op 16 locaties de stookolietank gesaneerd.

Rondvraag:

 Diverse

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18