Verslag milieuraad 13 februari 2020

Advies Plan-MER, Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

In 2019 keurde de provincieraad een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. Tegelijkertijd met de opmaak van het voorontwerp, onderzoekt de provincie de mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte op het milieu in een plan-MER (MilieuEffectenRapport).

De Gecoro gaf haar advies over de conceptnota aan het College

De kennisgevingsnota over de MER is klaar en het openbaar onderzoek loopt van 3 februari tot en met 2 april 2020. Je kunt de kennisgevingsnota inkijken via de website van Mortsel.: www.mortsel.be/planmer of via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0263

De kennisgevingsnota is een eerder theoretisch document waarin aangegeven wordt welke effecten en op welke wijze de MER-experten te werk zullen gaan. Er wordt met dit document nog geen enkel concreet projectvoorstel beoordeeld.

De bedoeling van deze kennisgevingsnota/openbaar onderzoek is om de burger in staat te stellen om bijkomende scenario’s / onderzoeken te vragen of suggesties te geven over de wijze waarop het onderzoek moet verlopen.

Biodiverse en klimaat robuuste inrichting zone Gasthuishoeven en Koude Beekvallei

De inrichtingsplannen worden opgesteld i.s.m. met het Regionaal landschap De Voorkempen. Op dit moment loopt nog een consultatie van de stakeholders, vnl. de landbouw. De opstelling van een gebiedsafdekkend plan volgt nog.

Dit plantseizoen zet de stad Mortsel al de eerste stappen voor de zone met groenaanplant:

Er worden vragen gesteld bij het effect van deze groenaanplant op de weidevogels in het gebied.

Het nieuwe sportgebouw/kantine van de voetbalvelden is uitgerust met PV-panelen (geleverd door Zuidtrand).

Voorlopig wordt er nog geparkeerd op de plaats waar de tijdelijke kleedkamers (container-gebouwen) van de voetbalvelden stonden.
De nieuwe parking komt tegen de spoorweg aan te liggen (of de parking aangeplant gaat worden met hoogstambomen is niet gekend).

Bij de verdere ontwikkeling van  het sportlandschap komen er baseballvelden met sportgebouw/kantine en een klimmuur aan de zijde van de spoorweg. De plannen voor de extra gebouwen roept vragen op (advies hierover zal op de vergadering van maart 2020 behandeld worden):

Voorstel Projectwedstrijd “CLASH DOWN!”

Annemie Creemers heeft een voorstel van wedstrijdreglement voorgesteld waarbij een concreet CO2-besparend project beloond kan worden. Het voorstel was een eerste versie waaraan nog geschaafd moet worden. Volgende aanpassingen werden voorgesteld:

Ook de financiering van de wedstrijd en de projecten vraagt nog verduidelijking. De GROS heeft hiervoor budget, de milieuraad kan ook een stukje dragen en daarnaast wordt gekeken naar klimaat-middelen van de stad Mortsel. Voor de uitvoering was de denkpiste om de indiener zelf naar budget te laten zoeken, maar zo dreigen goede projecten zonder concrete financieringsbron uit de boot te vallen.

Een aangepast voorstel wordt uitgewerkt.

Voorontwerpen reglementen Atelier P

De voorontwerpen reglementen Atelier P (burgerparticipatie in het beleid) zijn te vinden op https://www.mortsel.be/mortselbestuift  .

Deze zullen volgende vergadering toegelicht worden door schepen Steve D’Hulster.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen:

Groepsaankoop sanering asbesthoudende leidingisolatie

Wie een gebouw ouder dan 2001 bezit, heeft in zijn woning een grote kans om asbesttoepassingen tegen te komen. Bij verbouwingen of herstellingen moet men hiermee rekening houden Ún deze kunnen bij niet-hechtgebonden toepassingen zoals plaasterisolatie van verwarmingsleidingen leiden tot grote meerkosten. Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of sterk beschadigde hechtgebonden asbesttoepassingen moeten immers door gespecialiseerde firma’s weggenomen worden.

De OVAM heeft medio 2018 lokale besturen subsidies aangeboden voor de organisatie van asbestafbouwprojecten voor haar inwoners. Ook voor Mortsel is er eind 2018 een projectvoorstel ingediend, maar de subsidies laten op zich wachten.

Onlangs vernamen we via de pers dat voor de provincie Limburg de kogel door de kerk is. Bij navraag bij de het provinciebestuur (dat deze groepsaankoop voor Mortsel organiseert) werd meegedeeld dat:

Rondvraag:

Informatieve waarde M-magazine vs. gebruikte grondstoffen

Er worden vragen gesteld rond de communicatieve waarde van het huidige M-magazine:

In dezelfde optie wordt nogmaals gevraagd naar een e-zine om snel en frequent de burgers te informeren.

Er wordt gevraagd of de evaluatie van het nieuwe magazine al uitgevoerd werd en wat de besluiten hiervan waren.

Wegnemen van weesfietsen op het openbaar domein

Er wordt gemeld dat het wegnemen van weesfietsen (mogelijk verloren of gestolen) op het openbaar domein slechts zelden leidt tot teruggave aan de eigenaar. In een recente actie werd ook maar erg weinig tijd gegeven tussen waarschuwing en de effectieve verwijdering.

Een lid van de milieuraad had ook slechte ervaringen met het zoekproces via gevondenfietsen.be (niet werkende zoekmachine, geen toelating om (in Brussel) te kijken naar twee mogelijke fietsen die aan de criteria voldeden, geen opsporing van de eigenaar op basis van serienummer of gravering). 

[Werking 2020]

laatste wijziging: 16/02/20